cart
0

Fondy Československé akademie věd (ČSAV) a
Akademie věd ČR (AV ČR)

Archivní fondy všech orgánů, složek a pracovišť Československé akademie věd (ČSAV) z celé doby její existence v letech 1952–1992 a Akademie věd ČR (AV ČR) od roku 1993 do současnosti. Přehled je systematicky členěn podle typů původců jednotlivých archivních fondů. Pracoviště ČSAV a AV ČR jsou uvedena společně, protože řada z nich nepřeryvně fungovala bez ohledu na reorganizaci vedoucích orgánů akademie věd.

Fondy Československé akademie věd (ČSAV)

Vládní komise pro vybudování ČSAV

Goverment Committee for the Construction of CSAS
Zkratka:
NAD: 38
Časový rozsah: (1946) 1952
Původce: Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd (1952)

Komise byla zřízena usnesením vlády z 15. ledna 1952; v jejím čele stál volený užší výbor. Činnost původně probíhala ve čtyřech sekcích: matematicko-přírodovědné, biologické, technické a společenských věd; ve 2. pololetí 1952 v osmi sekcích (dále členěny). Práce komise byla završena vypracováním zákona o Československé akademii věd a jeho přijetím 29. října 1952. Úkol komise bylo prozkoumat stav vědy a posoudit perspektivy budoucího rozvoje, zhodnotit existující vědecká pracoviště a zvážit předpoklady pro jejich začlenění do ČSAV, popř. vytipovat nová, vybrat kandidáty pro členství v nové akademii a připravit příslušný zákon.

Materiály o vzniku ČSAV, vědeckých ústavů a začleňování vědeckých společností do jednotné organizace, o spolupráci s vysokými školami, písemnosti o likvidaci starších vědeckých institucí.

Detail fondu

Valná shromáždění členů ČSAV

General Assembly of CSAS Members
Zkratka: VS ČSAV
NAD: 39
Časový rozsah: 1952 - 1991
Původce: Valná shromáždění ČSAV (1952-1963); Valná shromáždění členů ČSAV (1963-1992)

Tento vrcholný orgán Akademie (v letech 1952–1963 byla označována jako valná shromáždění ČSAV) byl tvořen všemi členy ČSAV a scházel se zpravidla jednou ročně. Podle stanov měla shromáždění rozhodovat o zásadních otázkách činnosti a organizace ČSAV, projednávat zprávu presidia o činnosti Akademie, určovat hlavní směry dalšího rozvoje apod.

Dokumenty o přípravě a průběhu valných shromáždění členů ČSAV, prezenci, přepisy stenografických záznamů ze shromáždění, usnesení.

Detail fondu

Nedohledán při GI 2012: Plenární zasedání ČSAV

Plenary Sessions of the CSAS
Zkratka:
NAD: 40
Časový rozsah: 1952 - 1967
Původce: Presidium ČSAV (1952-1992)

Plenární zasedání byla mimořádným shromážděním členů ČSAV zpravidla slavnostního rázu, jež byla svolávána buď na počest různých výročí, pro „řešení závažných problémů“ nebo z ideologických důvodů.

Záznamy o organizaci a průběhu zasedání, podklady pro jednání, diskusní příspěvky, pozvánky apod.

Detail fondu

Presidium ČSAV

Presidium of the CSAS
Zkratka: P ČSAV, PK ČAV
NAD: 41
Časový rozsah: 1952 - 1992
Původce: Presidium ČSAV (1952-1992); Přípravná komise České akademie věd (1969)

Nejvyšší řídící orgán Akademie v době mezi zasedáními valných shromáždění; složení – předseda (resp. president), místopředsedové (resp. náměstci presidenta), generální sekretář (resp. hlavní vědecký sekretář, vědecký sekretář) a členové bez bližší specifikace. Členové presidia zpočátku voleni valným shromážděním, později jmenováni, resp. potvrzováni i vládou. Vydávání zásadních pokynů pro činnost Akademie (projednání a schvalování plánů badatelské činnosti, zřizování a rušení vědeckých pracovišť, sestavování rozpočtu a hospodaření s rozpočtovými prostředky ad.), dohled na realizaci usnesení vlády a orgánů KSČ týkajících se Akademie a usnesení valných shromáždění, jimž dle stanov odpovídal za svou činnost. Od roku 1990, kdy existoval také Výbor prezídia pro řízení pracovišť ČSAV v České republice, měl na starosti pouze otázky týkající se celé federace, tj. zahraniční agendu, přípravu nového zákona o Akademii věd, členské otázky a přípravu valných shromáždění.

Zápisy ze zasedání presidia a případně i materiál k jednotlivým projednávaným bodům – základní dokumenty k poznání vývoje, organizačních změn a činnosti ČSAV. V období od ledna do listopadu 1969 plnila většinu úkolů presidia ve vztahu k pracovištím na území tehdejší České socialistické republiky Přípravná komise České akademie věd, složená z českých členů presidia ČSAV.

Detail fondu

Výbor presidia ČSAV

CSAS Presidium Committee
Zkratka: VP ČSAV
NAD: 42
Časový rozsah: 1953 - 1992
Původce: Výbor presidia ČSAV (1952-1961); Byro presidia ČSAV (1970-1982); Kolegium předsedy ČSAV (1982-1992)

Užší sbor presidia (stejnou funkci mělo od r. 1970 Byro presidia a od r. 1982 Kolegium předsedy) byl tvořen presidentem Akademie, jeho náměstky, hlavním vědeckým sekretářem, popř. jeho zástupcem a dalšími členy, určenými presidiem z jeho úřadu. Na starosti měl přípravu jednání presidia a realizaci jeho usnesení; vlastní usnesení výboru podléhala zpětnému schválení presidia.

Chronologicky řazený soubor zápisů ze zasedání výboru presidia, doklady o prezenci, event. podkladové materiály k jednotlivým bodům programu jednání apod.

Detail fondu

Výbor presidia pro řízení pracovišť ČSAV

Presidium Committee for the Management of CSAS Institutions in the Czech Republic
Zkratka: VPŘP ČSAV
NAD: 557
Časový rozsah: 1990 - 1993
Původce: Výbor presidia pro řízení pracovišť ČSAV v České republice (1990-1992); Výbor pro řízení pracovišť AV ČR (1993)

Výbor vznikl po listopadu 1989; byl složen z volených zástupců pracovišť ČSAV jako doprovodný sbor k Prezídiu ČSAV; složen byl z pěti (českých) místopředsedů ČSAV, z nichž jeden byl zároveň předsedou Výboru, a dalších devíti členů a vědeckého tajemníka. Na starosti měl správu chodu Akademie věd pro Českou republiku a jejích pracovišť, tj. otázky organizační, hospodářské atp.

Soubor zápisů a materiálů ze zasedání výboru.

Detail fondu

Sekretariát předsedy ČSAV akademika Františka Šorma

Secretariat of Academician František Šorm, CSAS President
Zkratka:
NAD: 43
Časový rozsah: (1953) 1964 - 1969 (1970)
Původce: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Františka Šorma (1964-1969)

Během funkčního období první hlavy ČSAV Zdeňka Nejedlého (1952–1962, s titulem president) neexistoval ve výkonném aparátu ČSAV samostatný sekretariát jejího nejvyššího představitele a jeho funkci vykonával jednak sekretariát presidia ČSAV, jednak samostatný sekretariát Z. Nejedlého jako ministra školství (pokud se dochovaly, jsou písemnosti z agendy Nejedlého jako presidenta ČSAV uloženy v Archivu AV ČR jako součást jeho pozůstalosti, viz oddíl osobních fondů). Po jeho smrti se rozsah agendy předsedy rychle zvětšoval, proto při reorganizaci sekretariátu presidia v r. 1964 zřízen samostatný sekretariát předsedy ČSAV.

Písemnosti ke všem úsekům a oblastem činnosti Akademie, prvořadý doplňující fond k základním dokumentům (zápisy a materiály z valných shromáždění členů a ze zasedání presidia): došlá korespondence předsedů ČSAV, kopie korespondence odeslané, různé interní zprávy, informace a sdělení. Velmi důležitý a tematicky rozmanitý materiál, týkající se všech úseků činnosti ČSAV a dokumentující jak její externí vztahy (KSČ, vláda, vysoké školy, zahraniční styky apod.), tak i interní (styk mezi členy presidia, vědeckými kolegii, záležitosti členů a pracovišť ČSAV apod.).V souboru zahrnuty i spisy z let 1953–1965, dokumentující styk ČSAV s ÚV KSČ, jejichž evidence vedena v celém relevantním období jednou z pracovnic pozdějšího sekretariátu předsedy. Dále zahrnuty i písemnosti z října 1969 – května 1970, kdy F. Šorm po rezignaci na funkci předsedy pracoval dále jako člen presidia.

Detail fondu

Sekretariát předsedy ČSAV akademika Jaroslava Kožešníka

Secretariat of Academician Jaroslav Kožešník, CSAS President
Zkratka:
NAD: 44
Časový rozsah: (1969) 1970 - 1980
Původce: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Jaroslava Kožešníka (1970-1980)

Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy, zřízeným v r. 1964; základní zdroje informací pro fungování ČSAV během výkonu funkce tohoto předsedy.

Obecně materiály k období normalizace, jedné z klíčových etap ve vývoji Akademie; typově korespondence, zprávy, informace, týkající se všech úseků činnosti ČSAV v normalizačním období v interní i externí oblasti, záležitosti členů ČSAV, styky s ÚV KSČ a ústředními úřady, zahraniční spolupráce, problémy pracovišť apod.

Detail fondu

Sekretariát předsedy ČSAV akademika Bohumila Kvasila

Secretariat of Academician Bohumil Kvasil, CSAS President
Zkratka:
NAD: 45
Časový rozsah: (1979) 1981 - 1984
Původce: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Bohumila Kvasila (1981-1985)

Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy; prvořadý pramen pro poznání chodu ČSAV v daném období.

Obecně materiál k normalizačnímu období, záležitosti členů ČSAV, korespondence s ÚV KSČ a ústředními úřady, zahraniční spolupráce, problémy pracovišť apod.; pro dané období prvořadý materiál o všech úsecích činnosti ČSAV.

Detail fondu

Sekretariát předsedy ČSAV akademika Josefa Římana

Secretariat of Academician Josef Říman, CSAS President
Zkratka:
NAD: 46
Časový rozsah: (1976) 1986 - 1989
Původce: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Josefa Římana (1986-1989)

Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy.

Obecně dokumentace ke konci období normalizace, s náznaky změn, uvolnění v některých vědních odvětvích; typově korespondence, zprávy, informace o všech úsecích činnosti ČSAV v interní i externí oblasti, záležitosti členů ČSAV, styky s ÚV KSČ a ústředními úřady, zahraniční spolupráce, problémy pracovišť apod.

Detail fondu

Sekretariát předsedy ČSAV akademika Otto Wichterla

Secretariat of Academician Otto Wichterle, CSAS President
Zkratka:
NAD: 540
Časový rozsah: (1989) 1990 - 1992
Původce: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Otto Wichterla (1990-1992)

Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy. Prvořadá dokumentace pro chod ČSAV v přelomovém období po listopadu 1989.

Materiály k transformaci ČSAV, záležitosti členů ČSAV, korespondence s ústředními úřady, zahraniční agenda, problematika jednotlivých pracovišť apod.

Detail fondu

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Jaroslava Kožešníka

Secretariat of Academician Jaroslav Kožešník, CSAS Vice-President
Zkratka:
NAD: 47
Časový rozsah: 1962 - 1969
Původce: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Jaroslava Kožešníka

Do r. 1962 tato funkce měla označení náměstek presidenta ČSAV; místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. J. Kožešník byl místopředsedou I. oddělení (matematicko-fyzikální a technické vědy. Funkce místopředsedy ČSAV patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Dochována zejména korespondence s vládou, ministerstvy, Ú KSČ a jinými státními a společenskými orgány, různé zprávy a přehledy, záznamy Kožešníkových projevů a článků a dokumentace činnosti I. oddělení.

Detail fondu

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Bohumila Kvasila

Secretariat of Academician Bohumil Kvasil, CSAS Vice-President
Zkratka:
NAD: 48
Časový rozsah: (1978) 1979 - 1980
Původce: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Bohumila Kvasila (1979-1980)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. Místopředseda ČSAV B. Kvasil měl na starosti I. oddělení věd (matematicko-fyzikální a technické). Tato funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Fond zahrnuje korespondenci s vědeckými kolegii ČSAV a pracovišti v oblasti technických věd (agenda vykonávána i prostřednictvím sekretariátu Fyzikálního ústavu ČSAV, v jehož fondu lze nalézt případné další materiály).

Detail fondu

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Ivana Málka

Secretariat of Academician Ivan Málek, CSAS Vice-President
Zkratka:
NAD: 49
Časový rozsah: (1960) 1962 - 1970
Původce: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Ivana Málka (1962-1970)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. Místopředseda ČSAV I. Málek měl na starosti chemické a biologické vědy. Jeho funkce k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Kromě dokladů o všeobecné agendě místopředsedy je ve fondu uložena dokumentace pro oblast biologických, lékařských a zemědělských věd – zprávy, rozbory a expertízy z uvedené oblasti, dále kompletní dokumentace o čs. účasti na Mezinárodním biologickém programu a jiných mezinárodních akcích, materiály o činnosti II. oddělení chemických a biologických věd.

