cart
0

Český venkov 1470 - 1530

Provider
GA ČR
Project code
GA404/97/0844
Project type
Standardní projekty
Year of start
1997
Year of completion
1998
Researcher in MÚA
Antonín Kostlán
Beneficiary
Archiv AV ČR
Projekt se zaměřuje na problematiku českého venkova v období dynamických proměn jeho společenské i hospodářské struktury. Na základě řady dílčích analýz a v návaznosti na výsledky mezinárodního bádání přistupuje k vysvětlení transformace české venkovsképozněstředověké společnosti do její novověké podoby mezi lety 1470-1530. Sleduje především poddanské složky obyvatelstva a zkoumá, jak byl jejich životní rytmus, sociální možnosti i mentalita ovlivňovány velkými civilizačními výkyvy (války, epidemie, dlouhodobá agrární deprese aj.). Zabývá se i způsoby prosazování nové hospodářské konjunktury a jejím vlivem na společnost. Cílem projektu je předložit odborné domácí i zahraniční veřejnosti syntetický pohled na vývoj českého venkova v daném období v podoběcizojazyčné publikace s bohatou dokumentací.