cart
0
Magazín Archivní zprávy

Archivní zprávy ČSAV

Ročenku začal vydávat Ústřední archiv Československé akademie věd (ÚA ČSAV) v roce 1970, ukončena byla svazkem č. 16 v roce 1985. Cílem bylo informovat o výsledcích, práci a odborných problémech v archivu, hledat řešení otázek archivní teorie a praxe ve vztahu k ÚA ČSAV a jeho fondům, informovat o výsledcích práce v kodikologii (Komise pro soupis a studium rukopisů).

Nástupcem Archivních zpráv ČSAV se staly Práce z dějin Československé akademie věd. Řada A.

 • Archivní zprávy ČSAV 1, 1970, 57 s. – z obsahu: J. Beran (Před 225. výročím vzniku Společnosti neznámých), Přírůstky fondů ÚA ČSAV, H. Kušková (Knihovna ÚA ČSAV), C. Knessl – J. Schwippel (Dějiny pracovišť ČSAV), M. Boháček (ÚA ČSAV jako pracoviště Komise pro soupis a studium rukopisů), E. Janoušek – J. Levora (Z nově zpracovaných fondů)

 • Archivní zprávy ČSAV 2, 1971, 61 s. – z obsahu: J. Pražák (Ze zasedání Komise pro soupis a studium rukopisů, 1969–1970), A. Šlechtová (Badatelská agenda v ÚA ČSAV), S. Spurná (Hlavní dokumentační práce v ÚA ČSAV), L. Nový – L. Tondl (Dějiny pracovišť ČSAV a doklady k nim, 1. část diskuse), H. Haasová (některá osobní výročí r. 1970 a 1971)

 • Archivní zprávy ČSAV 3, 1972, 95 s. – z obsahu: J. Klačka (Slovenská akadémie vied a jej archiv), J. Beran (Edice pramenů a soupisy údajů k dějinám akademií věd), J. Levora (K otázce hodnocení a třídění písemných pozůstalostí), J. Hanzal (Archiv Zdeňka Nejedlého – jeho stav a úkoly), M. Něnička (Fotografický materiál ve fondech a fotosbírka ÚA ČSAV), A. Vavroušková (Fotoarchiv Bohumila Vavrouška), M. Haasová (Některá osobní výročí roku 1972)

 • Archivní zprávy ČSAV 4, 1972, 73 s. – z obsahu: J. Beran – V. Procházka (Prameny ke vzniku ČSAV), J. Levora (Spisové fondy k dějinám československé orientalistiky), J. Hulcová (Konservace soudobých archivních a knižních fondů)

 • Archivní zprávy ČSAV 5, 1973, 97 s. – z obsahu: V. Vaněček (Akademik V. Vojtíšek – devadesátiletý; Soupis prací za léta 1959–1972), A. Šlechtová (Sbírka medailí v ÚA ČSAV), Z nově zpracovaných fondů (J. Levora: Stanislav Špaček; M. Něnička: Komise pro vodní hospodářství ČSAV; O. Paulová: Svatobor; R. Ballnerová: Zahraniční odbor ÚP ČSAV)

 • Archivní zprávy ČSAV 6, 1974, 61 s. – z obsahu: L. Nový – L. Tondl (Dějiny pracovišť ČSAV a doklady k nim, 2. část diskuse), J. Schwippel (Závěrečná zpráva o spisových prohlídkách na pracovištích ČSAV; 1. etapa – 1969–1970)

 • Archivní zprávy ČSAV 7, 1975, 167 s. – z obsahu: J. Beran (návrhy na volbu členů KČSN), J. Levora (Snahy o založení technické akademie), J: Schwippel a kol. (Archivy zvláštního významu v ČSSR), Z nově zpracovaných fondů (M. Něnička: Prameny k dějinám fysikálních a technických ústavů ČSAV [I.]; S. Spurná: Ferdinand Herčík, Ladislav Rieger)

 • Archivní zprávy ČSAV 8, 1976, 99 s. – z obsahu: J. Schwippel (IV. konference archivů akademií věd socialistických zemí), J. Šlechtová (Prameny k dějinám české astronomie), J. Levora (Snahy o založení technické akademie), K. Černý (Archiv NTM), Z nově zpracovaných fondů (S. Spurná: Slovanský ústav ČSAV)