Detail fondu

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Josefa Poulíka

Secretariat of Academician Josef Poulík, CSAS Vice-President
Zkratka:
NAD: 50
Časový rozsah: 1972 - 1977
Původce: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Josefa Poulíka (1972-1977)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. J. Poulík měl jako místopředseda ČSAV na starosti oddělení společenských věd. Především v dané oblasti jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Dochovány dokumenty z vedení oblasti společenských věd, v 70. letech nejvíce postižené normalizačními zákazy, materiály dokládají vedle agendy místopředsedy i tuto problematiku.

Detail fondu

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Bohumíra Rosického

Secretariat of Academician Bohumír Rosický, CSAS Vice-President
Zkratka:
NAD: 51
Časový rozsah: (1967) 1970 - 1977
Původce: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Bohumíra Rosického (1970-1977)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. B. Rosický měl na starosti II. oddělení (chemické a biologické vědy). Jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Vedle běžné agendy místopředsedy v obecné rovině z normalizačního období k dispozici především materiály z oblasti biologických, chemických a lékařských věd.

Detail fondu

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Přemysla Ryše

Secretariat of Academician Přemysl Ryš, CSAS Vice-President
Zkratka:
NAD: 52
Časový rozsah: 1981 - 1985 (1986)
Původce: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Přemysla Ryše (1981-1985)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. P. Ryš vedl oddělení věd o neživé přírodě. Jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Ve fondu uchována korespondence, přípravné materiály, interní sdělení, zprávy, zápisy a přehledy a dokumentace činnosti příslušného oddělení věd.

Detail fondu

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Zdeňka Snítila

Secretariat of Academician Zdeněk Snítil, CSAS Vice-President
Zkratka:
NAD: 53
Časový rozsah: 1977 - 1985
Původce: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Zdeňka Snítila (1977-1987)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. Z. Snítil vedl oddělení společenských věd. Především v daném oddělení, ale i obecněji v Akademii jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Ve fondu uložena korespondence, zprávy, rozbory, sdělení, zápisy a přehledy a dokumentace činnosti oddělení společenských věd.

Detail fondu

Sekretariát hlavního vědeckého sekretáře ČSAV člena korespondenta Jaroslava Pluhaře

Secretariat of the Corresponding Member Jaroslav Pluhař, CSAS Chief Scientific Secretary
Zkratka:
NAD: 54
Časový rozsah: 1962 - 1970
Původce: Sekretariát hlavního vědeckého sekretáře ČSAV člena korespondenta Jaroslava Pluhaře (1961-1970)

Další z významných řídících funkcí ČSAV: v agendě organizační a ekonomické záležitosti pracovišť i ostatních organizačních útvarů Akademie, pro potřeby presidia příprava zpráv a návrhů týkajících se zásadních organizačních, hospodářských a kádrových otázek, zajišťování realizace odpovídajících usnesení presidia; do r. 1964 také vedení a usměrňování činnosti celého výkonného aparátu – Úřadu presidia ČSAV (popisy ve příslušných fondech). Do tohoto roku vykonával tajemnické práce pro hlavního vědeckého sekretáře vedoucí sekretariátu presidia ČSAV; proto písemnosti v tomto období ukládány v registratuře sekretariátu presidia a pouze jejich malá část, odevzdaná později, uložena v nové registratuře sekretariátu hlavního vědeckého sekretáře, zřízené po reorganizaci v r. 1964. Stejně jako písemnosti sekretariátů předsedů a místopředsedů důležitý pramen k poznání obecných i detailních problémů řešených v ČSAV. Vedle vědeckého sekretáře mohlo valné shromáždění členů Akademie zvolit jeho zástupce; v praxi tento náměstek, resp. zástupce (hlavního či generálního vědeckého sekretáře) pečoval o úsek zahraničních vědeckých styků.

Došlá korespondence, kopie odeslané, interní sdělení, zprávy, přehledy, směrnice presidia ČSAV, pokyny členů presidia, oběžníky Úřadu presidia, resp. Ústřední hospodářské správy pracovišť, zápisy ze zasedání všech vědeckých kolegií a podkladové materiály k nim, podkladové materiály pro jednání předsednictva Slovenské akademie věd a zápisy z jeho zasedání. Kromě korespondence i souborné materiály zpracované na žádost hlavního vědeckého sekretáře nebo zaslané na jeho vědomí. Sekretariát zpracovával částečně i osobní agendu J. Pluhaře a do fondu tudíž zahrnuty i materiály z jeho vlastní činnosti.

Detail fondu

Sekretariát generálního sekretáře ČSAV člena korespondenta Karla Frimla

Secretariat of the Corresponding Member Karel Friml, CSAS General Secretary
Zkratka:
NAD: 55
Časový rozsah: 1970 - 1977
Původce: Sekretariát generálního sekretáře ČSAV člena korespondenta Karla Frimla (1970-1977)

Jedna z významných řídících funkcí ČSAV: v agendě organizační a ekonomické záležitosti pracovišť i ostatních organizačních útvarů Akademie, pro potřeby presidia příprava zpráv a návrhů týkajících se zásadních organizačních, hospodářských a kádrových otázek, zajišťování realizace odpovídajících usnesení presidia. Stejně jako písemnosti sekretariátů předsedů a místopředsedů důležitý pramen k poznání obecných i detailních problémů řešených v ČSAV.

Došlá korespondence, kopie odeslané, interní sdělení, zprávy, přehledy, směrnice presidia ČSAV, pokyny členů presidia, oběžníky Úřadu presidia, resp. Ústřední hospodářské správy pracovišť, zápisy ze zasedání všech vědeckých kolegií a podkladové materiály k nim, podkladové materiály pro jednání předsednictva Slovenské akademie věd a zápisy z jeho zasedání. Písemnosti z období tzv. normalizace, dokumenty k vnitřní i vnější agendě ČSAV (ústavy, pracovníci, styk s orgány KSČ, vládou a ministerstvy, zahraniční spolupráce apod.).

Detail fondu

Sekretariát náměstka generálního sekretáře ČSAV, resp. zástupce vědeckého sekretáře, akademika Vladimíra Landy

Secretariat of the Academician Vladimír Landa, the Assistant to the General Secretary, also CSAS Assistant Chief Scientific Secretary
Zkratka:
NAD: 56
Časový rozsah: 1971 - 1980
Původce: Sekretariát náměstka generálního sekretáře ČSAV akademika Vladimíra Landy (1970-1981); Sekretariát zástupce vědeckého sekretáře ČSAV akademika Vladimíra Landy (1970-1981)

Vedle vědeckého sekretáře mohlo valné shromáždění členů Akademie zvolit jeho zástupce; v praxi tento náměstek, resp. zástupce (hlavního či generálního vědeckého sekretáře) pečoval o úsek zahraničních vědeckých styků. Stejně jako písemnosti sekretariátů předsedů a místopředsedů důležitý pramen k poznání této agendy v ČSAV.

Zahraniční agenda: kontakty ČSAV a jejích pracovišť.

Detail fondu

Sekretariát presidia ČSAV

Secretariat of the CSAS Presidium
Zkratka:
NAD: 107
Časový rozsah: 1962 - [1992]
Původce: Sekretariát presidia ČSAV (1953-1992)

Zřízen v polovině r. 1953. Do r. 1956 pod přímým vedením ředitele Úřadu presidia ČSAV, spojen s jeho vlastním sekretariátem. 1. 7. 1956 sekretariát presidia ČSAV zcela oddělen jako samostatný organizační útvar. Po reorganizaci v r. 1978 opět součástí Úřadu presidia ČSAV. Hlavní náplní práce organizační péče o činnost presidia a jeho pomocných orgánů, tajemnické práce pro náměstky presidenta a hlavního vědeckého sekretáře (v období 1953–1962), evidence usnesení stranických orgánů a vlády, týkajících se ČSAV, sledování jejich plnění, evidence plnění vlastních usnesení presidia a výboru presidia, koordinace činnosti sekretariátů sekcí a vědeckých kolegií a zajišťování dalších organizačních a administrativních úkolů.

Korespondence s ústředními orgány, ÚV KSČ, společenskými organizacemi, vysokými školami a vědeckými institucemi, jednotlivými pracovišti ČSAV, vědeckými společnostmi při ČSAV, se členy ČSAV, různé podkladové materiály, zprávy, informace a sdělení apod. Důležitý materiál doplňující fondy funkcionářů a fondy výkonných orgánů presidia ČSAV.

Detail fondu

Společný sekretariát členů presidia ČSAV

Joint Secretariat for CSAS Presidium Members
Zkratka:
NAD: 57
Časový rozsah: (1962) 1966 - 1989
Původce: Společný sekretariát členů presidia ČSAV (1966-1989)

V šedesátých letech byly zřízeny nejprve 2 odborné sekretariáty pro skupiny členů presidia, v r. 1968 jejich počet rozšířen na 3, posléze na 4. V r. 1970 zrušeny a nahrazeny jedním společným pro všechny členy presidia, pověřeným péčí o jednotlivé vědní oblasti.

Korespondence členů presidia s centrálními organizacemi státní správy a ÚV KSČ, spolupráce s resorty a vysokými školami, materiály pro přípravu základních organizačních písemností ČSAV, usnesení presidia apod.

Detail fondu

Sekretariáty oddělení věd I., II., III. ČSAV

Secretariats of Science Divisions
Zkratka: SOV ČSAV
NAD: 58
Časový rozsah: 1968 - 2002
Původce: Sekretariát oddělení věd ČSAV (1962-1963, 1976-1992); Sekretariát oddělení věd AV ČR (od 1993)

Oddělení věd byla poprvé zřízena v r. 1962 jako pomocné orgány presidia pro koordinaci činnosti pracovišť a vědeckých kolegií. Do nového zákona o ČSAV z r. 1963 nebyla přejata, jejich činnost byla ukončena k 31. 12. 1963. Nově byla oddělení věd ustanovena r. 1976 (a působila až do konce existence ČSAV). Jejich počet oddělení věd se ovšem několikrát změnil (3–5), nejčastěji existovaly tři (I. matematicko-fyzikálních a technických věd, II. chemických a biologických věd, III. společenských věd; resp. oddělení věd o neživé přírodě, odd. věd o živé přírodě a chemických věd, odd. společenských věd).

Dokumenty organizačního charakteru, zprávy o činnosti pracovišť jednotlivých oddělení věd.

Detail fondu

Sekce I. matematicko-fyzikální

1st CSAS Section – Mathematics and Physics
Zkratka:
NAD: 59
Časový rozsah: 1952 - 1961
Původce: I. sekce ČSAV / Matematicko-fyzikální sekce ČSAV (1952-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o ústavech a vývoji příslušných vědních disciplin, zprávy o činnosti, o vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích a publikační činnosti.

Detail fondu

Sekce II. geologicko-geografická

2nd CSAS Section – Geological-Geographical
Zkratka:
NAD: 60
Časový rozsah: 1951 - 1962
Původce: II. sekce ČSAV / Geologicko-geografická sekce ČSAV (1952-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o vývoji jednotlivých ústavů a vědních oborů (geografie, paleontologie, pedologie, geochemie, kartografie, geologie apod.), zprávy o činnosti ústavů a vědeckých společností, doklady o vědecké výchově pracovníků, o zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Sekce III. chemická

3nd CSAS Section – Chemical
Zkratka:
NAD: 61
Časový rozsah: 1951 - 1962
Původce: III. sekce ČSAV / Chemická sekce ČSAV (1952-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o ústavech a jednotlivých disciplínách chemických věd. Zprávy o činnosti pracovišť, vědecké výchově jejich pracovníků, o zahraničních stycích a spolupráci, publikační činnosti.

Detail fondu

Sekce IV. biologicko-lékařská

4th CSAS Section – Biological
Zkratka:
NAD: 62
Časový rozsah: 1952 - 1961
Původce: IV. sekce ČSAV / Biologicko-lékařská sekce ČSAV (1952-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o vývoji jednotlivých ústavů a příslušných vědních oborů (biologie, botanika, fyziologie, medicína, mikrobiologie, virologie apod.): zprávy o činnosti ústavů a vědeckých společností, zahraničních stycích, domácí i zahraniční spolupráci, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Sekce V. technická

5th CSAS Section – Technical
Zkratka:
NAD: 63
Časový rozsah: 1952 - 1961
Původce: V. sekce ČSAV / Technická sekce ČSAV

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o vývoji pracovišť v oboru a v odpovídajících disciplínách (hornictví, hutnictví, vodní hospodářství, energetika, strojnictví, elektrotechnika, stavebnictví a doprava). Jsou zde uloženy zprávy o činnosti ústavů, o komisích, materiály o vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, spolupráci domácí i mezinárodní, o publikační činnosti.

Detail fondu

Sekce VI. historická

6th CSAS Section – Historical-Philosophical (Historical)
Zkratka:
NAD: 64
Časový rozsah: 1952 - 1961
Původce: VI. sekce ČSAV / Historicko-filozofická sekce ČSAV (1952-1957), Historická sekce ČSAV (1957-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o vývoji ústavů a jimi pěstovaných vědních oborů (archeologie, historie, etnografie, pedagogika, dějiny umění), zprávy pracovišť o jejich činnosti, doklady o vědecké výchově pracovníků, o zahraniční i domácí spolupráci, publikační a ediční činnosti.

