cart
0

Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA17-22085S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2017
Rok ukončení - konsolidovaný
2019
Řešitel/ka v MÚA
Martin Franc
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

V rámci tohoto projektu bude zkoumán habitus špičkových českých vědců různých oborů v letech 1918-1968 na základě komparace dvou generací: zástupci starší z nich zažívali vrchol své kariéry v meziválečném období, kdežto představitelé mladší generace byli formováni zejména padesátými a šedesátými lety 20. století. Ačkoli se výzkum hodlá primárně zaměřit na obecně postižitelné charakteristiky dané problematiky, představí zároveň detailním způsobem habitus několika vybraných výrazných osobností z obou generací v kontextu budování jejich profesní kariéry. Zpracovávány přitom budou tři tematické okruhy, které se navzájem v mnoha ohledech úzce prolínají – pracovní prostředí, rodina a volný čas. Zvláštní pozornost pak bude upřena k mezinárodním kontaktům vědců a k jejich cestám a pobytům v zahraničí se zřetelem k zemím „třetího světa“.