cart
0
Magazín Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století

Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století

Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries

Střed | Centre je odborný recenzovaný časopis tematicky zaměřený na studium společnosti, kultury, politiky a ekonomiky ve střední Evropě od 19. století do současnosti. Oborové těžiště časopisu je v historických vědách a historicky orientovaném humanitně a sociálně vědném výzkumu s důrazem na interdisciplinární dialog. Časopis si klade za úkol spojovat rozsáhlé, ale značně fragmentované pole výzkumu věnujícího se středoevropskému prostoru. S tímto cílem proto časopis vedle češtiny uveřejňuje texty také v angličtině, případně němčině.

Střed | Centre vychází dvakrát do roka a střídá tematicky zaměřená a tematicky volná čísla, o jejichž přípravě předem informuje odbornou veřejnost prostřednictvím výzvy autorům. Střed | Centre je indexovaný v mezinárodních databázích SCOPUS, EBSCO, ERIH Plus a CEEOL. Vydavatelem časopisu je od založení časopisu v roce 2009 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Všechna čísla časopisu jsou dostupná v Digitální knihovně AV ČR.


Registrace evid. č.

MK ČR E 18942

ISSN

1803-9243

Vydavatel

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.


Další informace

Redakce a redakční rada

Výkonný redaktor:

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)

Šéfredaktor a předseda redakční rady:

prof. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)

Členové redakční rady:

 • doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK, Praha)
 • doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Katedra politologie a anglofonních studií, Metropolitní univerzita Praha)
 • PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha)
 • prof. dr hab. Maciej Górny (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Varšava)
 • Univ.-Doz. Dr. Andreas Gottsmann (Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes, ÖAW, Vídeň)
 • prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)
 • prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK, Praha)
 • doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)
 • prof. Dr. Miroslav Novák (Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, Kutná Hora)
 • PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
 • doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava)
 • prof. Dr. Miloš Řezník (Deutsches Historisches Institut Warschau, Varšava)
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)
 • Dr. Martin Zückert (Collegium Carolinum, Mnichov)

Technický redaktor:

Ondřej Huleš

Jazykový redaktor:

Mgr. Václav Žák

Asistent redakce:

Mgr. Vladimír Špína

Kontakty na redakci

Střed | Centre
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8
E-mail: stred@mua.cas.cz

Pokyny pro autory

Časopis Střed | Centre publikuje:

 • původní vědecké stati v rozsahu 6.000–10.000 slov,
 • polemické diskusní stati v rozsahu do 3.000 slov,
 • recenzní stati v rozsahu do 3.000 slov,
 • recenze na jednotlivé tituly nové odborné literatury v rozsahu 1.500–3.000 slov, a to vždy včetně poznámkového aparátu zpracovaného podle citačního úzu uvedeného níže,
 • zprávy o literatuře v rozsahu okolo 500 slov,
 • krátké anotace literatury v rozsahu do 300 slov.

Původní vědecké stati, diskusní stati a recenzní stati musí být doprovázeny anglickým abstraktem v rozsahu 100–200 slov, klíčovými slovy v angličtině (3 až 5) a překladem názvu příspěvku do angličtiny.

Texty je redakci možné zasílat ve formátech *.doc, *.docx, *.rtf na emailovou adresu stred@mua.cas.cz

Citační úzus

 • JAN KŘEN, Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780–1918, Praha 2013, s. 20.
 • Tara Zahra, Imagined Noncommunities: National Indifference as a Category of Analysis, Slavic Review 69 (2010/1), s. 93–110, zde s. 94.
 • HELMUT RUMPLER, PETER URBANITSCH (edd.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918, díl VII: Verfassung und Parlamentarismus, sv. 1: erfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, zentrale Repräsentativkörperschaften, Wien 2000.
 • László Péter, Die Verfassungsentwicklung in Ungarn, in: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, díl VII: erfassung und Parlamentarismus, sv. 1: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, zentrale Repräsentativkörperschaften, edd. H. Rumpler, P. Urbanitsch, Wien 2000, s. 239–540, zde s. 240.
 • Ženský poslanec českého sněmu, Čas 14. 6. 1912, s. 1–2.
 • T. G. Masaryk B. Hlaváčovi 15. 2. 1899, in: Korespondence T. G. Masaryk – Bedřich Hlaváč, edd. V. Doubek, M. Kučera, Praha 2001, s. 15.

Při opakování citací stačí uvést pouze iniciálu křestního jména autorů a vydavatelů a zkrácený název již výše citované knihy nebo studie:

 • J. KŘEN, Konfliktní společenství, s. 100.
 • T. Zahra, Imagined Noncommunities.
 • T. G. Masaryk B. Hlaváčovi 15. 2. 1899, in: Korespondence, s. 15.
 • L. Péter, Die Verfassungsentwicklung in Ungarn, s. 240–241.

Při citaci archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, poté název fondu a bližší určení pramene (typicky karton, signatura, název dokumentu, datum vzniku dokumentu a citovaná strana).

Etická pravidla

Etická pravidla (pdf)

Open access

Střed | Centre vychází v režimu open access podle licence CC BY-NC-ND 4.0 International a jeho obsah je volně dostupný přes Digitální knihovnu AV ČR.

Poplatky a honoráře

Časopis nevybírá od autorů žádné publikační ani jiné poplatky a za publikované články autorům nevyplácí žádné autorské honoráře ani jiné odměny.

Autorská práva

Autoři si ponechávají autorská práva a udělují časopisu Střed | Centre právo prvního zveřejnění nevýhradní licenční smlouvou podle českého autorského zákona č. 121/2000 Sb. Dílo je zároveň licencováno pod licencí Creative Commons „Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Nezpracovávejte dílo“ (CC BY-NC-ND 4.0 International). Tato licence umožňuje ostatním nekomerčně sdílet nezměněné dílo s uvedením autorství a informací o prvním zveřejnění díla v časopise Střed | Centre. Autoři mohou uzavřít další smluvní ujednání o šíření textu po prvním zveřejnění v časopise Střed | Centre (např. pro umístění do institucionálního repozitáře).