Detail fondu

Sekce VII. ekonomie, práva (a filosofie)

7th CSAS Section – Economics, Law (and Philosophy)
Zkratka:
NAD: 65
Časový rozsah: 1952 - 1961
Původce: "VII. sekce ČSAV / Sekce ekonomie a práva ČSAV (1952-1956), Sekce ekonomie, práva a filozofie ČSAV (1957-1961)"

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o vývoji příslušných ústavů a vědních oborů, zprávy pracovišť o jejich činnosti, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, publikační a ediční činnosti.

Detail fondu

Sekce VIII. filologicko-literární

8th CSAS Section – Philological-Literary
Zkratka:
NAD: 66
Časový rozsah: 1952 - 1961
Původce: VIII. sekce ČSAV / Sekce jazyka a literatury ČSAV (1952-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o ústavech a vědních oborech sekce (též slavistika, orientalistika, klasická filologie): zprávy o činnosti pracovišť, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium astronomie, geodézie, geofyziky a meteorologie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Astronomy, Geophysics, Geodesy, and Meteorology
Zkratka: VK AGGM
NAD: 67
Časový rozsah: 1962 - 1991
Původce: Vědecké kolegium astronomie, geofyziky, geodézie a meteorologie ČSAV (1962-1981); Vědecké kolegium astronomie a geofyziky ČSAV (1982-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962; na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet byl větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Časté změny názvu tohoto kolegia vycházely z toho, jaké pod ni spadaly disciplíny a pracoviště.

Dochovány dokumenty o činnosti kolegia a o činnosti spravovaných pracovišť a vědeckých společností, o vědecké výchově pracovníků, zahraniční spolupráci, o ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium biologie organismů, populací a společenstev ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Biology of Organisms, Populations, and Communities
Zkratka: VK BOPS ČSAV
NAD: 612
Časový rozsah: 1982 - 1992
Původce: Vědecké kolegium biologie organismů, populací a společenstev ČSAV (1982-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí, na rozdíl od sekcí od roku 1962, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium existovalo až do konce existence kolegií a existence ČSAV.

Dokumenty o řízení a koordinaci vědy v oblasti biologických disciplín uvedených v názvu, zahraniční styky, vědecká výchova pracovníků, ediční a publikační činnost.

Detail fondu

Vědecké kolegium ekonomie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Economics
Zkratka: VK E ČSAV
NAD: 69
Časový rozsah: 1965 - 1988
Původce: Vědecké kolegium ekonomie ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. V na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumenty o činnosti kolegia i ústavů Akademie, vědecké výchově, zahraničních stycích, publikační činnosti, doklady i k obecným problémům československé ekonomie včetně pokusů o reformy v r. 1968.

Detail fondu

Vědecké kolegium energetiky ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Power Engineering
Zkratka: VKE ČSAV
NAD: 70
Časový rozsah: 1962 - 1966
Původce: Vědecké kolegium energetiky ČSAV (1962-1966)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium bylo v roce 1966 sloučeno s VK mechaniky na VK mechaniky a energetiky (viz).

Dokumenty o řešení vědeckých a praktických problémů v oblasti energetiky, o koordinaci činnosti pracovišť, vědecké výchově, zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium filosofie (a sociologie) ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Philosophy (and Sociology)
Zkratka:
NAD: 71
Časový rozsah: (1960) 1961 - 1972 (1973)
Původce: Vědecké kolegium filosofie ČSAV (1962-1965); Vědecké kolegium filosofie a sociologie ČSAV (1965-1972)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V r. 1965 byla do gesce tohoto kolegia připojena i sociologie.

Fond orgánu odborného vedení a řízení ústavů v oboru filosofie, sociologie a příbuzných disciplin dokumentuje činnost ústavů ČSAV a vědeckých společností, vědeckou výchovu pracovníků, zahraniční styky, ediční činnost.

Detail fondu

Vědecké kolegium fyzikální, anorganické a analytické chemie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Physical, Inorganic, and Analytical Chemistry
Zkratka: VK FAACH ČSAV
NAD: 72
Časový rozsah: (1961) 1962 - 1966
Původce: Vědecké kolegium fyzikální, anorganické a analytické chemie ČSAV (1962-1966)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. R. 1966 sloučeno toto kolegium s VK teorie chemické techniky na VK chemie a chemické techniky (viz). Vědní obory spadající do gesce tohoto kolegia: fyzikální chemie, anorganická chemie a technologie, analytická chemie a chemie a technologie silikátů.

Dokumenty o činnosti kolegia, o řízení pracovišť, o výchově vědeckých pracovníků, o zahraničních stycích, publikační činnost.

Detail fondu

Vědecké kolegium fyziky ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Physics
Zkratka: VKF ČSAV
NAD: 73
Časový rozsah: 1962 - [1992]
Původce: Vědecké kolegium fyziky ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumenty o vývoji příslušných disciplín, včetně jaderné fyziky, o činnosti kolegia a ústavů, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium geologie, geografie a hornictví ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Geology, Geography, and Mining Research
Zkratka: VK GGH
NAD: 74
Časový rozsah: 1962 - 1992
Původce: Vědecké kolegium geologie-geografie ČSAV (1962-1979); Vědecké kolegium geologie, geografie a hornictví ČSAV (1979-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Činnost kolegia a pracovišť daných oborů, doklady o spolupráci s mimoakademickými ústavy, komisemi a společnostmi, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium historie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for History
Zkratka: VK H ČSAV
NAD: 75
Časový rozsah: (1961) 1962 - 1991
Původce: Vědecké kolegium historie ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Mimo jiné významné doklady o „kontrarevoluční“ a „normalizační“ éře v československé historiografii, o činnosti historických pracovišť, zahraničních stycích, vědecké výchově a publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium chemie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Chemistry
Zkratka: VK CH ČSAV
NAD: 76
Časový rozsah: 1962 - 1992
Původce: Vědecké kolegium organické chemie a biochemie ČSAV (1962-1976); Vědecké kolegium teorie chemické techniky ČSAV (1962-1966); Vědecké kolegium chemie a chemické techniky ČSAV (1966-1976); Vědecké kolegium chemie ČSAV (1976-1992);

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium procházelo opakovanými změnami názvu, ale v průběhu existence bylo v podstatě zaměřeno nejen na anorganickou, fyzikální a analytickou chemii, ale na celou oblast chemie.

Doklady o činnosti kolegia, ústavů, vědeckých společností a jiných pracovišť daného oboru, vědecké výchově, zahraničních stycích, publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium jaderného výzkumu ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Nuclear Research
Zkratka: VK JV
NAD: 77
Časový rozsah: 1962 - 1972
Původce: Vědecké kolegium jaderného výzkumu ČSAV (1962-1972)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Po r. 1972 toto kolegium přiřazeno k VK fyziky (viz).

Doklady o činnosti pracovišť oboru, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, publikační činnosti, včetně archiválií Čs. komise pro atomovou energii a Komise pro Spojené ústavy jaderného výzkumu Dubna.

Detail fondu

Vědecké kolegium jazykovědy ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Linguistics
Zkratka: VK J
NAD: 78
Časový rozsah: 1962 - 1992
Původce: Vědecké kolegium jazykovědy ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumenty o organizaci, vývoji a vědecké práci jazykovědných pracovišť ČSAV, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium lékařských věd ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Medical Sciences
Zkratka: VK LV ČSAV
NAD: 79
Časový rozsah: 1962 - [1992]
Původce: Vědecké kolegium fyziologie a lékařských věd ČSAV (1962-1966); Vědecké kolegium lékařských věd ČSAV (1966-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Do r. 1966 toto kolegium neslo název VK fyziologie a lékařských věd, dále pod uvedeným názvem.

Dokumenty o činnosti ústavů, zahraničních stycích, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium matematiky ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Mathematics
Zkratka: VKM
NAD: 80
Časový rozsah: (1961) 1962 - 1992
Původce: Vědecké kolegium matematiky ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumenty o vývoji matematiky, zprávy o činnosti pracovišť a vědeckých společností, doklady o domácí i zahraniční spolupráci, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium mechaniky a energetiky ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Mechanics and Power Engineering
Zkratka: VKME ČSAV
NAD: 81
Časový rozsah: 1962 - 1992
Původce: Vědecké kolegium mechaniky ČSAV (1962-1966); Vědecké kolegiium mechaniky a energetiky ČSAV (1966-1981); Vědecké kolegium mechaniky ČSAV (1982-1992); Vědecké kolegium montánních věd a energetiky ČSAV (1988-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Původně VK mechaniky, v roce 1966 spojeno s VK energetiky (viz).

Zprávy o činnosti ústavů a jiných pracovišť oboru, doklady o vědecké výchově, zahraniční i domácí spolupráci, ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium molekulární a buněčné biologie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Molecular and Cell Biology
Zkratka: VK MBB
NAD: 82
Časový rozsah: (1976) 1982 - 1992
Původce: Vědecké kolegium biologie ČSAV (1976-1981); Vědecké kolegium molekulární a buněčné biologie ČSAV (1982-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium vzniklo oddělením z VK biologie v r. 1982.

Plány pracovišť, prognózy o vývoji v oboru, zprávy o činnosti pracovišť, doklady o tuzemské a zahraniční spolupráci, o ediční činnosti, doklady o patentech.

Detail fondu

Vědecké kolegium nauky o materiálu ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Materials Science
Zkratka: VK NM
NAD: 83
Časový rozsah: 1962 - [1990]
Původce: Vědecké kolegium nauky o materiálu ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumentace státního plánu vědeckého rozvoje (základního výzkumu), perspektivy zaměření výzkumu fyziky kovových materiálů, doklady o zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium obecné biologie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for General Biology
Zkratka: VK OB
NAD: 84
Časový rozsah: 1962 - 1976
Původce: Vědecké kolegium obecné biologie ČSAV (1962-1976)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V roce 1976 bylo toto kolegium spojeno s VK speciální biologie (viz) do VK biologie.

Dokumenty o činnosti ústavů a celého oboru, plány výzkumu, doklady o zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium organické chemie a biochemie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Organic Chemistry and Biochemistry
Zkratka: VK OCHB
NAD: 85
Časový rozsah: 1962 - 1976
Původce: Vědecké kolegium organické chemie a biochemie ČSAV (1962-1976)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V roce 1976 bylo toto kolegium sloučeno s VK chemie a chemické techniky (viz).

Dokumenty o vědeckém výzkumu v dané oblasti, zahraniční i domácí spolupráci, činnosti pracovišť, vědecké výchově pracovníků, publikační činnost.

Detail fondu

Vědecké kolegium pedagogiky a psychologie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Pedagogy and Psychology
Zkratka: VK PP
NAD: 86
Časový rozsah: 1962 - [1989]
Původce: Vědecké kolegium pedagogiky a psychologie ČSAV (1962-1966); Společná komise ČSAV a ministerstva školství pro pedagogické a psychologické vědy (1966-1968); Vědecké kolegium pedagogiky a psychologie ČSAV (1968-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V období 1966–1968 v podstatě existovalo pod názvem Společná komise ČSAV a ministerstva školství a kultury pro pedagogické a psychologické vědy.

Doklady o činnosti pracovišť a vědeckých společností, zahraniční i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium speciální biologie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Special Biology
Zkratka: VK SB
NAD: 87
Časový rozsah: 1962 - 1976
Původce: Vědecké kolegium speciální biologie ČSAV (1962-1976)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V roce 1976 sloučeno s dalšími do VK biologie.

Dokumenty o činnosti pracovišť daného oboru, mj. materiály o Krkonošském národním parku, zahraniční i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Technical Cybernetics and Electrical Engineering
Zkratka: VK TKE
NAD: 88
Časový rozsah: 1966 - 1978
Původce: Vědecké kolegium technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV (1966-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Do r. 1966 pod názvem VK automatizace a elektroniky.

Dokumenty o výzkumné činnosti v oboru, zahraniční i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.

Detail fondu

Vědecké kolegium teoretických základů zemědělství ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Theoretical Fungamentals of Agriculture
Zkratka: VK TZZ
NAD: 89
Časový rozsah: 1962 - 1988
Původce: Vědecké kolegium biologických základů zemědělství ČSAV (1962-1966); Vědecké kolegium teoretických základů zemědělství ČSAV (1966-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V období 1962–1966 působilo pod názvem VK biologických základů zemědělství (viz).

Dokumenty o vědeckovýzkumné činnosti v oblasti zemědělství, zprávy o činnosti pracovišť, doklady o domácí i zahraniční spolupráci, publikační činnosti, vědecké výchově pracovníků.

Detail fondu

Vědecké kolegium věd o státu a právu ČSAV

Scientific Board of the CSAS for the Science of State and Law
Zkratka: VK VSP
NAD: 90
Časový rozsah: 1962 - 1969
Původce: Vědecké kolegium věd o státu a právu ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Zápisy ze zasedání, styk s pracovišti, zahraniční styky, vědecká výchova pracovníků, publikační činnost, domácí a zahraniční spolupráce.

Detail fondu

Vědecké kolegium věd o umění ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Art Sciences
Zkratka: VK VU
NAD: 91
Časový rozsah: 1962 - [1992]
Původce: Vědecké kolegium věd o umění ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumenty o činnosti a vývoji oboru, zahraničních stycích, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti, domácí i mezinárodní spolupráci.

