cart
0

Nalezen v překladu. Emil Saudek a židovsko-česko-německé interakce v „kreativním prostředí“ Vídně

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA18-06264S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2018
Rok ukončení - konsolidovaný
2020
Řešitel/ka v MÚA
Lucie Merhautová
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Institut pro studium literatury

Členové týmu:

 • Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Lucie Merhautová (řešitelka), Ines Koeltzsch, Vratislav Doubek, Václav Petrbok
 • Institut pro studium literatury: Michal Topor (spoluřešitel), Josef Vojvodík, Štěpán Zbytovský, Anežka Libánská

Projekt se zaměřuje na překladatelství a kulturní transfery na příkladu Emila Saudka, významného překladatele Otokara Březiny, J. S. Machara, Vojtěcha Rakouse či T. G. Masaryka, v kontextu „ kreativního prostředí“ Vídně první čtvrtiny 20. století. Předmětem výzkumu jsou židovsko-česko-německé interakce, prolínání a propojování různých skupin a okruhů prostřednictvím překládání, a to jak na poli umění a politiky ve Vídni, tak v literatuře mezi Vídní, Prahou a dalšími prostory (Berlínem, Lipskem, Vysočinou, Brnem ad.).

Překlad zkoumáme jednak jako prostředek Saudkovy sociokulturní integrace, jednak ve svém významu pro rozvoj české a německé literatury, obzvláště v momentu estetických proměn kolem roku 1910. Sledováno bude utváření Saudkova konceptu Vídně jako „mostu do Evropy“ pro českou literaturu a proměny sbližovacího programu zapříčiněné jednak první světovou válkou a rokem 1918, jednak proměnami estetické moderny (symbolismus, expresionismus, poválečná avantgarda).

Hlavní plánované knižní výstupy:

 • edice článků a dokumentů, která představí překladatelskou a organizační činnost, jeho duchovní obzor i rozvětvenou síť kontaktů česky čtoucím čtenářům,
 • německá kolektivní monografie, která představí Emila Saudka v různých historických, kulturních a literárních kontextech.

Výsledky projektu za MÚA AV ČR:

zde.

Studie:

 • Michal Topor: Emil Saudek neboli Homo translatorus. In: Slovo a smysl – Word & Sense, 2019, 16, č. 31, 101–122.
 • Lucie Merhautová: Mauer, oder Brücke? Deutsch-tschechische Vermittlungskonzepte am Anfang des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Zeitschriften Das Literarische Echo und die Čechische Revue. In: Arnošt Kraus. Ed. S. Höhne – V. Petrbok, Böhlau: Wien (v tisku).
 • Lucie Merhautová: Service to the New State? Emil Saudek and Camill Hoffmann as Translators of T. G. Masaryk’s Texts. In: Zeitschrift für Slavische Philologie (v tisku).
 • Texty Emila Saudka s úvodním komentářem uveřejněné dvojjazyčně v rámci česko-německého e-fora Institutu pro studium literatury:
 • Emil Saudek: Naše poslání (Epištola k těm, kteří nelenili), Kalendář česko-židovský 38, 1918–1919, Praha: Spolek českých akademiků židů, 1918, s. 52–56.
 • Emil Saudek: Kulturbastard (O Hugo Sonnenscheinovi), Slavisches Tagblatt 2, 26. 2. 1911, č. 91, s. [1], 28. 2., č. 92, s. [1]–2; podepsáno Dr. Emil Saudek.

Činnost v roce 2018:

 • bibliografie článků a překladů (excerpta v časopisech a novinách),
 • zpracování pozůstalosti Emila Saudka,
 • archivní výzkum v Česku a v zahraničních archivech,
 • přepisy korespondencí a tištěných textů.

Činnost v roce 2019:

 • uspořádání mezinárodní konference Found in translation? The aesthetic and sociocultural functions of literary translation in Europe between 1890 and 1939 ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze (30. – 31. 5. 2019);
 • excerpta v řadě periodik a zpracovávání bibliografie článků a překladů;
 • přepisy a editace článků a korespondencí;
 • příprava českojazyčné monografie (maketa, texty);
 • příprava několika odborných studií;
 • pracovní cesty členů řešitelského týmu do Vídně, Berlína, Mnichova, Erfurtu; do regionálních archivů v Jihlavě, Ždáru nad Sázavou ad.

Akce a události v rámci projektu „Nalezen v překladu“

2018

 • 17. 4. 2018

V Rakouském kulturním fóru představila Lucie Merhautová překladatelskou činnost Emila Saudka v přednášce „Wien als Brücke nach Europa“. Emil Saudek und die Wiener Literaten, která se konala v rámci přednáškové řady pořádané ve spolupráci RKF a Kurt Krolop Forschungsstelle für deutsch-böhmische Literatur. Moderátorem večera byl Štěpán Zbytovský, ukázky Saudkových překladů děl O. Březiny, J. S. Machara a O. Fischera četli studenti germanistiky Barbora Bendíková a Ladislav Bílý. Přednáška se soustředila zejména na Saudkův překlad vrcholně symbolistické básnické sbírky Ruce Otakara Březiny a jeho ohlas u vídeňských a německých spisovatelů (S. Zweig, H. Bahr, R. Dehmel aj.).

 • 19. 4. 2018

Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR se podařilo v rámci smlouvy o depozitu získat pozůstalost Emila Saudka. Mezi písemnostmi jsou například dopisy Otokara Březiny, Růženy Svobodové, Emanuela Chalupného, J. S. Machara či T. G. Masaryka, dále řada rukopisů, překladů či rodinných fotografií. Za zpřístupnění velmi děkujeme prof. Františku Saudkovi.

2019

 • 30. – 31. 5. 2019

mezinárodní konference Found in translation? Estetické a socio-kulturní funkce literárního překladu mezi léty 1890 a 1939 v Evropě.

 • 21. 9. 2019

Lucie Merhautová přednášela na téma české literární moderny přelomu 19. a 20. století na konferenci Rainer Maria Rilke. Prager Erzählungen, pořádané Rilke Gesellschaft v bavorském Friedbergu.

 • 29. 10. 2019

V přednášce Vermittelte Moderne se Lucie Merhautová věnovala tématu prostředníků a překladům české literatury do němčiny ve Vídni, zaměřila se především na komparaci činnosti Eduarda Alberta a Emila Saudka. Přednáška se konala na pozvání Adalbert Stifter Verein v Mnichově.

 • 18. 11. 2019

Lucie Merhautová, Michal Topor a Václav Petrbok prezentovali grantový projekt v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v rámci cyklu výzkumných seminářů.