cart
0

Česko - lužickosrbské vztahy v 19. a 20.století

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/04/0354
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2004
Rok ukončení - konsolidovaný
2006
Řešitel/ka v MÚA
Petr Kaleta
Hlavní příjemce
Masarykův ústav AV ČR
Řešení problematiky česko-lužickosrbských vztahů v 19. a 20. století je aktuálním vědeckým problémem, jemuž česká historiografie nevěnovala pozornost (s výjimkou některých prací Z. Boháče). Zvláště po roce 1945 byl celkový výzkum v této oblasti v českémprostředí minimální. Navrhovatel se zaměří na osobnost a dílo významných českých národopisců druhé poloviny 19. století (především Adolf Černý, ale i H. Máchal aj.) a na jejich pokračovatele ve výzkumu lužickosrbské problematiky (J. Pátá, V. Zmeškal aj.). Lužickosrbské národní obrození a národní hnutí v Lužici ve 20. století budou zkoumány na základě širší komparace v rámci slovanské otázky. Kromě odborné literatury se navrhovatel bude opírat o prameny z archivu Akademie věd ČR v Praze, archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze, literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech, archivu Lužickosrbského institutu v Budyšíně a z dalších českých i zahraničních institucí. Předpokládanými výstupy budou studie, články a