Detail fondu

Řízení a správa ČSAV

CSAS Management and Administration
Zkratka: ŘaS
NAD: 92
Časový rozsah: (1950) 1951 - [1992]
Původce: Úřad presidia ČSAV (1952-1992)

Složitý umělý fond sdružující jednotlivé správní úseky vrcholového řízení ČSAV. Do fondu zařazeny archiválie vzešlé z činnosti útvarů a složek Úřadu presidia a některých komisí a jiných pomocných orgánů presidia, jejichž činnost ÚP ČSAV organizačně a administrativně zajišťoval. Pro dané období spolu se zápisy ze zasedání presidia ČSAV (viz), výboru presidia ČSAV (viz) a písemnostmi jednotlivých sekcí (viz Sekce v oddílu Řídící orgány) základním pramenem pro poznání dějin ČSAV jak v globálním pojetí, tak i pro jednotlivé vědní obory a jejich pracoviště.

Detail fondu

Sekretariát ředitele Úřadu presidia ČSAV (resp. ředitele Ústřední hospodářské správy pracovišť, Ústřední správy pracovišť)

Secretariat to the CSAS Presidium Office Director, or to the CSAS Central Economic Management Director or to the CSAS Central Administration of Institutes Director
Zkratka: SŘ ÚSPA, SŘ ÚP
NAD: 93
Časový rozsah: 1962 - 1989
Původce: Úřad prezidia ČSAV. Sekretariát ředitele (1952-1992); Ústřední hospodářská správa pracovišť ČSAV. Sekretariát ředitele (1967-1969); Ústřední správa pracovišť ČSAV. Sekretariát ředitele (1970-1978)

Dokumenty o řízení a organizaci, kádrové a personální agendě, právních záležitostech, korespondence s ústředními úřady a ÚV KSČ, materiály k řízení vědecké práce, ediční činnosti, výchově apod.

Detail fondu

Ekonomicko-technický odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Economic -Technical Department
Zkratka: ETO ÚP ČSAV
NAD: 530
Časový rozsah: (1970) 1974 - 1993
Původce: Úřad presidia ČSAV. Ekonomicko-technický odbor (1989-1992)

Dokumentace řízení vědeckého výzkumu po stránce hospodářské a technické.

Detail fondu

Ekonomický odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Economic Department
Zkratka: EO ÚP ČSAV
NAD: 94
Časový rozsah: 1958 - 1992 (1998)
Původce: Úřad presidia ČSAV. Ekonomický odbor (1952-1992); Kancelář AV ČR. Ekonomický odbor (od 1993)

Dokumentace řízení vědeckého výzkumu po stránce hospodářské.

Detail fondu

Finanční odbor Úřadu presidia ČSAV (rozpočtové oddělení)

Financial Department of the CSAS Presidium Office (Budget Department)
Zkratka:
NAD: 95
Časový rozsah: 1952 - 1965
Původce: Úřad presidia ČSAV. Finanční odbor. Rozpočtové oddělení (1962-1965)

Jednotlivé rozpočty ústavů, statistické přehledy, delimitační dohody mezi ústavy i ČSAV a jinými resorty apod.

Detail fondu

Kádrový a personální útvar Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Cadre and Personnel Division
Zkratka: KPÚ ÚP ČSAV
NAD: 96
Časový rozsah: 1952 - 1990
Původce: Úřad presidia ČSAV. Kádrový a personální útvar (1952-1990)

Personální statistiky, plány práce odboru, zprávy, hlášení apod. (mj. pro období tzv. normalizace seznamy emigrantů a pracovníků, se kterými buď rozvázán pracovní poměr nebo uzavřeny krátkodobé pracovní smlouvy).

Detail fondu

Legislativně právní odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Legislative and Legal Sector
Zkratka: LPO ÚP ČSAV
NAD: 97
Časový rozsah: 1978 - 1985
Původce: Úřad presidia ČSAV. Legislativně právní odbor (1979-1992)

Navázal na činnost legislativně právního odboru Sekretariátu presidia ČSAV.

Přípravné a podkladové materiály k novelizaci stanov, návrhy organizačních řádů, organizační analýzy útvarů ÚP ČSAV a k přípravě zásad ke spolupráci a sdružování s mimoakademickými institucemi.

Detail fondu

Odbor automatizace a organizace Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Department of Technical Cybernetics and Organisation
Zkratka:
NAD: 533
Časový rozsah: 1969 - 1980
Původce: Úřad presidia ČSAV. Odbor automatizace a organizace (1969-1980)

Detail fondu

Odbor propagace a popularizace vědy Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Promotion and Popularisation of Science Department
Zkratka: OPP ČSAV
NAD: 101
Časový rozsah: 1977 - 1985
Původce: Úřad presidia ČSAV. Odbor propagace a popularizace vědy (1977-1985)

Po reorganizaci výkonných orgánů ČSAV v r. 1977 převzal Odbor propagace a popularizace vědy ÚP agendu bývalého Odboru pro tisk a informace Sekretariátu presidia ČSAV.

Dokumenty o práci tiskového odboru v oblasti propagace vědy a ČSAV.

Detail fondu

Odbor resortní kontroly Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Section of Departmental Control
Zkratka: ORK ÚP ČSAV
NAD: 98
Časový rozsah: 1953 - 1992 (1993)
Původce: Ústřední účtárna ČSAV (1953-1956); Oddělení kontrolně-inspekční služby ČSAV (1957-1958); Úřad presidia ČSAV. Oddělení resortní kontroly (1958-1961); Úřad presidia ČSAV. Odbor resortní kontroly (1962-1987); Úřad presidia ČSAV. Odbor kontroly (1987-1990); Úřad presidia ČSAV. Kontrolní odbor (1991-1992)

Původně Oddělení resortní kontroly ÚP ČSAV (do r . 1961).

Protokoly o revizích a kontrolách stavu hospodaření jednotlivých ústavů, stížnosti, oznámení a podněty pracovníků, rozbory stížností, revizní zprávy z kontrol na pracovištích ČSAV.

Detail fondu

Odbor vědecké výchovy Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidum of the CSAS. Cadres Education Section
Zkratka: OVV ÚP ČSAV
NAD: 99
Časový rozsah: [1952] - [1992]
Původce: Úřad presidia ČSAV. Útvar péče a aspiranty (1952-1957); Úřad presidia ČSAV. Plánovací odbor (1958-1970); Úřad presidia ČSAV. Oddělení výchovy vědeckých pracovníků (1962-1963); Úřad presidia ČSAV. Odbor výchovy (1964-1976)

Písemnosti o vědeckých aspiranturách a o udělování vědeckých hodností.

Detail fondu

Odbor vědeckého plánu Sekretariátu presidia ČSAV

Secretariat of the Presidium of the CSAS. Department of the Scientific Plan
Zkratka: OVP SP ČSAV
NAD: 108
Časový rozsah: 1962 - [1992]
Původce: Sekretariát presidia ČSAV. Odbor vědeckého plánu (1952-1977); Sekretariát presidia ČSAV. Odbor vědeckého plánu (1978-1990)

Archiválie umožňující sledovat plánování vědy, přípravy dlouhodobých i ročních plánů a zprávy o jejich plnění.

Detail fondu

Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Internal Administration Department
Zkratka: OVS ÚP ČSAV
NAD: 102
Časový rozsah: 1955 - 1969
Původce: Úřad presidia ČSAV. Odbor vnitřní správy (1953-1992)

Písemnosti odboru zabývajícího se zabezpečením chodu ÚP ČSAV pro stránce organizační, provozní, materiální a dopravní; zajímavé dokumenty vedle podílu na přípravě zasedání presidia ČSAV v oblasti správy objektů ČSAV (vedle pracovišť domy vědeckých pracovníků, místa konání akcí a rekreace pracovníků Akademie).

Detail fondu

Oddělení pro kulturně politickou a ediční činnost Sekretariátu presidia ČSAV

Secretariat of the Presidium of the CSAS. Department for Cultural-Political and Publishing Activity
Zkratka: KPEČ ČSAV
NAD: 109
Časový rozsah: 1962 - 1970
Původce: "Sekretariát presidia ČSAV. Oddělení pro kulturně politickou a ediční činnost (1963-1970)"

Dokumentace ediční činnosti ČSAV a spolupráce Akademie se společenskými organizacemi, kulturními a uměleckými orgány a institucemi.

Detail fondu

Organizačně právní odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Organisation and Legal Department
Zkratka: OPO ÚP ČSAV
NAD: 566
Časový rozsah: 1976 - 1984
Původce: Úřad presidia ČSAV. Organizačně právní odbor (1976-1984)

Detail fondu

Organizační odbor Sekretariátu presidia ČSAV

Secretariat of the Presidium of the CSAS. Organisation Department
Zkratka:
NAD: 110
Časový rozsah: 1964 - 1971 (1972)
Původce: Sekretariát presidia ČSAV. Organizační oddělení (1964-1968); Sekretariát presidia ČSAV. Organizační odbor (1968-1971)

Doklady o legislativní, organizační a normativní práci odboru (členská agenda, evidence návrhů i udělení odměn a cen ČSAV, příprava zákona o ČSAV a ČAV, evidence úkolů uložených Akademii ÚV KSČ a vládou, příprava valných shromáždění členů ČSAV apod.)

Detail fondu

Plánovací odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Planning Department
Zkratka: PO ČSAV
NAD: 100
Časový rozsah: 1952 - 1970
Původce: Úřad presidia ČSAV. Plánovací skupina (1952); Úřad presidia ČSAV. Plánovací oddělení (1953-1957); Úřad presidia ČSAV. Plánovací odbor (1958-1970)

Po r. 1970 byly všechny odbory ÚP ČSAV, zabývající se tak či onak hospodářskou činností, sloučeny v jeden ekonomický odbor.

Doklady o plánech pro zabezpečování personálních, materiálních a technických potřeb pracovišť i jiných organizačních složek ČSAV.

Detail fondu

Provozní odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidum of the CSAS. Operational Department
Zkratka: PO ÚP ČSAV
NAD: 103
Časový rozsah: 1958 - 1991
Původce: Úřad presidia ČSAV. Provozní odbor (1958-1991)

Písemnosti odboru zabývajícího se technickým zabezpečením provozu Úřadu presidia ČSAV. Viz též fond Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV.

Detail fondu

Technický odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the CSAS Presidium. Technical Department
Zkratka: TO ČSAV
NAD: 104
Časový rozsah: 1952 - 1988
Původce: Úřad presidia ČSAV. Provozně-technický odbor (1957-1958); Úřad presidia ČSAV. Technický odbor (1958); Ústřední hospodářská správa pracovišť ČSAV (1967-1969)

Materiály k technickému zabezpečení činnosti ČSAV, výstavbě nových objektů, opravám a rekonstrukcím.

Detail fondu

Tiskové oddělení Úřadu prezidia ČSAV

Office of the CSAS Presidium. Press Department
Zkratka:
NAD: 111
Časový rozsah: 1966 - 1988
Původce: Sekretariát presidia ČSAV. Oddělení pro tisk a propagaci (1964-1970); Sekretariát presidia ČSAV. Odbor pro tisk a propagaci (1970-1978); Úřad presidia ČSAV. Odbor propagace a popularizace vědy (1977-1985); Úřad presidia ČSAV. Sekretariát tisku a propagace (1988-1990); Úřad presidia ČSAV. Tiskové oddělení (1991-1992); Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací ČSAV. Tiskový odbor (1982-1983); Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací ČSAV. Tiskové oddělení (1984-1987);

Doklady o spolupráci s tiskem, pořádání výstav a jiných akcí propagujících a popularizujících vědu a ČSAV.

Detail fondu

Zahraniční odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Foreign Department
Zkratka: ZHO, ZO ČSAV
NAD: 105
Časový rozsah: 1952 - 1992 (1993)
Původce: ČSAV. Referát pro styk s cizinou (1953-1954); Úřad presidia ČSAV. Zahraniční oddělení (1955-1957); Úřad presidia ČSAV. Zahraniční odbor (1958-1992); Kancelář AV ČR. Zahraniční odbor (od 1992)

Dokumenty o zahraniční spolupráci, dohodách se zahraničními akademiemi nebo jinými vědeckými institucemi, o zahraničních cestách pracovníků Akademie a návštěvách cizinců v ČSAV.

Detail fondu

Zvláštní odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Special Tasks Department
Zkratka:
NAD: 106
Časový rozsah: [1960] - [1992]
Původce: Úřad presidia ČSAV. Oddělení zvláštních úkolů a civilní obrany (1953-1961); Ústřední správa řízení pracovišť ČSAV. Zvláštní oddělení (1962-1973); Úřad presidia ČSAV. Zvláštní odbor (1973-1990)

Zvláštní odbor zřízen při reorganizaci výkonných složek ČSAV v r. 1973, v návaznosti na činnost zvláštního oddělení Ústřední správy řízení pracovišť ČSAV (1962–1973) a oddělení zvláštních úkolů a civilní obrany ÚP ČSAV (1953–1961). V r. 1990 odbor zrušen; minimalizovanou agendu převzal referát obrany a ochrany.

Odtajněné spisy týkající se řídících, výkonných orgánů ČSAV i jednotlivých pracovišť.

