cart
0

Pravicová a antidemokratická kritika prvorepublikové československé demokracie a její nositelé

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/05/2589
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2005
Rok ukončení - konsolidovaný
2007
Řešitel/ka v MÚA
Eva Broklová
Hlavní příjemce
Masarykův ústav AV ČR
Záměrem projektu je analýza nedemokratických, případně antidemokratických ideových proudů v ČSR 1918-1938, jejichž existence se předpokládá napříč československými politickými stranami, ale i mimo ně. Bádání se soustředí na tři občanské politické strany,agrární, lidovou a národně demokratickou. Cílem projektu bude rozbor činnosti zmíněných proudů a jednotlivých osobností, jejich reagování na změněné podmínky existence demokratických systémů, zejména ve 30. letech 20. století, spolu se shromážděním užívaných pojmů a jejich významů ve srovnání s pojmy obecně platnými, představujícími moderní demokracii. Analýza by měla rovněž zodpovědět otázku po významnosti zmíněných proudů, i otázku nakolik anticipovaly politický vývoj v době druhé republiky, a shrnoutpoznatky o váze těchto sil vzhledem k fašistickým a nacistickým hnutím jiných evropských zemí.