 • Archivní zprávy ČSAV 9, 1977, 202 s. – z obsahu: V. Vaněček (Zákon SNR o archivnictví – jeho srovnání se zákonem ČNR; Nová základní právní norma o archivnictví v NDR), J. Levora (Československá národní rada badatelská, složení, organizace, a činnost instituce), Z nově zpracovaných fondů (R. Ballnerová – J. Schwippel: Ústav plánování vědy ČSAV; M. Haasová: Prameny k dějinám astronomie II; M. Něnička: Prameny k dějinám fysikálních a technických ústavů ČSAV [II.]; O. Paulová: Laboratoř vědeckého filmu ČSAV).

 • Archivní zprávy ČSAV 10, 1978, 131 s. – z obsahu: J. Beran (Volba Zdeňka Nejedlého za člena KČSN a ČAVU), J. Novotný (Archiv Státní banky čsl. – ústředí), Z nově zpracovaných fondů (J. Levora: Slovanský ústav 1928–1952; S. Spurná: Základní knihovna – ÚVTI ČSAV; M. Haasová: Otto Jírovec, Jaromír Klika)

 • Archivní zprávy ČSAV 11-12, 1980, 164 s. – z obsahu: J. Schwippel (V. konference archivů akademií věd socialistických zemí v Sofii), J. Levora (Čs. národní komitét pro dějiny věd přírodních a matematických), V. Podaný – J. Pomazal (Prameny k dějinám společenských věd v úseku osobních fondů ÚA ČSAV, č. I – filosofie), Z nově zpracovaných fondů (J. Levora: Likvidační komise ČSAV pro zrušené vědecké společnosti; M. Něnička: Prameny k dějinám fysikálních a technických ústavů ČSAV III.; M. Haasová: František Záviška; M. Marčeková: František Votruba; S. Spurná – J. Schwippel: Regionální centrum Světové federace vědeckých pracovníků Praha)

 • Archivní zprávy ČSAV 13, 1981, 151 s. – z obsahu: V. Vaněček a kol. (K otázce konstituování prvních pracovišť ČSAV), J. Schwippel (Vládní komise pro vybudování ČSAV), J. Beran (Josef Hlávka ve vývoji české vědy), L. Kamencová (110 rokov pracoviska Geofyzikálneho ústavu SAV), V. Podaný – J. Pomazal (Prameny k dějinám společenských věd část II. Sociologie), Z nově uspořádaných fondů (R. Ballnerová: I.–VIII. sekce ČSAV; M. Haasová: Arnold Jirásek)

 • Archivní zprávy ČSAV 14, 1982, 153 s. – z obsahu: V. Vaněček – J. Schwippel (100. výročí narození akademika Václava Vojtíška), V. Podaný – J. Pomazal (Prameny k dějinám společenských věd část III. Orientalistika), J. Beran, V. A. Postnikov, O. V. Iodko (Soupisy pramenů k dějinám československo-sovětských vědeckých vztahů v archivech akademií věd), Z nově zpracovaných fondů (M. Šmidák: Vojtěch Jareš; Josef Podpěra, František Karel Studnička, Jaroslav Šafránek; R. Edererová: Josef Ryšavý; Z. Bisinger: Kabinet a ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV; S. Spurná: Komise pro organizaci vědeckých společností; E. Brázdová: Kruh moderních filologů)

 • Archivní zprávy ČSAV 15, 1983, 126 s. – z obsahu: L. Kamencová (30 rokov Slovenskej akadémie vied), J. Beran (Návrh programu KSČ pro vědu a vysoké školy z počátku r. 1948), J. Schwippel (VI. konference archivů akademií věd socialistických zemí), Z nově zpracovaných fondů (M. Šmidák: Karel Šandera; Z. Bisinger: Gustav Friedrich)

 • Archivní zprávy ČSAV 16, 1985, 115 s. – z obsahu: číslo věnováno Václavu Vaněčkovi (Z. Češka, J. Kejř, V. Podaný, S. Spurná), J. Beran (Z korespondence Z. Nejedlého o přípravách zřízení ČSAV r. 1949), V. Podaný – J. Schwippel (Koncepce soustřeďování fonodokumentace pro dějiny věd v ÚA ČSAV), J. Kejř – S. Spurná (Kabinet dějin státu a práva ČSAV)