Detail fondu

Ediční rada ČSAV

CSAS Editorial Council
Zkratka: ER ČSAV
NAD: 112
Časový rozsah: 1962 - 1989
Původce: Ediční rada ČSAV (1962–1992)

Rada koordinovala vydavatelskou činnost a rozhodovala o ediční politice v ČSAV.

Zápisy o jednání ediční rady a další dokumenty o činnosti.

Detail fondu

Interkosmos (vládní komise při ČSAV)

Interkosmos, government commission attached to CSAS
Zkratka:
NAD: 129
Časový rozsah: 1965 - 1990
Původce: Československá komise pro spolupráci se socialistickými zeměmi při výzkumu a využití kosmického prostoru pro mírové účely „Interkosmos“ (1965–1990)

Dokumenty o spolupráci především se SSSR, československá účast při projektování družic a kosmických lodí a přípravě kosmického programu.

Detail fondu

Komise ČSAV pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků

CSAS Commission for Consideration of the Scientific Qualifications of Scientific Workers
Zkratka: KVK ČSAV
NAD: 113
Časový rozsah: 1969 - 1993
Původce: Komise Československé akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků (1962–1992)

Komise rozhodovala o přidělování vyšších kvalifikačních stupňů vědeckým pracovníkům.

Dokumenty o jednání komise a o jednotlivých rozhodnutích.

Detail fondu

Komise presidia ČSAV pro komplexní výzkum rozvojových zemí

Commission of the CSAS Presidium for Comprehensive Research into Developing Countries
Zkratka: K KVRZ ČSAV
NAD: 115
Časový rozsah: (1961) 1962 - 1990 (1992)
Původce: Komise presidia ČSAV pro komplexní výzkum rozvojových zemí (1962–1990)

Zřízena z pověření politického byra ÚV KSČ; od 80. let komise součástí Rady presidia ČSAV pro mezinárodní vědeckou spolupráci. Řízení a koordinace výzkumu rozvojových zemí ve všech vědních oborech a péče o výchovu studentů, praktikantů, vědeckých a pedagogických pracovníků z těchto zemí.

Cenné informace z oblasti styků Československa s rozvojovými zeměmi: plány výzkumu a zprávy o jejich plnění, dokumenty o spolupráci domácí i mezinárodní, doklady o činnosti československých expertů, materiály ze symposií a konferencí, příprava expedic do Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Detail fondu

Komise presidia ČSAV pro otázky životního prostředí

CSAS Presidium Commission for Environmental Questions
Zkratka: KŽP ČSAV
NAD: 118
Časový rozsah: (1966) 1973 - 1977
Původce: Komise presidia ČSAV pro otázky životního prostředí (1973–1992)

Pomocný orgán presidia pro zajišťování úkolů ČSAV v otázkách tvorby a ochrany životního prostředí.

Zápisy ze zasedání komise, přehledy úkolů státního plánu v oblasti péče o životní prostředí, doklady o spolupráci domácí i zahraniční, expertízy a odborná vyjádření.

Detail fondu

Komise presidia ČSAV pro řízení a koordinaci vědeckého výzkumu mezinárodní politiky

CSAS Presidium Commission for Management and Coordination of Research into International Issues
Zkratka:
NAD: 125
Časový rozsah: 1965
Původce: Komise presidia ČSAV pro řízení a koordinaci vědeckého výzkumu mezinárodní politiky (1965)

Dochovány pouze zápisy ze zasedání komise.

Detail fondu

Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství

CSAS Commission for Water Management
Zkratka: KVH ČSAV
NAD: 114
Časový rozsah: 1952 - 1979
Původce: Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství (1952); Komise pro pomoc velkým stavbám socialismu (1953–1964); Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství (1965–1990)

Dokumenty o stavbě přehrad a vodních děl.

Detail fondu

Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství (průzkum zátopové oblasti Orlík)

CSAS Presidium Commission for Water-Management (survey of the Orlík flooding area)
Zkratka: KVH Orlík
NAD: 119
Časový rozsah: (1929) 1954 - 1966
Původce: Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství, Pracovní skupina A/16 pro vědecký výzkum a technické zabezpečení památek (1957–1960)

Zabezpečení detailního, široce zaměřeného průzkumu zátopové oblasti při stavbě vodní přehrady Orlík za účasti různých pracovišť ČSAV i jiných výzkumných týmů.

Vědecké zprávy, mapy, filmy, fotografie, materiál z archeologického, etnografického, místopisného, umělecko-historického průzkumu, rukopisy některých výsledných studií.

Detail fondu

Komise pro energetiku při presidiu ČSAV

Commission for Power Engineering affiliated to the CSAS Presidium
Zkratka: KE
NAD: 120
Časový rozsah: 1967 - 1977
Původce: Komise pro energetiku při presidiu ČSAV (1963–1984)

Koordinace úkolů ČSAV pro potřeby československého energetického průmyslu.

Doklady o jednání pracovních skupin, řešení vybraných badatelských úkolů z energetiky, doklady o mezinárodní spolupráci, technické zprávy.

Detail fondu

Komise pro organizaci vědeckých společností při ČSAV

Commission of the CSAS Presidium for the Organization of Scientific Societies Affiliated to the CSAS
Zkratka: KOVS ČSAV
NAD: 117
Časový rozsah: (1950) 1954 - 1990
Původce: Komise pro organizaci vědeckých společností při ČSAV (1954–1990)

Orgán pro zajišťování existence společností přidružených k ČSAV.

Základní informace o všech vědeckých společnostech spravovaných ČSAV. Část fondu zpracovaná v inventářích dokumentuje jejich vznik a prvotní vývoj.

Detail fondu

Komise pro otázky členství v ČSAV

Commission for CSAS Membership Questions
Zkratka: KOČ
NAD: 126
Časový rozsah: 1990 - 1991
Původce: Komise pro otázky členství v ČSAV (1990–1991)

Úkolem komise bylo odstraňovat deformace v otázkách členství v ČSAV, a pokud členové nesplňovali zákonné předpoklady pro členství v ČSAV, řešit jejich další členství.

Zápisy ze zasedání komise a seznamy jejích členů, záznamy pohovorů se členy ČSAV, stanoviska vědeckých rad ústavů, potvrzení členství, resp. rezignace na něj.

Detail fondu

Komise pro přípravu členství v Učené společnosti ČSFR

Zkratka:
NAD: 613
Časový rozsah: 1990 - 1992
Původce: Komise pro přípravu členství v Akademii věd ČSFR (1990–1991); Komise pro přípravu členství v Československé učené společnosti / Komise pro přípravu členství v Učené společnosti ČSFR (1991–1992)

Detail fondu

Komise pro spolupráci se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně

Komise pro přípravu členství v Akademii věd ČSFR (1990–1991); Komise pro přípravu členství v Commission for Collaboration with the Associated Institute for Nuclear Research in Dubna
Zkratka:
NAD: 124
Časový rozsah: 1970 - 1992
Původce: Komise pro spolupráci se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně [1970–1992]

Úkolem bylo vysílání vědeckých pracovníků do Dubny a spolupráce s pracovišti podílejícími se na jaderném výzkumu (před r. 1970 tato agenda v rámci zahraničního odboru ÚP ČSAV, kde také dokumenty o prvních letech spolupráce s SÚJV Dubna).

Dokumentace o výjezdech jednotlivých pracovníků, požadavky ústavů na vysílání, zprávy o služebních cestách a činnosti vědců.

Detail fondu

Komise pro vědeckovýzkumný film při presidiu ČSAV

Commission for Scientific Research Film affiliated to the CSAS Presidium
Zkratka: KVF ČSAV
NAD: 121
Časový rozsah: 1961 - 1966
Původce: Komise pro vědeckovýzkumný film při presidiu ČSAV (1961–1966)

Návaznost na činnost starší Společnosti pro vědeckou kinematografii (založené v roce 1924); od roku Návaznost na činnost starší Společnosti pro vědeckou kinematografii (založené v roce 1924); od roku 1966 Československá společnost pro vědeckou kinematografii (viz fond v oddílu Společnosti při ČSAV).

Doklady o rozvoji vědeckého filmu v rámci ČSAV.

Detail fondu

Komise Výboru presidia pro řízení pracovišť ČSAV pro dořešení některých otázek nápravy křivd

Commission of the CSAS Presidium Board to Deal with Several Questions on the Rectification of Grievances
Zkratka: KVPDNK
NAD: 122
Časový rozsah: 1990 - 1992
Původce: Komise Výboru presidia pro řízení pracovišť ČSAV pro dořešení některých otázek nápravy křivd (1991–1992)

Orgán Výboru prezidia ČSAV, navazující na práci Ústřední komise ČSAV pro nápravu křivd a určený k vyřízení dosud touto komisí nedořešených.

Agenda rehabilitací pracovníků.

Detail fondu

Likvidační komise ČSAV pro zrušené vědecké společnosti

CSAS Liquidation Commission for Abolished Scholarly Institutes
Zkratka: LK
NAD: 127
Časový rozsah: (1942) 1952 - 1964
Původce: Likvidační komise ČSAV pro zrušené vědecké společnosti (1952–1964)

Materiály týkající se likvidace a převzetí nemovitostí, práv a závazků, movitých věcí, fondů a nadací i finančního jmění Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění, Masarykovy akademie práce, Československé národní rady badatelské, Ústředí vědeckých pracovníků, Správy domů vědeckých pracovníků v Bechyni a dalších menších institucí Československou akademií věd.

Detail fondu

Ústřední komise ČSAV pro nápravu křivd

Central CSAS Commission for the Rectification of Grievances
Zkratka: ÚKNK
NAD: 123
Časový rozsah: (1968) 1989 - 1991 (1992)
Původce: Ústřední komise ČSAV pro nápravu křivd (1968–1971, 1990–1991)

Vyhledávání a řešení případů politicky postižených členů ČSAV a ředitelů pracovišť ČSAV (mj. v období tzv. normalizace), péče o ustavení komisí pracovišť Akademie pro nápravu křivd způsobených ostatním pracovníkům ČSAV, spolupráce s nimi a dohled na případy neřešitelné na úrovni pracovišť.

Agenda rehabilitací členů ČSAV a ředitelů pracovišť ČSAV, řešení jednotlivých případů; spolupráce s komisemi pro nápravu křivd na pracovištích ČSAV (informace o stavu na jednotlivých ústavech).

Detail fondu

Osobní spisy členů ČSAV

Zkratka:
NAD: 491
Časový rozsah: [1952] - [1992]
Původce: ČSAV (1952-1992); AV ČR (od 1993)

Osobní spisy akademiků a členů korespondentů ČSAV obvykle obsahují kromě biografických údajů i jejich zprávy o činnosti, bibliografické přehledy a jiné doklady jejich vědecké činnosti.

Detail fondu

Sbírka cestovních zpráv pracovníků ČSAV

Collection of travel reports of Czechoslovak Academy of Sciences staff
Zkratka:
NAD: 487
Časový rozsah: 1953 - 1989
Původce: Úřad presidia ČSAV. Zahraniční odbor (1958-1992); Ústřední archiv ČSAV (1966-1992); Archiv AV ČR (1993-2005); Masarykův ústav a Archiv AV ČR (od 2006)

Sbírka zahrnuje dokumentaci za léta 1954–1985 a je uložena v 558 kartonech. Cestovní zprávy byly odevzdávány jako povinné hlášení zahraničnímu odboru Úřadu presidia ČSAV (viz fond v oddílu Výkonný aparát ČSAV); zprávy jsou řazeny abecedně podle zemí a uvnitř těchto oddílů pak chronologicky.

Detail fondu

Sbírka pozvánek a drobných tisků ČSAV

Collection of invitations and small prints of the CSAS
Zkratka: SPDT
NAD: 488
Časový rozsah: 1954 - 1981
Původce: Archiv ČSAV (1953-1965); Ústřední archiv ČSAV (1966-1992)

Pozvánky, programy, plakáty akcí presidia a pracovišť ČSAV.

Detail fondu

Sbírka tiskových materiálů ČSAV

Collection of press materials about the CSAS
Zkratka: STM ČSAV
NAD: 489
Časový rozsah: 1952 - 1968
Původce: Československá akademie věd (1952-1992)

Soubor výstřižků o ČSAV je členěn věcně.

Detail fondu

Sbírka základních dokumentů ČSAV

Collection of basic documents of the CSAS
Zkratka: SZD ČSAV
NAD: 490
Časový rozsah: 1952 - 1992
Původce: Archiv ČSAV (1953-1965); Ústřední archiv ČSAV (1966-1992)

Sbírka je řazena prioritně abecedně podle pracovišť a uvnitř chronologicky: obsahuje organizační řády a další normy, výroční zprávy apod.

Detail fondu

Fondy Akademie věd ČR (AV ČR)

Akademický sněm AV ČR

Academy Assembly
Zkratka: AS AVČR
NAD: 640
Časový rozsah: 1993 - 2005
Původce: Akademický sněm AV ČR (od 1993)

Akademický sněm je nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd ČR. Tvoří jej ředitelé pracovišť, volení zástupci pracovišť, představitelé vysokých škol, zástupci státních orgánů, zástupci průmyslu, obchodních kruhů a bank, významní domácí a zahraniční vědci. Sněm přijímá stanovy akademie, schvaluje výroční zprávu o činnosti, koncepci rozvoje, rozpočet a závěrečný účet akademie, dále schvaluje zřízení, organizační změny a zrušení pracovišť akademie. Sněm navrhuje přesedu akademie, volí členy řídících orgánů akademie.

