cart
0
Member photo

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

E-mail: bahenska@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 118

Místnost: A 203

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2004: PhDr., FF UK, Praha
 • 1995–2003: Ph.D., FF UK, Praha
 • 1989–1994: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření

 • České dějiny 19. století;
 • vývoj ženského hnutí v českých zemích v evropském kontextu;
 • ženy ve vědě v 19. a 20. století

Výzkumné projekty

 • Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století, GA ČR, 2019–2021 (řešitelka)
 • Jak vědci spřádali své sítě? Rekonstruování vědeckých kontaktů a transnacionálních vazeb mezi českými a polskými učenci v 19. s 20. století, mobilitní projekt AV ČR a PAU, 2019–2021 (členka týmu)
 • Výměna inspirace a vědění v komunikaci českých a polských vědců, mobilitní projekt AV ČR a PAU, 2016–2018, (členka týmu)
 • Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989, GA ČR, 2015–2017 (spoluřešitelka)
 • Ženská práce a moderní společnost v českých zemích, GA ČR, 2013–2015 (spoluřešitelka)
 • České feministické myšlení 19. a 20. století, GA ČR, 2009–2011 (spoluřešitelka)

Pedagogická činnost

 • FF UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin
 • FF UHK, Historický ústav

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách

 • od 2019 členka Die Ignaz-Lieben-Gesellschaft – Verein zur Förderung der Wissenschaftsgeschichte, Wien
 • od 2017 členka Společnosti pro dějiny vědy a techniky
 • od 2017 předsedkyně Rady MÚA AV ČR
 • od 2016 členka poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Archivního úseku Historického muzea Národního muzea v Praze
 • od 2015 členka Genderové expertní komory ČR
 • od 2014:členka Akademického sněmu AV ČR
 • od 2012: členka redakční rady ediční řady EGO Nakladatelství Lidové noviny
 • 2012–2016 místopředsedkyně Rady MÚA AV ČR
 • od 2011 členka ediční rady vydavatelství MÚA AV ČR
 • od 2009 hlavní redaktorka časopisu Práce z dějin Akademie věd

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2015 Slovensko, Univezita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, ERASMUS
 • 2014 Aktion Österreich-Tchechien, AÖCZ-Universitätslehrerstipendien, Vídeň
 • 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 Polsko, Krakov, Archiwum Nauki PAN i PAU, výměnný meziakademický pobyt, Polska Akademia Umiejętności
 • 2010, 2012, 2014, 2016 Švédsko (Stockholm, Uppsala), výměnný meziakademický pobyt, Kungliga Vitterhets Histori och Antikvitets Akademien

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Archiv AV ČR)

 

Odborné knihy

 • BAHENSKÁ, Marie, BARVÍKOVÁ, Hana. Josef Charvát v dobách naděje a zmaru. Deníky z let 1946–1949. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 18. ISBN 978-80-7422-635-9.
 • BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci. České Budějovice: VEDUTA, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. ISBN 978-80-88030-21-8.
 • BAHENSKÁ, Marie, BARVÍKOVÁ, Hana. Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 4. ISBN 978-80-7422-284-9.
 • BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-34-7.
 • BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: VEDUTA, 2011. ISBN 978-80-86829-79-1.
 • BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ, L., MUSILOVÁ, D. Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. ISBN 978-80-86495-70-5.

Kapitoly v odborných knihách

 • BAHENSKÁ, Marie. Proměna ženského světa. In: CERMAN, I., ed. Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 690-705, 773-774. ISBN 978-80-7422-483-6.
 • BAHENSKÁ, Marie. Pan učitel a slečna učitelka. Genderové aspekty učitelské profese v českých zemích v 19. století. In: HAJDUČEKOVÁ, I., ed. Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 83-97. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae, 78. ISBN 978-80-8152-377-9
 • BAHENSKÁ, Marie. Sociální práce žen v českých zemích v 19. století. Tradice – kontinuita – povinnost. In: BAHENSKÁ, M., MALÍNSKÁ, J., eds. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 19-29. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • BAHENSKÁ, Marie. Žena v medicíně: Anna Bayerová. In: VOŠAHLÍKOVÁ, P., MARTÍNEK, J., eds. Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s. 70-90. ISBN 978-80-7286-164-4.

Redakce odborných knih

 • BAHENSKÁ, Marie, MALÍNSKÁ, Jana, eds. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-24-8.

Studie v impaktovaných časopisech

 • BAHENSKÁ, Marie. Liberální matka Božena Němcová?. Český lid, Etnologický časopis. 2012, 99(3), 307-318. ISSN 0009-0794.

Studie v ostatních recenzovaných časopisech

 • BAHENSKÁ, Marie. Vzdělávání žen jako téma české historiografie po roce 1989. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2018, 58(2), 61-68. ISSN 0323-0562.
 • BAHENSKÁ, Marie. Akviziční činnost Archivu Akademie věd ČR v letech 2009–2018. Práce z dějin Akademie věd. 2018, 10(2), 123-124. ISSN 1803-9448.
 • BAHENSKÁ, Marie. Na cestách s Marií Gebauerovou. Marginalia historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury. 2017, 8(2), 9-29. ISSN 1804-5367
 • BAHENSKÁ, Marie, JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla. Střípky dějin – brněnské pracoviště Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v korespondenci Karla Vetterla s Jiřím Horákem. Práce z dějin Akademie věd. 2017, 9(2), 63-106. ISSN 1803-9448.
 • BAHENSKÁ, Marie. Osobní fond František Šamalík. Práce z dějin Akademie věd. 2015, 7(1), 151-154. ISSN 1803-9448.
 • BAHENSKÁ, Marie. Frauengeschichtsschreibung in Tschechien. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. 2015, 26(2), 190-200. ISSN 1016-765X
 • BAHENSKÁ, Marie. Osobní fond Josef Kurz. Práce z dějin Akademie věd. 2014, 6(1), 121-128. ISSN 1803-9448.
 • BAHENSKÁ, Marie. Paní doktorová, ošetřovatelka, slečna doktorka. Obraz ženy ve zdravotnických profesích na stránkách Ženských listů. Studia historica Nitriensia. 2014, 18(1), 3-14. ISSN 1338-7219.
 • BAHENSKÁ, Marie. Postavení českých učitelek a jeho proměna po 28. říjnu 1918. "Jest to práce nejnevděčnější a nejbídněji placená.". Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, 3(Suppl. 1), 159-168. ISSN 1803-9243.
 • BAHENSKÁ, Marie. Žena ve vědě: Alena Lengerová. Práce z dějin Akademie věd. 2011, 3(2), 248-263. ISSN 1803-9448.

Inventáře a archivní pomůcky

 • BAHENSKÁ, Marie. František Šamalík. 1939-2008. Manipulační seznam prvního typu. Praha, 2015. Archivní pomůcky, 584.
 • BAHENSKÁ, Marie. Josef Kurz. Inventář osobního fondu [1892] 1901-1972 [1979]. Praha, 2013. Archivní pomůcky, 582.
 • BAHENSKÁ, Marie. Karel Wenig. Inventář osobního fondu [1930]-1959. Praha, 2010. Archivní pomůcky, 569.