cart
0
Member photo

doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

E-mail: kucera@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 112

Místnost: A 214

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

2017: doc., FSV UK, Praha.
2004–2008: Dr. phil. – Ph.D., Freie Universität, Berlin – FF UK, Praha.
1999–2004: Mgr., FF UK, Praha.

Badatelské zaměření:

Komparativní sociální a kulturní dějiny střední Evropy 19. a 20. století; dějiny první světové války; dějiny historiografie.

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Vedoucí české části řešitelského týmu: Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918-1938, bilaterální rakousko-český projekt, FWF-GAČR, 2017–2019.
 • Řešitel: Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí, GA ČR, 2014-2016.
 • Spolupracovník: Jenseits des Schützengrabens. Kriegserfahrungen der österreichisch-ungarischen Soldaten an der Ostfront des Ersten Weltkrieges, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung, FWF - der Österreichische Wissenschaftsfonds, 2012–2013.
 • Řešitel: Práce, národ, gender. Dělnické hnutí v českých zemích 1914–1918, GA ČR, 2010–2012.

Pedagogická činnost od roku 2010:

FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia
FF UK, Ústav českých dějin

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • od 2020: člen vědecké rady GA ČR
 • od 2019: člen vědecké rady CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách)
 • od 2018: člen oborové rady doktorského studijního programu Historické vědy, Ostravská univerzita
 • od 2018: člen/předseda atestační komise Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • od 2017: člen redakční rady knižní řady Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, SRN
 • od 2014: člen British Association for Slavonic and East European Studies
 • od 2012: člen Association for Slavic, East European and Eurasian Studies
 • 2019–2021: předseda Oborové komise společenských a humanitních věd GA ČR
 • 2017–2019: člen Oborové komise společenských a humanitních věd GA ČR
 • 2019–2021:  předseda hodnotícího panelu GA ČR 410, Moderní dějiny a etnologie
 • 2017–2019: místopředseda hodnotícího panelu GA ČR 410, Moderní dějiny a etnologie
 • 2018: člen expertního panelu pro sociální a humanitní vědy v rámci výzvy HORIZON 2020 Research Infrastructures – Integrating Activities (INFRAIA 01-2018-2019)
 • 2015–2019: Člen Rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • od 2022: permanentní hostující profesor, Univesität Konstanz, SRN
 • 2019: hostující profesor na Insitut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Rakousko
 • 10/2013 – 9/2014: Fellow, Imre kertész Kolleg, Universität Jena, Jena, SRN.
 • 10/2009 – 9/2010: Junior Fellow, School of History, Freiburg Institute for Advanced Studies, Freiburg im Breisgau, SRN

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Konrád, Ota - Kučera, Rudolf. Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914-1922, Oxford – New York: Oxford University Press, 2022, 362 s. ISBN 978-0-19-289678-0.
 • Konrád, Ota - Kučera, Rudolf. Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914-1922. Praha: Academia, 2018. 368 s. ISBN  978-80-200-2874-7.
 • Kučera, Rudolf. Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working Class Politics in the Bohemian Lands, 1914-1918. Oxford - New York: Berghahn Books, 2016. 196 s. ISBN 978-1-78533-128-2.
 • Kučera, Rudolf. Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 213 s. (Knižnice Dějin a současnosti : 49). ISBN 978-80-7422-232-0.
 • Kučera, Rudolf. Staat, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 1806-1871 im Vergleich. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. 320 s. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft : 205). ISBN 978-3-525-37026-1.

