cart
0

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) MÚA jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

Příslušné osoby pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

Oznámení dle Zákona je možné podat

1. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému MÚA:

  • písemně – dopisem adresovaným k rukám příslušných osob na adresu Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8; obálku je nutné viditelně označit – Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby – NEOTEVÍRAT
  • ústně – telefonicky na kontaktní telefonní čísla příslušných osob
  • osobně – po dohodě s kteroukoli příslušnou osobou

Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

 2. prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)

  

MÚA vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) Zákona; v režimu Zákona přijímá oznámení pouze od:

  • osob, které vykonávají pro MÚA závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (§2 odst. 3 písm. a) Zákona)
  • osob, které vykonávají funkci člena orgánu právnické osoby MÚA (§2 odst. 3 písm. e) Zákona)
  • osob, které vykonávají dobrovolnickou činnost pro MÚA. (§2 odst. 3 písm. h) Zákona) a
  • osob, které vykonávají odbornou praxi a stáž pro MÚA (§2 odst. 3 písm. i) Zákona)

Další informace pro výše uvedené oznamovatele jsou k dispozici na Intranetu MÚA.

K ochraně osobních údajů oznamovatelů a jiných dotčených osob viz Zásady ochrany soukromí (GDPR): https://www.mua.cas.cz/cs/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr

Annexes