cart
0

Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu

Poskytovatel
MK
Kód projektu
DG18P02OVV025
Typ projektu
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Rok zahájení
2018
Rok ukončení - konsolidovaný
2022
Řešitel/ka v MÚA
Luboš Velek
Hlavní příjemce
Národní muzeum
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Ústav pro studium totalitních režimů

Primárním cílem projektu je zpracování vývoje české moderní parlamentní kultury s využitím metod a nástrojů digital humanities a jeho prezentace široké veřejnosti. Dílčí cíle v tomto záměru jsou: 1) Vytvoření elektronické a veřejně přístupné databáze všech volených (a kooptovaných) parlamentních zastupitelů (poslanců i senátorů) na našem území v letech 1848 až 1992, 2) Na základě této databáze vznikne specializovaná mapa analyzující na základě statistických a prosopografických metod formování moderního parlamentarismu a parlamentní kultury na našem území. Na základě komparace dat (s okolními zeměmi, resp. se zastupiteli národních menšin na českém území) se podaří charakterizovat národní, resp. regionální specifika české parlamentní kultury. Rovněž bude umožněno zkonstruovat obraz ideálního parlamentního zastupitele, 3) Tyto a další výsledky výzkumu budou prezentovány široké veřejnosti formou výstavy (a kritického katalogu) prezentující osm století vývoje českého parlamentarismu (včetně stavovských sněmů středověku a raného novověku) s důrazem na období moderních a soudobých dějin, 4) Dalším cílem je zdokumentovat vývoj české parlamentní kultury formou odborné monografie (syntetického charakteru), která přístupnou formou a s účastí předních odborníků nabídne široké veřejnosti obraz vývoje českého parlamentarismu a parlamentní kultury. V souvislosti s touto publikací vznikne i řada odborných časopiseckých studií, dvě další kolektivní monografie, 5) bude uspořádána mezinárodní konference. Projekt obecně usiluje nejen o zpracování důležitého a u nás zatím opomíjeného tématu (neexistuje souhrnné zpracování dějin českého parlamentarismu), ale i o jeho prezentaci široké veřejnosti, a zejména o zdůraznění důležitosti parlamentarismu a parlamentní demokracie.