cart
0

Středověké a raně renesanční knihy z Olomouce: nové pohledy a poznatky

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
R300772301
Typ projektu
Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR
Rok zahájení
2023
Rok ukončení - konsolidovaný
2024
Řešitel/ka v MÚA
Soňa Černá
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Partner regionální spolupráce: Vlastivědné muzeum v Olomouci

Minulá léta ukázala, že olomoucké paměťové instituce ochraňují nejen celou řadu památek prvotřídního charakteru (mj. kulturní památky ve VKOL), ale zároveň ukrývají množství materiálu, jehož zpracování by obrovskou měrou přispělo k poznání středověké a raně novověké kultury. Nedávno vydaný korpus knižní malby (Pavol Černý), katalog inkunábulí knihovny metropolitní kapituly (Markéta Poskočilová a kol.) i výstava Skrytá krása ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (Jiří Černý a Soňa Černá) poukázaly na to, kolik svazků stále čeká na mezioborové zpracování. Snahou plánovaného odborného setkání a následné monografie je proto otevřít cestu k uplatnění nových interpretačních postupů a k případné reinterpretaci olomouckých knih z období středověku a rané renesance. Konference i knižní publikace si přejí být jakýmsi katalyzátorem, který by zintenzivnil zájem badatelské veřejnosti o olomoucké svazky a začlenil je do celoevropského kontextu.
Projekt má za cíl zorganizovat v listopadu 2023 mezinárodní konferenci s úzce vymezeným zaměřením na rukopisy, inkunábule a staré tisky napojené na Olomouc a posléze v roce 2024 vydat společnou monografii v rakouském nakladatelství Fassbaender Verlag. Snahou organizátorů konference je přivést širokou badatelskou obec tzv. na místo činu a v opraveném, nově vybaveném konferenčním prostoru bývalého evangelického kostela vyvolat v mezinárodní a mezioborové spolupráci plodný dialog, při němž bude z různých úhlů pohledu a v přímé konfrontaci rozebrána knižní kultura napojená na moravskou metropoli přibližně do doby kolem roku 1550. Internacionální a interdisciplinární setkání se zároveň, jak už bylo výše řečeno, stane platformou pro vydání kolektivní monografie v německém a anglickém jazyce.