cart
0

Akvizice osobních fondů

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., je akreditovaným specializovaným archivem, jehož úkolem je všestranná péče o dokumenty trvalé hodnoty. Jeho práce spočívá ve shromažďování a zpracovávání archivních fondů, které dokumentují činnost Akademie věd ČR a jejích předchůdců (kromě Československé akademie věd je to např. Česká akademie věd a umění, Královská česká společnost nauk nebo Masarykova akademie práce). Neméně důležitou skupinu fondů tvoří písemné pozůstalosti vědců činných na území ČR, např. písemnosti nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského nebo Otty Wichterleho. Mimořádně významné jsou osobní fondy Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše. V archivu je uloženo 345 osobních fondů v celkovém rozsahu 1797 běžných metrů.

Osobní archivní fondy vznikají a jsou doplňovány prostřednictvím akviziční činnosti. Výběr archiválií od soukromoprávních původců (osobností vědců, vědeckých společností a spolků) probíhá mimo skartační řízení. Do archivu se osobní archivy dostávají přímo od původců nebo jejich dědiců darem, na základě odkazu, koupí nebo jako odúmrť. Uložení písemností je ošetřeno v darovací nebo kupní smlouvě, jejíž nedílnou součástí je protokol o výběru a převzetí dokumentů a soupis převzatých archiválií. Smlouva může specifikovat podmínky pro zpřístupnění archiválií (dle přání dárce či doporučení archivu). Archiv přijímá písemnosti osobností a spolků zpravidla k trvalému uložení, případně jako depozitum (tedy do úschovy, přičemž zůstává zachováno původní vlastnictví).

Odborní archiváři zajišťují nejen posouzení, převzetí a smluvní zajištění výběru osobních archivů, ale nabízejí také konzultace pro ty, kteří zvažují uložení svých písemností v některé z kulturně vědeckých institucí. Prioritou naší soustavné akviziční činnosti je získávání písemných pozůstalostí vědců spjatých profesně s Československou akademií věd, Akademií věd České republiky, stejně jako s vědeckými společnostmi a spolky.

Archiv provádí jednotnou evidenci získaných dokumentů, jejich zpracování a zpřístupnění badatelům v souladu s příslušnými zákony a dalšími normami. Pro studium archiválií platí zákonná lhůta 30 let od úmrtí původce písemností, není-li smluvně stanoveno jinak.

Máte-li dotaz k předání dokumentů do archivu, napište na mua@mua.cas.cz nebo zavolejte +420 286 010 110.