cart
0

Oddělení dějin Akademie věd

Oddělení se soustřeďuje na výzkum v oblasti dějin vědy se zvláštním důrazem na dějiny vědeckých institucí a osobností a s tím související metodologické a teoretické problémy. Prioritně se zabývá dějinami Akademie věd ČR, jejích součástí a předchůdců a také společenskou reflexí vědy a mezinárodními vědeckými sítěmi v19. a 20. století. Dále se soustředí na sociální dějiny vědy, na problematiku proměn koncepcí vědní politiky, vývojem vztahů mezi univerzitní a neuniverzitní vědou a problematice transferů technologií. Zároveň se věnuje i dějinám věd o výživě, orientalistiky a technických věd. V této tematické oblasti koordinuje vědeckovýzkumnou činnost MÚA.


Výsledky své vědecké práce publikuje především v periodikách a edičních řadách vydávaných pracovištěm a v renomovaných domácích i zahraničních periodikách, resp. edičních řadách. Spolupracuje s vědeckými a vysokoškolskými pracovišti doma i v zahraničí. Ve spolupráci sarchivními odděleními připravuje oddělení vědecké periodikum Práce zdějin Akademie věd.

Projekty oddělení

Pracovníci oddělení nedávno úspěšně dokončili projekt podpořený Grantovou agenturou ČR Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací. Vsoučasnosti řeší pracovníci oddělení česko-polský bilaterální projekt GA ČR Československo-polské vědecké sítě v čase Studené války mezi velkou politikou a individuálními strategiemi, standardní projekt GA ČR Dějiny výživy a stravování včeských zemích 1945–1970, projekt Ministerstva kultury HIKO – historické korespondenční sítě – Alois Musil a počátky orientalistiky vČeskoslovensku. Vrámci prémie Lumina quaeruntur je řešen projekt Obrazy vědy v Československu 1918–1945–1968. Oddělení garantuje dlouhodobý vnitřní výzkumný záměr Dějiny ČSAV 1952–1992, který již přinesl první publikační výsledky.

Vedoucí

Member photo
Oddělení dějin Akademie věd