Detail fondu

Akademická rada AV ČR

ASCR/CAS Academy Council
Zkratka: AR AV ČR
NAD: 561
Časový rozsah: 1993 - 2013
Původce: Akademická rada AV ČR (od 1993)

Akademická rada je stálým exekutivním orgánem Akademie, voleným na dobu čtyř let Akademickým sněmem. V jejím čele je předsednictvo, tvořené předsedou AV, dvěma místopředsedy, předsedou Vědecké rady, členy pověřenými vedením jednotlivých oblastí věd a předsedou Rady pro zahraniční styky. Mezi zasedáními Akademického sněmu řeší běžné záležitosti chodu Akademie. Svolává zasedání sněmu, předkládá mu zprávy a návrhy, provádí jeho usnesení. Spravuje majetek Akademie, podílí se na směrování mezinárodní spolupráce, na základě výběrového řízení a na návrh vědeckých rad pracovišť jmenuje a odvolává ředitele pracovišť.

Zápisy a podkladové materiály ze zasedání Akademické rady.

Detail fondu

Kancelář AV ČR

[ASCR/CAS Head Office
Zkratka: KAV
NAD: 653
Časový rozsah: 1991 - 2015
Původce: Kancelář AV ČR (od 1993)

Kanceláře AV ČR je vnitřní organizační jednotkou akademie. Plní odborné, ekonomické, kontrolní a organizační úkoly jako výkonný aparát předsedy, akademické rady a jejích členů a dalších orgánů akademie.

Detail fondu

Sekretariát předsedy Akademie věd ČR

Secretariat of the President ot the CAS
Zkratka: SP AV ČR
NAD: 644
Časový rozsah: 1993 - 2001
Původce: Kancelář AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Akademické hodnotitelské gremium AV ČR

ASCR Academy Appraisal Commission
Zkratka: AHG
NAD: 582
Časový rozsah: 1994 - 1997
Původce: Akademické hodnotitelské grémium AV ČR (1994 – 1999

Grémium bylo ustaveno pro hodnocení vědecké činnosti pracovišť AV ČR.

První až čtvrté kolo hodnocení ústavů AV ČR, korespondence, hodnocení jednotlivých pracovišť, zápisy ze zasedání, zprávy o činnosti, složení oborových grémií, předsednictvo a členové AHG, podací protokol, souhrny hodnocení apod.

Detail fondu

Sekretariát místopředsedy AV ČR a člena předsednictva Akademické rady AV ČR Václava Pačesa

Zkratka:
NAD: 615
Časový rozsah: (1988) 1993 - 1998
Původce: Sekretariát místopředsedy AV ČR a člena předsednictva Akademické rady AV ČR Václava Pačesa (25.2.1993 - 27.3.1997 místopředseda AV ČR; 27.3.1997 - 22.4.1998 člen předsednictva Akademické rady AV ČR)

Detail fondu

Odbor informačních technologií Střediska společných činností AV ČR

Centre of Administration and Operations of the CAS. Department of Information Technology
Zkratka: OIT SSČ AV ČR
NAD: 584
Časový rozsah: (1983) 1993 - 1997
Původce: Úřad presidia ČSAV. Informační centrum (1991-1993); Kancelář AV ČR. Informační servis (1994-2000); Středisko společných činností AV ČR. Odbor počítačových sítí (od 2002); Středisko společných činností AV ČR. Odbor informačních technologií (od 2003)

Detail fondu

Sekretariáty oddělení věd I., II., III. ČSAV

Secretariats of Science Divisions
Zkratka: SOV ČSAV
NAD: 58
Časový rozsah: 1968 - 2002
Původce: Sekretariát oddělení věd ČSAV (1962-1963, 1976-1992); Sekretariát oddělení věd AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Tiskový odbor AV ČR

Press Department
Zkratka: TiO AV ČR
NAD: 529
Časový rozsah: (1991) 1993 - 1999
Původce: Kancelář AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Zahraniční odbor Kanceláře AV ČR

Department of International Cooperation
Zkratka: ZHO KAV ČR
NAD: 598
Časový rozsah: (1990) 1993 - 2002
Původce: Kancelář AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Sbírka základních dokumentů AV ČR

Zkratka: SZD AV ČR
NAD: 541
Časový rozsah: 1993 - 2013
Původce: Archiv AV ČR (1993-2005); Masarykův ústav a Archiv AV ČR (od 2006)

Výroční zprávy AV ČR a jejích pracovišť, organizační řády pracovišť, interní normy AV ČR.

Detail fondu

Pracoviště ČSAV a AV ČR

Academia, nakladatelství ČSAV

Academia, Publishing House of the CSAS
Zkratka: AN
NAD: 130
Časový rozsah: 1952 - 1999
Původce: Nakladatelství ČSAV (1953-1965); Academia, nakladatelství ČSAV (1966-1992); Academia, nakladatelství AV ČR (1993-2005); Středisko společných činností AV ČR. Divize nakladatelství Academia (od 2006)

Detail fondu

Archeologický ústav AV ČR, Brno

Archaeological Institute of the CAS, Brno
Zkratka: ARÚB AV ČR
NAD: 627
Časový rozsah: 1985 - 2006
Původce: Archeologický ústav ČSAV v Brně (1970-1975); Archeologický ústav ČSAV (1976-1982); Archeologický ústav ČSAV, Brno (1983-1992); Archeologický ústav AV ČR, Brno (od 1993)

Detail fondu

Archeologický ústav AV ČR, Praha

Archaeological Institute of the CAS, Prague
Zkratka: ArÚ AV ČR
NAD: 536
Časový rozsah: (1953) 1993 - 2005
Původce: Archeologický ústav ČSAV, Praha (1953-1992); Archeologický ústav AV ČR, Praha (od 1993)

Detail fondu

Archeologický ústav ČSAV, Brno

Archaeological Institute of the CSAV, Brno
Zkratka: ARÚB ČSAV
NAD: 626
Časový rozsah: 1971 - 1992
Původce: Archeologický ústav ČSAV v Brně (1970-1975); Archeologický ústav ČSAV (1976-1982); Archeologický ústav ČSAV, Brno (1983-1992)

Detail fondu

Archeologický ústav ČSAV, Praha

Archaeological Institute of the CSAV, Prague
Zkratka: ARÚ ČSAV
NAD: 132
Časový rozsah: [1952] - 1992 (2000)
Původce: Archeologický ústav ČSAV, Praha (1953-1992); Archeologický ústav AV ČR, Praha (od 1993)

Detail fondu

Archiv AV ČR

Archive of the CAS
Zkratka: A AV ČR
NAD: 586
Časový rozsah: (1990) 1993 - 2005
Původce: Ústřední archiv ČSAV (1966-1992); Archiv AV ČR (1993-2005)

Detail fondu

Astrofyzikální observatoř ČSAV, Ondřejov

Astrophysical Observatory of the CSAS, Ondřejov
Zkratka: ASFO ČSAV
NAD: 133
Časový rozsah: 1952 - 1954
Původce: Astrofyzikální observatoř ČSAV (1953-1954)

Detail fondu

Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Astronomical Institute of the CAS
Zkratka: ASÚ ČSAV
NAD: 134
Časový rozsah: (1950) 1954 - [2018]
Původce: Astrofyzikální observatoř ČSAV (1953-1954); Laboratoř pro měření času ČSAV (1953-1954); Anstronomický ústav ČSAV (1954-1992); Interkosmos (1965-1990); Astronomický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Biofyzikální ústav AV ČR

Institute of Biophysics of the CAS
Zkratka: BFÚ AV ČR
NAD: 619
Časový rozsah: 1970 - 2018
Původce: Biofyzikální ústav ČSAV (1955-1992); Biofyzikální ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Biofyzikální ústav ČSAV, Brno

Institute of Biophysics of the CSAS
Zkratka: BFÚ ČSAV
NAD: 135
Časový rozsah: 1953 - 2001
Původce: Biofyzikální ústav ČSAV (1955-1992)

Detail fondu

Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Biology Centre of the CAS
Zkratka: BC AV ČR
NAD: 632
Časový rozsah: 1985 - 2016
Původce: Ústav půdní biologie ČSAV (1986-1992); Ústav půdní biologie AV ČR (1993-2005); Ústav molekulární biologie rostlin ČSAV (1990-1992); Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR (1993-2005); Biologické centrum AV ČR (od 2006)

Detail fondu

Biologický ústav ČSAV

Institute of Biology CSAV
Zkratka: BÚ ČSAV, BiÚ ČSAV
NAD: 136
Časový rozsah: (1950) 1953 - [1961]
Původce: Ústřední ústav biologický (1950-1952); Biologický ústav ČSAV (1953-1961)

Detail fondu

Biotechnologický ústav AV ČR

Institute of Biotechnology of the CAS
Zkratka: BTÚ AV ČR
NAD: 678
Časový rozsah: 2008 - 2014
Původce: Biotechnologický ústav AV ČR (od 2008)

Detail fondu

Botanický ústav AV ČR

Institute of Botany of the CAS
Zkratka: BÚ AVČR
NAD: 602
Časový rozsah: 1984 - 2014
Původce: Botanický ústav ČSAV (1962-1992); Botanický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Botanický ústav ČSAV, Průhonice

Institute of Botany of the CAS
Zkratka: BÚ ČSAV
NAD: 137
Časový rozsah: 1954 - 2000
Původce: Geobotanická laboratoř ČSAV (1954-1961); Geobotanická laboratoř ČSAV. Pobočka Brno (1954-1961); Botanický ústav ČSAV (1962-1992); Botanický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Československo-sovětský institut ČSAV I.

Czechoslovak-Soviet Institute of the CSAS I.
Zkratka: ČSI ČSAV I.
NAD: 138
Časový rozsah: (1952) 1953 - 1963 (1964)
Původce: Československo-sovětský institut (1950-1952); Československo-sovětský institut ČSAV (1953-1963)

Detail fondu

Československo-sovětský institut ČSAV II.

Czechoslovak-Soviet Institute of the CSAS II.
Zkratka: ČSI ČSAV II.
NAD: 139
Časový rozsah: 1968 - 1990 (1993)
Původce: Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV (1964-1968); Ústav dějin východní Evropy ČSAV (1969); Československo-sovětský institut ČSAV (1969-1990); Ústav dějin východní Evropy ČSAV (1990-1991); Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV (1991-1992)

Detail fondu

Ekonomický ústav ČSAV

Institute of Economics of the CSAS
Zkratka: EÚ ČSAV
NAD: 140
Časový rozsah: [1954] - 1993
Původce: Ekonomický ústav ČSAV (1954-1993)

Detail fondu

Encyklopedický institut ČSAV

Encyclopedic Institute of the CSAS
Zkratka: EI ČSAV
NAD: 141
Časový rozsah: 1957 - 1993
Původce: Encyklopedická kancelář ČSAV (1956-1958); Encyklopedický institut ČSAV (1959-1992)

Detail fondu

Entomologický ústav ČSAV

Institute of Entomology of the CSAS
Zkratka: ENTÚ ČSAV
NAD: 142
Časový rozsah: (1952) 1953 - 1992 (1993)
Původce: Biologický ústav ČSAV. Hydrobiologická laboratoř (1953-1961); Biologický ústav ČSAV. Oddělení patologie hmyzu (1953-1961); Entomologická laboratoř ČSAV (1954-1961); Entomologický ústav ČSAV (1962-1992); Entomologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Etnologický ústav AV ČR

Institute of Ethnology of the CAS
Zkratka: EÚ AV ČR
NAD: 645
Časový rozsah: 1957 - 2017
Původce: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1954-1992); Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR (1993-1999); Etnologický ústav AV ČR (od 1999); Etnologický ústav AV ČR. Pracoviště Brno (od 1999); Ústav pro hudební vědu ČSAV (1962-1971); Ústav pro hudební vědu ČSAV (1990-1992); Ústav pro hudební vědu AV ČR (1993-2002)

Detail fondu

Farmakologický ústav ČSAV

Institute of Pharmacology of the CSAS
Zkratka: FKÚ ČSAV
NAD: 143
Časový rozsah: (1952) 1963 - 1992 (1995)
Původce: Ústav organické chemie a biochemie ČSAV. Farmakologická laboratoř (1952-1962); Farmakologický ústav ČSAV (1963-1993)

Detail fondu

Filosofický ústav AV ČR

Institute of Philosophy of the CAS
Zkratka: FLÚ AV ČR
NAD: 594
Časový rozsah: 1976 - 2014
Původce: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990); Filosofický ústav ČSAV (1990-1992); Filosofický ústav AV ČR (od 1993); Filosofický ústav AV ČR. Centrum medievistických studií (od 1998)

Detail fondu

Filosofický ústav ČSAV

Institute of Philosophy of the CSAS
Zkratka: FLÚ ČSAV
NAD: 144
Časový rozsah: 1952 - 1992 (1993)
Původce: Kabinet pro filosofii ČSAV (1952-1956); Filosofický ústav ČSAV (1957-1970); Filosofický ústav ČSAV (1990-1992)

Detail fondu

Fyzikální ústav AV ČR

Institute of Physics of the CAS
Zkratka: FZÚ AV ČR
NAD: 607
Časový rozsah: 1954 - 2016
Původce: Fyzikální ústav ČSAV (1953-1992); Fyzikální ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Fyzikální ústav ČSAV

