cart
0

Aktuální otázky českých dějin v mezinárodních souvislostech

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
KSK8015116
Typ projektu
Rozvoj badatelského výzkumu
Rok zahájení
2001
Rok ukončení - konsolidovaný
2004
Řešitel/ka v MÚA
Ivan Šedivý
Hlavní příjemce
Historický ústav AV ČR
Další příjemci
Archeologický ústav AV ČR; Masarykův ústav AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Cílem projektu je soustředit výzkum na dosud opomíjená či tabuizovaná témata, která mají české historické vědy tématicky, metodicky a konceptuálně dále přiblížit současným evropským trendům a zároveň přispět k hlubšímu poznání historických determinant charakteru české společnosti v interakci s evropskou kulturou. Jedná se celkem o čtyři tématické okruhy: 1. Proměny českého historického vědomí, dějiny historiografie, analýza soudobých metod historického bádání, historická terminologie. 2. Vznik a vývoj české občanské společnosti, formování politické kultury, filosofická koncepce tzv. české demokracie, povaha politického systému, multietnická koexistence a problémy menšin, tolerance a diference, antidemokratický potenciál v českém politickém životě, charakter komunistického režimu. 3. Evropské vlivy v českém vizuálním umění a architektuře. 4. Výzkum klíčových procesů v přelomových fázích kulturně-etnického vývoje v nejstarším období.