cart
0

Česko-německé vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů ze smiřovacích jednání v Čechách v letech 1913 a 1914

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA17-02120S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2017
Rok ukončení - konsolidovaný
2019
Řešitel/ka v MÚA
Luboš Velek
Hlavní příjemce
Národní archiv
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt se zabývá analýzou vývoje intenzivních pokusů o uzavření národnostního smíru v Čechách v letech 1913 a 1914, které navazovaly na předchozí etapu vyjednávání politických reprezentací Čechů, českých Němců a předlitavské vlády. Kromě analýzy jednání a chování jejich aktérů (jak těch usilujících o uzavření kompromisu, tak těch vystupujících proti němu) je důležitou součástí projektu kritické vydání protokolů o průběhu těchto smiřovacích konferencích a veškeré relevantní úřední i soukromé korespondence. Řešení tzv. české otázky bylo v letech bezprostředně před vypuknutím I. světové války nejzávažnějším vnitropolitickým problémem Předlitavska. Projekt tak přispěje nejen k poznání vývoje česko-německých vztahů, ale vůbec vnitřní politiky habsburské monarchie. Důležitým aspektem projektu je též zpřístupnění důležitých pramenů široké badatelské komunitě zabývající se dějinami habsburské monarchie.