cart
0

Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin

Provider
AV ČR
Project code
R300771801
Project type
Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR
Year of start
2018
Year of completion
2019
Researcher in MÚA
Hana Kábová
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Partner regionální spolupráce: Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Při příležitosti 130. výročí narození významného pelhřimovského rodáka, historika starověku a českých dějin, akademika Josefa Dobiáše (1888–1972) Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p. o., začal připravovat monografii, která si dala za cíl zachytit Dobiášův život a zhodnotit jeho vědecké působení v oborech dějin starověku, klasické filologie a archeologie, numismatiky i českých dějin. Důvodem byla jednak absence větší odborné práce o prof. Dobiášovi, jednak vracející se zájem o jeho činnost jak v akademickém prostředí, tak v regionu, odkud vzešel. Projektový záměr rovněž předpokládal adekvátní připomenutí Dobiášovy osobnosti i jeho odborné činnosti jak ve vědeckém prostředí, tak v jeho regionu dalšími způsoby (nejen publikačně).

V roce 2018 byly proto realizovány následující aktivity:

  • celodenní odborný seminář „Akademik Josef Dobiáš (1888–1972)“ ve vile Lanna (20. září 2018), se zastoupením badatelů o starověkých dějinách, v klasické filologii, numismatice, archeologii, dějinách dějepisectví a regionální historiografii;
  • slavnostní večer věnovaný prof. Dobiášovi v Pelhřimově (Divadlo Lubomíra Lipského, 4. října 2018), během nějž proběhla diskuse o Josefu Dobiášovi jako vědci a člověku, místním rodákovi, badateli o starověku a regionálních dějinách;
  • výstava „Akademik Josef Dobiáš (1888–1972). Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů“ (autorky H. Kábová a I. Koucká, grafika M. Sypěna); k vernisáži došlo během slavnostního večera v Pelhřimově 4. října 2018; výstava probíhala do 31. října 2018 v Muzeu Vysočiny Pelhřimov;
  • beseda pro studenty vyšších ročníků Gymnázia a Obchodní školy Pelhřimov, realizovaná v dopoledních hodinách 4. října 2018;
  • na odborném semináři, během vernisáže výstavy i v době jejího konání, rovněž na besedě se studenty byl k dispozici dopovodný tisk „Akademik Josef Dobiáš (1888–1972)“, vydaný v září 2018 ke 130. výročí Dobiášova narození (autorky: H. Kábová, I. Koucká, grafika M. Sypěna);
  • Dobiášovo životní jubileum bylo připomenuto v seriálu publikovaném v Pelhřimovském deníku, roč. 20, 2018, č. 14, 24. 8. (H. Kábová), č. 15, 7. 9. (I. Koucká), č. 16, 21. 9. (Z. Martínek); zpráva o slavnostním večeru konaném v Pelhřimově byla uveřejněna ve stejných novinách (č. 18, 19. 10. 2018).

Na odborném mezioborovém semináři v Praze byly prezentovány jednotlivé kapitoly připravované monografie Josef Dobiáš (1888–1972). Historik starověku a regionálních dějin, proběhla podnětná diskuse ke všem referátům. Slavnostní večer v Pelhřimově byl koncipován (stejně jako výstava, doprovodný tisk a novinové články) s ohledem na návštěvníky z řad široké veřejnosti: program byl přístupný jak poučenému zájemci, tak člověku, který dozvěděl o Josefu Dobiášovi poprvé. Besedy v pelhřimovském gymnáziu (během níž byl představen Dobiáš jako vědec i člověk) se zúčastnilo cca 70 středoškolských studentů, z řad studentů byly vzneseny četné dotazy. Se zájmem se setkal rovněž doprovodný tisk, který Muzeum Vysočiny Pelhřimov může nadále užívat ke zvýšení informovanosti o prof. Dobiášovi.

Během roku 2019 bylo realizováno vydání dvou publikací o prof. Dobiášovi:

  • monografie Hana Kábová, Ivana Koucká a kol.: Josef Dobiáš (1888–1972). Život a dílo, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, spol. s r. o., 2019, 256 s., 24 s. obr. příloh. ISBN 978-80- 88304-10-4 (MÚA AV ČR), ISBN 978-80-87228-22-7 (MVP); do knihy přispěli další autoři: Zdeněk Martínek, Lenka Martínková, Bohumil Jiroušek a Jiří Militký;
  • obrazová publikace (navazující na výstavu konanou v roce 2018, grafika Milan Sypěna) – H. Kábová, I. Koucká: Akademik Josef Dobiáš (1888–1972). Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., 2019, 40 s. ISBN 978-80-88304-11-1 (MÚA AV ČR), ISBN 978-80-87228- 21-0 (MVP).

Regionální rozměr výstupů. Již v roce 2018 byl Josef Dobiáš v rámci projektu představen na odborném semináři v Praze, při moderované diskusi a na výstavě v Pelhřimově i v regionálním tisku. Ukazoval se zájem o dané téma, jelikož se jedná o osobnost činnou ve více oborech (historie starověku, regionální dějiny, památková péče, numismatika), o vysokoškolského pedagoga, hojně publikujícího vědce a vášnivého cestovatele. Monografie vydaná na přelomu roku 2019/20 je základním zdrojem informací o význačné osobnosti profesora Josefa Dobiáše, pocházející z regionu. Kniha je přehledná a dvě její kapitoly (L. Martínková: Regionální historiografie; Z. Martínek: Dějiny královského města Pelhřimova – koncepce a realita nedokončeného projektu) jsou přímo věnovány významu lokálních dějin v Dobiášově historiografickém díle. Soupis Dobiášových vydaných prací poskytuje mj. přehled o jeho díle vztahujícím se k Pelhřimovsku. Obrazovaná publikace (2019) zprostředkovává laickému čtenáři poznání Dobiášovy osobnosti a díla dostupnou formou. Obě knížky se velmi hodí do regionálních a školních knihoven, mohou být využity při rozšíření výuky historie na všech stupních škol a při koncipování vzdělávacích programů muzeí.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., poskytlo zázemí badatelské části projektu, podílelo se na vzniku výstavy, a na diskusním večeru o Dobiášově osobnosti. Participovalo na vydání obou publikací, které byly prezentovány dne 20. února 2020 v jeho sídle, ve freskovém sále zámku pánů z Říčan.