Institute of Physics of the CSAS
Zkratka: FZÚ ČSAV
NAD: 145
Časový rozsah: 1953 - 1992 (1995)
Původce: Laboratoř pro experimentální a teoretickou fyziku ČSAV (1952-1953);Laboratoř pro nukleární fyziku ČSAV (1952-1953); Fyzikální ústav ČSAV (1954-1992); Fyzikální ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Fyziologický ústav AV ČR

Institute of Physiology of the CAS
Zkratka: FGÚ AV ČR
NAD: 559
Časový rozsah: 1965 - [2019]
Původce: Fyziologický ústav ČSAV (1954-1992); Fyziologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Fyziologický ústav ČSAV

Institute of Physiology of the CSAS
Zkratka: FGÚ ČSAV
NAD: 146
Časový rozsah: (1922) 1954 - 1992
Původce: Fyziologický ústav ČSAV (1954-1992)

Detail fondu

Geofyzikální ústav AV ČR

Institute of Geophysics of the CAS
Zkratka: GFÚ AV ČR
NAD: 606
Časový rozsah: 1993 - 2013
Původce: Geofyzikální ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Geofyzikální ústav ČSAV

Institute of Geophysics of the CSAS
Zkratka: GFÚ ČSAV
NAD: 147
Časový rozsah: (1928) 1953 - 1992 (1993)
Původce: Státní ústav geofyzikální (1920-1950); Státní ústav geofyzikální při Ústředním ústavu fyzikálním (1950-1952); Geofyzikální ústav ČSAV (1953-1991); Komise presidia ČSAV pro Mezinárodní geofyzikální rok (1956-1961)

Detail fondu

Geografický ústav ČSAV, Brno

Institute of Geography of the CSAS
Zkratka: GGÚ ČSAV
NAD: 148
Časový rozsah: 1952 - 1993
Původce: Státní sbírka mapová (1920-1952); Kabinet pro kartografii ČSAV (1953-1962); Kabinet pro geomorfologii ČSAV (1956-1962); Kabinet pro geomorfologii ČSAV. Pobočka Praha (1961-1962); Geografický ústav ČSAV (1963-1993)

Detail fondu

Geologický ústav AV ČR

Institute of Geology of the CAS
Zkratka: GLÚ AV ČR
NAD: 575
Časový rozsah: 1948 - [2006]
Původce: Geologický ústav ČSAV (1990-1992); Geologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Geologický ústav ČSAV

Institute of Geology of the CSAS
Zkratka: GÚ ČSAV, GLÚ ČSAV
NAD: 149
Časový rozsah: 1959 - 1992 (1994)
Původce: Geologický ústav ČSAV (1960-1979); Geologický ústav ČSAV (1990-1992); Geologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Historický ústav AV ČR

Institute of History of the CAS
Zkratka: HiÚ AV ČR
NAD: 608
Časový rozsah: (1947) 1954 - 2006
Původce: Historický ústav ČSAV (1953-1970); Ústav československých a světových dějin ČSAV (1970-1990); Historický ústav ČSAV (1990-1992); Historický ústav AV ČR (od 1993); Historický ústav AV ČR. Pobočka Brno (od 1993)

Detail fondu

Historický ústav ČSAV

Institute of History of the CSAS
Zkratka: HiÚ ČSAV
NAD: 150
Časový rozsah: (1922) [1939] - 1992 (1997)
Původce: Československý státní historický ústav vydavatelský (1921-1939); Státní historický ústav (1945-1952); Historický ústav ČSAV (1953-1970); Ústav československých a světových dějin ČSAV (1970-1990); Historický ústav ČSAV (1990-1992); Historický ústav ČSAV. Pobočka Brno (1990-1992); Historický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Hornický ústav ČSAV

Mining Research Institute of the CSAS
Zkratka: HÚ ČSAV, HOÚ ČSAV
NAD: 151
Časový rozsah: [1952] - 1979
Původce: Ústav pro výzkum a využití paliv [1957]; Hornický ústav ČSAV (1958-1979)

Detail fondu

Hornický ústav ČSAV, Ostrava

Mining Institute of the CSAS, Ostrava
Zkratka: HoÚ Ostrava
NAD: 539
Časový rozsah: (1953) 1978 - 1993 (1995)
Původce: Hornický ústav ČSAV. Pobočka Ostrava (1978-1979); Ústav geologie a geotechniky ČSAV. Hornický sektor Ostrava (1979-1982); Hornický ústav ČSAV (1982-1993)

Detail fondu

Hutnický ústav ČSAV

Institute of Metallurgy of the CSAS
Zkratka: HutÚ ČSAV
NAD: 152
Časový rozsah: 1952 - 1963
Původce: Laboratoř hutnická ČSAV (1953-1954); Hutnická laboratoř ČSAV (1955-1956); Hutnický ústav ČSAV (1957-1963)

Detail fondu

Hydrobiologický ústav AV ČR

Hydrobiological Institute of the CAS
Zkratka: HBÚ AV ČR
NAD: 567
Časový rozsah: (1960) 1990 - 2008
Původce: Biologický ústav ČSAV. Hydrobiologická laboratoř (1953-1961); Entomologický ústav ČSAV. Hydrobiologická laboratoř (1962-1965); Hydrobiologická laboratoř ČSAV (1966-1972); Botanický ústav ČSAV. Hydrobiologická laboratoř (1972-1979); Ústav krajinné ekologie ČSAV. Úsek hydrobiologie (1980-1990); Hydrobiologický ústav ČSAV (1990-1992); Hydrobiologický ústav AV ČR (1993-2005); Biologické centrum AV ČR. Hydrobiologický ústav (od 2006)

Detail fondu

Institut vzdělávání vědeckých kádrů ČSAV

Institute for Postgraduale Studies of the CSAS
Zkratka: IVVK ČSAV
NAD: 153
Časový rozsah: 1954 - 1991
Původce: Kabinet marxismu-leninismu ČSAV (1979-1983); Institut vzdělávání vědeckých kádrů ČSAV (1984-1990)

Detail fondu

Jihočeské biologické centrum ČSAV, České Budějovice

South Bohemian Biological Centre of the CSAS
Zkratka: JČBC ČSAV
NAD: 154
Časový rozsah: 1981 - 1990
Původce: Jihočeské biologické centrum ČSAV (1981-1990); Společná technicko-hospodářská správa biologických pracovišť AV ČR (1993-2006)

Detail fondu

Kabinet cizích jazyků ČSAV

Institute of Foreign Languages of the CSAS
Zkratka: KCJ ČSAV
NAD: 155
Časový rozsah: 1952 - 1989
Původce: Katedra jazyků ČSAV (1954-1971); Ústav jazyků a literatur ČSAV. Jazykovědný sektor (1964-1971); Kabinet cizích jazyků ČSAV (1972-1981)

Detail fondu

Kabinet pro moderní filologii ČSAV

Cabinet for Modern Philology of the CSAS
Zkratka: KMF ČSAV
NAD: 156
Časový rozsah: 1953 - 1963
Původce: (1953-1963); Ústav jazyků a literatur ČSAV (1964-1971)

Detail fondu

Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV

Institute for Greek, Roman and Latin Studies of the CSAS
Zkratka: KŘŘL ČSAV
NAD: 157
Časový rozsah: 1954 - 1992 (1993)
Původce: Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV (1953-1990); Ústav pro klasická studia ČSAV (1990-1992); Ústav pro klasická studia AV ČR (1993-2003)

Detail fondu

Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého ČSAV

Cabinet for Study of the Works of Zdeněk Nejedlý of the CSAS
Zkratka: KZN ČSAV
NAD: 158
Časový rozsah: 1953 - 1990 (1992)
Původce: Kabinet Zdeňka Nejedlého ČSAV (1953-1956); Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého ČSAV (1956-1967); Ústav pro hudební vědu ČSAV. Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého (1967-1971); Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. Kabinet pro studium avantgardy 30. let (1971-1991)

Detail fondu

Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV

Institute of the Theory and Methodology of Science of the CSAS
Zkratka: KTMV ČSAV
NAD: 159
Časový rozsah: (1967) 1968 - 1970 (1971)
Původce: Ústav plánování věd ČSAV (1963-1967); Kabinet pro studium společenské funkce vědy ČSAV (1968); Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV (1969-1970); Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990)

Detail fondu

Katedra jazyků AV ČR

Department of Languages of the CAS
Zkratka: KJ AV ČR
NAD: 560
Časový rozsah: 1990 - 1998
Původce: Katedra jazyků ČSAV (1990-1992); Katedra jazyků AV ČR (1993-2003)

Detail fondu

Katedra jazyků ČSAV

Department of Foreign Languages of the CSAS
Zkratka: KJ ČSAV
NAD: 160
Časový rozsah: 1954 - 1971
Původce: Katedra jazyků ČSAV (1954-1971)

Detail fondu

Knihovna AV ČR

Library of the CAS
Zkratka: ZK-ÚVI ČSAV, KNAV AV ČR
NAD: 234
Časový rozsah: 1952 - 2007
Původce: Základní knihovna ČSAV (1953-1968); Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací ČSAV (1968-1992); Knihovna AV ČR (od 1993); Svaz knihovníků a informačních pracovníků (1968-1970)

Detail fondu

Laboratoř energetiky ČSAV

Power Engineering Laboratory of the CSAS
Zkratka: LEG ČSAV
NAD: 161
Časový rozsah: (1917) 1955 - 1963
Původce: Laboratoř pro energetiku ČSAV (1955); Laboratoř energetiky ČSAV (1956-1963)

Detail fondu

Laboratoř evoluční biologie ČSAV

Laboratory of Evolutionary Biology of the CSAS
Zkratka: LEB ČSAV
NAD: 162
Časový rozsah: (1975) 1985 - 1993
Původce: Laboratoř evoluční biologie ČSAV (1895-1993)

Detail fondu

Laboratoř grafických vyšetřovacích metod ČSAV

Laboratory of Graphical Diagnostics of the CSAS
Zkratka: LGVM
NAD: 163
Časový rozsah: 1957 - 1975
Původce: Laboratoř grafických vyšetřovacích metod ČSAV (1956-1975)

Detail fondu

Laboratoř pro měření času ČSAV

Laboratory of Chronometry of the CSAS
Zkratka:
NAD: 164
Časový rozsah: 1953 - 1954
Původce: Laboratoř pro měření času ČSAV (1953-1954)

Detail fondu

Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV

Laboratory for Research of the Ultrastructure of Cells and Tissues of the CSAS
Zkratka:
NAD: 165
Časový rozsah: 1952 - 1974
Původce: Laboratoř pro elektronovou mikroskopii v biologii ČSAV (1953-1955); Laboratoř pro elektronovou mikroskopii a experimentální morfologii ČSAV (1956-1965); Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV (1966-1974)

Detail fondu

Laboratoř vědeckého filmu ČSAV, Brno

Scientific Film Laboratory of the CSAS, Brno
Zkratka: LVF ČSAV
NAD: 166
Časový rozsah: 1954 - 1973
Původce: Laboratoř biologického filmu ČSAV (1954-1955); Laboratoř pro studium životních dějů filmem ČSAV (1956-1961); Ústav experimentální botaniky ČSAV. Pobočka Brno (1962-1964); Ústav přístrojové techniky ČSAV. Laboratoř vědeckého filmu (1965-1973)

Detail fondu

Likvidační protokoly zrušených pracovišť AV ČR

Liquidation protocols of dissolved institutes of the ASCR
Zkratka:
NAD: 702
Časový rozsah: 1993 - 1994
Původce: Akademie věd České republiky (Praha, Česko : 1993-)

Detail fondu

Masarykův ústav AV ČR

Masaryk Institute of the ASCR
Zkratka: MSÚ AV ČR
NAD: 714
Časový rozsah: (1990) [1995] - 2005 (2021)
Původce: Akademie věd České republiky. Masarykův ústav (Praha, Česko : 1995-2005); Akademie věd České republiky. Masarykův ústav – Archiv (Praha, Česko : 2006); Ústav T. G. Masaryka (Praha, Česko : od 1990)

Detail fondu

Matematický ústav AV ČR

Mathematical Institute of the CAS
Zkratka: MÚ AV ČR
NAD: 568
Časový rozsah: (1992) 1993 - 2005
Původce: Matematický ústav AV ČR (od 1993); Matematický ústav AV ČR. Pobočka Brno (od 1993)

Detail fondu

Matematický ústav ČSAV

Institute of Mathematics of the CSAS
Zkratka: MÚ ČSAV
NAD: 167
Časový rozsah: (1946) 1953 - 1992 (1995)
Původce: Ústav pro matematiku ČAVU (1947-1951); Ústřední ústav matematický (1951-1952); Matematický ústav ČSAV (1953-1969); Matematický ústav ČSAV v Praze (1969-1972); Matematický ústav ČSAV v Brně (1969-1972); Matematický ústav ČSAV (1972-1992); Matematický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Mikrobiologický ústav ČSAV

Institute of Microbiology of the CSAS
Zkratka: MBÚ ČSAV
NAD: 168
Časový rozsah: 1956 - 2000
Původce: Mikrobiologický ústav ČSAV (1962-1992); Mikrobiologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Národohospodářský ústav AV ČR