Kapitoly v odborných knihách

 • Kučera, Rudolf. Dozvuky války. In Hájková D.; Horák P. (eds.), Republika československá 1918-1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 93-100. ISBN 978-80-7422-643-4.
 • Kučera, Rudolf – Hufschmied, Richard. Zerfall und Untergang. Die Doppelmonarchie im Ersten Weltkrieg. In Perzi, N.; Konrád O.; Schmoller H.; Šmidrkal V. (eds.), Nachbarn: ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch. Weitra: Verlag der Provinz, 2019. s. 65-83. ISBN 978-39-9028-817-7.
 • česká verze: Kučera, Rudolf – Hufschmied, Richard. Rozpad a zánik. Habsburská monarchie za první světové války. In Šmidrkal V.; Konrád O.; Schmoller H.; Perzi N. (eds.), Sousedé. Česko-rakouské dějiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 65-83. ISBN 978-80-7422-732-5.
 • Kučera, Rudolf. Nástup mas. České země 1890-1920, in: Jan Klápště, J.; Šedivý I., Dějiny Česka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. s. 190-215. ISBN 978-80-7422-338-9.
 • Kučera, Rudolf. Losing Manliness: Bohemian Workers and the Experience of the Home Front. In Bürgschwentner, J.; Egger, M.; Barth-Scalman, G. (ed.). Other Fronts, Other Wars? First World War Studies on the Eve of the Centennial. Boston : Brill, 2014. s. 331-348. ISBN 978-90-04-24365-1.
 • Kučera, Rudolf. Politika. In Storchová, L. (ed.). Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha : Scriptorium, 2014. s. 133-145. ISBN 978-80-87271-87-2.
 • Kučera, Rudolf. Entbehrung und Nationalismus. Die Erfahrung der tschechischer Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee 1914-1918. In Bachinger, B.; Dornik, W. (ed.). Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung – Wahrnehmung – Kontext. Wien : Studienverlag, 2013. s. 121-137. ISBN 978-3-7065-5249-3.
 • Power, M. ; Kučera, Rudolf. Úvod: Kategorie identity v současné historiografii. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 8-23. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Kučera, Rudolf. Philanthropy and Public Donation Striving for the State Recognition. The Bohemian Ennoblements 1806-1871. In Hlavačka, M. (ed.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha : Institute of History, 2010. s. 194-209. ISBN 978-80-7286-163-7.

Redakce odborných knih

 • Kučera, Rudolf  - Konrád, Ota – Böhler, Jochen (eds.). In the Shadow of the Great War. Physical Violence in East-Central Europe, 1917-1923. New York – Oxford: Berghahn Books 2021, 199 s. ISBN 978-1-78920-939-6.
 • Kučera, Rudolf (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 263 s. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Kučera, Rudolf (ed.). Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku republiky československé. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 203 s. ISBN 978-80-86495-80-4.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Rudolf Kučera – Hannes Leidinger, Challenges for Science, Threats to the Nation. Austrian and Czech War Neurotics as Examples of a Transnational History of Trauma (1914–1938), Zeitgeschichte 47, 2020,  Heft 1, s. 15-32.
 • Kučera, Rudolf. Exploting Victory, Bewailing Defeat: Uniformed Violence in the Creation of the New Order in Czechoslovakia and Austria 1918–1922. Journal of Modern History. 2016, Roč. 88, č. 4, s. 827-855. ISSN 0022-2801.
 • Kučera, Rudolf. Facing Marxist Orthodoxy: Western Marxism, The Making, and the Communist Historiographies of Czechoslovakia and Poland, 1948–1990. International Review of Social History. 2016, roč. 61, č. 1, s. 35-50. ISSN 0020-8590.
 • Kučera, Rudolf. Marginalizing Josefina. Work, Gender and Protest in Bohemia 1820-1844. Journal of Social History. 2012, roč. 46, č. 2, s. 430-448. ISSN 0022-4529.

Studie v ostatních recenzovaných časopisech

 • Kučera, Rudolf. Wobec dogmatizmu. Zachodni marksizm, The Making of the English Working Class i komunistyczne historiografie w NRD, Czechoslowacji i Polsce 1948-1990. Stan Rzeczy. 2016, roč. 10, č. 1, s. 144-166. ISSN 2083-3059.
 • Kučera, Rudolf. Making Standards Work. Semantics of Economic Reform in Czechoslovakia 1985–1992. Zeithistorische, Forschungen / Studies in Contemporary History. 2015, roč. 12, č. 3, s. 427-447. ISSN 1612-6033.
 • Kučera, Rudolf. Muži ve válce, válka v mužích. Maskulinity a světové války 20. století v současné kulturní historiografii. Soudobé dějiny. 2011, roč. 19, č. 4, s. 549-562. ISSN 1210-7050.
 • Kučera, Rudolf. Středovýchodní, střední, centrální. Střední Evropa v německojazyčné historiografii 1950-2010. Slovo a smysl. 2011, roč. 10, č. 2, s. 32-46. ISSN 1214-7915.