Economics Institute of the CAS
Zkratka: NHÚ AV ČR
NAD: 654
Časový rozsah: 1991 - 2004
Původce: Národohospodářský ústav ČSAV (1992); Národohospodářský ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Nedohledán při GI 2012: Výzkumné středisko pro otázky míru a odzbrojení ČSAV

Peace and Disarmament Issues Research Centre of the CSAS
Zkratka: VSMO ČSAV
NAD: 233
Časový rozsah: (1985) 1987 - 1990
Původce: Výzkumné středisko pro otázky míru a odzbrojení ČSAV (1987-1990)

Detail fondu

Orientální ústav ČSAV

Oriental Institute of the CSAS
Zkratka: OÚ ČSAV
NAD: 169
Časový rozsah: (1942) 1953 - 1992 (1994)
Původce: Orientální ústav, Praha (1922-1952); Orientální ústav ČSAV (1953-1992)

Detail fondu

Parazitologický ústav ČSAV

Parasitological Institute of the CSAS
Zkratka: PÚ ČSAV
NAD: 170
Časový rozsah: (1950) 1962 - [1989]
Původce: Biologický ústav ČSAV. Oddělení parazitologie (1953-1961); Protozoologická laboratoř ČSAV (1954-1961); Parazitologický ústav ČSAV (1962-1992);

Detail fondu

Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV

Comenius Institute of Education of the CSAS
Zkratka: PÚ JAK ČSAV
NAD: 171
Časový rozsah: 1954 - [1993]
Původce: Kabinet pedagogických věd ČSAV (1954-1956); Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV (1957-1993)

Detail fondu

Polarografický ústav Jaroslava Heyrovského ČSAV

Jaroslav Heyrovský Polarografic Institute of the CSAS
Zkratka: PÚ ČSAV
NAD: 172
Časový rozsah: 1950 - 1972
Původce: Polarografický ústav (1950); Ústřední ústav polarografický (1950-1952); Polarografický ústav ČSAV (1953-1963); Polarografický ústav Jaroslava Heyrovského ČSAV (1964-1972)

Detail fondu

Politologický ústav ČSAV

Institute of Political Science of the CSAS
Zkratka: PoÚ ČSAV
NAD: 173
Časový rozsah: (1963) 1969 - 1970
Původce: Politologický ústav ČSAV (1969)

Detail fondu

Prognostický ústav ČSAV

Institute for Forecastin of the CSAS
Zkratka: PGÚ ČSAV
NAD: 174
Časový rozsah: 1984 - 1993
Původce: Kabinet prognóz ČSAV (1984-1986); Prognostický ústav ČSAV (1986-1993)

Detail fondu

Psychologický ústav AV ČR

Institute of Psychology of the CSAS
Zkratka: PSÚ AV ČR
NAD: 618
Časový rozsah: 1993 - 2001
Původce: Psychologický ústav ČSAV (od 1993)

Detail fondu

Psychologický ústav ČSAV

Institute of Psychology of the CSAS
Zkratka: PSÚ ČSAV
NAD: 175
Časový rozsah: 1967 - 1992
Původce: Psychologický ústav ČSAV (1967-1992)

Detail fondu

Ředitelství výstavby biologických ústavů ČSAV

Head Office for the Building of Biological Institutes of the CSAS
Zkratka: ŘV BÚ ČSAV
NAD: 176
Časový rozsah: 1959 - 1963
Původce: Ředitelství výstavby biologických ústav ČSAV (1959-1963)

Detail fondu

Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV

Office for the Construction of the CSAS Institutions
Zkratka: ŘVP ČSAV
NAD: 177
Časový rozsah: 1956 - 1992 (1996)
Původce: Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV (1961-1991); Středisko služeb ČSAV (1991-1992)

Detail fondu

Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV - zámek Bechyně

Office for the Construction of the CSAS Institutions - Bechyně Castle
Zkratka: ŘVP Bechyně
NAD: 583
Časový rozsah: (1950) 1961 - 1981
Původce: Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV (1961-1991)

Detail fondu

Ředitelství výstavby Ústavu jaderného výzkumu ČSAV

Office for the Building of the CSAS Institute of Nuclear Research
Zkratka: ŘV-ÚJV ČSAV
NAD: 178
Časový rozsah: 1955 - 1965 (1972)
Původce: Ředitelství výstavby Ústavu jaderné fyziky (1956-1960); Ředitelství budovaných elektráren n. p.. Správa výstavby Ústavu jaderného výzkumu (1961); Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV (1961-1991)

Detail fondu

Slovanský ústav AV ČR

Institute of Slavonic Studies of the CAS
Zkratka: SLÚ AV ČR
NAD: 633
Časový rozsah: [1993] - 2009
Původce: Slovanský ústav AV ČR (od 1998)

Detail fondu

Slovanský ústav ČSAV

Institute of Slavonic Studies of the CSAS
Zkratka: SLÚ ČSAV
NAD: 179
Časový rozsah: 1952 - 1992 (1998)
Původce: Slovanský ústav (1928-1952); Slovanský ústav ČSAV (1952-1963); Slovanský ústav ČSAV. Pobočka Brno (1952-1963)

Detail fondu

Sociálně ekonomický ústav ČSAV, Ústí nad Labem

Institute of Social and Economic Sciences of the CSAS
Zkratka: SEÚ ČSAV
NAD: 180
Časový rozsah: (1986) 1987 - 1993
Původce: Sociálně ekonomický ústav ČSAV (1987-1993)

Detail fondu

Sociologický ústav AV ČR

Institute of Sociology of the CAS
Zkratka: SOÚ AV ČR
NAD: 596
Časový rozsah: [1980] - 2002
Původce: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990); Sociologický ústav ČSAV (1990-1992); Sociologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Sociologický ústav ČSAV

Institute of Sociology of the CSAS
Zkratka: SÚ ČSAV
NAD: 181
Časový rozsah: 1965 - 1993
Původce: Sociologický ústav ČSAV (1965-1970); Sociologický ústav ČSAV (1990-1992)

Detail fondu

Společná technicko-hospodářská správa biologických pracovišť AV ČR, České Budějovice

Technical and Administrative Service of Biological Center ASCR
Zkratka: STHSBP AV ČR
NAD: 551
Časový rozsah: 1990 - 2001
Původce: Společná technicko-hospodářská správa biologických pracovišť AV ČR (1993-2006); Biologické centrum AV ČR (od 2006)

Detail fondu

Správa účelových zařízení ČSAV

Administration of Supplies and Services of the CSAS
Zkratka: SÚZ ČSAV
NAD: 182
Časový rozsah: (1963) [1968] - 1991
Původce: Správa domů vědeckých pracovníků ČSAV (1953-1971); Správa zásobování ČSAV (1956-1971); Správa účelových zařízení ČSAV (1971-1991)

Detail fondu

Středisko služeb AV ČR

Service Centre of the CAS
Zkratka: SSL
NAD: 570
Časový rozsah: 1991 - 2000
Původce: Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV (1961-1991); Správa účelových zařízení ČSAV (1971-1991); Středisko služeb ČSAV (1991-1992); Středisko služeb AV ČR (1993-2001); Středisko společných činností AV ČR (od 2001)

Detail fondu

Středisko výpočetní techniky ČSAV

General Computing Centre of the CSAS
Zkratka: SVT
NAD: 571
Časový rozsah: 1982 - 1992
Původce: Středisko výpočetní techniky ČSAV (1980-1992)

Detail fondu

Ústav analytické chemie ČSAV

Institute of Analytical Chemistry of the CSAS
Zkratka: ÚIACH ČSAV, ÚACH ČSAV
NAD: 502
Časový rozsah: 1956 - 2006
Původce: Laboratoř pro analýzu plynů ČSAV (1956-1965); Ústav instrumentální analytické chemie ČSAV (1966-1973); Ústav analytické chemie ČSAV (1974-1992); Ústav analytické chemie AV ČR (od 1993); Vědecké kolegium chemie ČSAV (1976-1992)

Detail fondu

Ústav anorganické chemie AV ČR

Institute of Inorganic Chemistry of the CAS
Zkratka: ÚACH AV ČR
NAD: 617
Časový rozsah: 1974 - 2008
Původce: Ústav anorganické chemie ČSAV (1959-1992); Ústav anorganické chemie AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav anorganické chemie ČSAV

Institute of Inorganic Chemistry of the CSAS
Zkratka: ÚACH ČSAV
NAD: 183
Časový rozsah: (1957) [1959] - 1992 (1996)
Původce: Laboratoř anorganické chemie ČSAV (1956-1958); Ústav anorganické chemie ČSAV (1959-1992); Ústav anorganické chemie AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav biologie obratlovců AV ČR

Institute of Vertebrate Biology of the CAS
Zkratka: ÚBO AV ČR
NAD: 609
Časový rozsah: 1993 - 2000
Původce: Ústav ekologie krajiny AV ČR (1993-2005); Ústav biologie obratlovců AV ČR (od 1998)

Detail fondu

Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV

Institute of the History of European Socialist Countries of the CSAS
Zkratka: ÚDESZ ČSAV
NAD: 184
Časový rozsah: 1964 - 1968 (1969)
Původce: Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV (1964-1968)

Detail fondu

Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV

Institute of the History of Central and Eastern Europe of the CSAS
Zkratka: ÚDSVE ČSAV
NAD: 185
Časový rozsah: 1956 - 1993
Původce: Slovanský ústav ČSAV (1952-1963); Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV (1964-1968); Ústav dějin východní Evropy ČSAV (1969); Československo-sovětský institut ČSAV (1969-1990); Ústav dějin východní Evropy ČSAV (1990-1991); Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV (1991-1992); Ústav slavistiky ČSAV (1988-1990)

Detail fondu

Ústav dozimetrie záření ČSAV

Institute of Radiation Dosimetry of the CSAS
Zkratka: ÚDZ ČSAV
NAD: 186
Časový rozsah: 1972 - 1981
Původce: Laboratoř radiologické dozimetrie ČSAV (1972-1976); Ústav dozimetrie záření ČSAV (1977-1993)

Detail fondu

Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV, Ostrava

Institute of Industrial Landscape Ecology of the CSAS
Zkratka: ÚEPK ČSAV
NAD: 187
Časový rozsah: 1977 - 1993
Původce: Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV (1977-1993)

Detail fondu

Ústav etiky a religionistiky ČSAV, Brno

Institute of Ethics and Religious Studies of the CSAS
Zkratka: ÚER ČSAV
NAD: 188
Časový rozsah: 1967 - 1993
Původce: Kabinet pro filosofii ČSAV v Brně (1969-1971); Ústav vědeckého ateismu ČSAV (1972-1983); Ústav pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV (1983-1990); Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV (1990-1991); Ústav etiky a religionistiky (Společné pracoviště Masarykovy univerzity v Brně a Filosofického ústavu ČSAV v Praze (1991-1993);

Detail fondu

Ústav experimentální biofarmacie ČSAV, Hradec Králové

Institute of Experimental Biopharmacy of the CSAS
Zkratka: ÚEBF ČSAV
NAD: 189
Časový rozsah: 1985 - [1993]
Původce: Ústav experimentální biofarmacie ČSAV (1985-1992); Ústav experimentální biofarmacie AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav experimentální botaniky AV ČR

Institute of Experimental Botany of the CAS
Zkratka: ÚEB AV ČR
NAD: 563
Časový rozsah: 1993 - 1999
Původce: Ústav experimentální botaniky AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav experimentální botaniky ČSAV

Institute of Experimental Botany of the CSAS
Zkratka: ÚEB ČSAV
NAD: 190
Časový rozsah: [1958] - 1992
Původce: Biologický ústav ČSAV (1953-1961); Ústav experimentální botaniky ČSAV (1962-1992)

Detail fondu

Ústav experimentální medicíny AV ČR

Institute of experimental medicine of the CAS
Zkratka: ÚEM AV ČR
NAD: 574
Časový rozsah: 1971 - 2018
Původce: Ústav experimentální medicíny ČSAV (1975-1992); Ústav experimentální medicíny AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav experimentální medicíny ČSAV

Institute of experimental medicine of the CSAS
Zkratka: ÚEM ČSAV
NAD: 191
Časový rozsah: 1972 - 1992 (1993)
Původce: Laboratoř plastické chirurgie ČSAV (1957-1974); Laboratoř otorhinolaryngologická ČSAV (1959-1974); Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV (1966-1974); Oftalmologická laboratoř ČSAV (1970-1974); Ústav experimentální medicíny ČSAV (1975-1992)

Detail fondu

Ústav experimentální mineralogie a geochemie ČSAV

Institute of Experimental Mineralogy and Geochemistry of the CSAS
Zkratka: ÚEMG ČSAV
NAD: 192
Časový rozsah: 1969 - 1978
Původce: Ústav experimentální mineralogie a biochemie ČSAV (1969-1978)

Detail fondu

Ústav fyzikální chemie ČSAV

Institute of Physical Chemistry of the CSAS
Zkratka: ÚFCH ČSAV
NAD: 193
Časový rozsah: (1952) 1953 - 1972 (1975)
Původce: Laboratoř fyzikální chemie ČSAV (1952-1954); Ústav fyzikální chemie ČSAV (1955-1972); Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV (1972-1992)

Detail fondu

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

Jaroslav Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the CAS
Zkratka: ÚFCHE ČSAV
NAD: 194
Časový rozsah: 1960 - [2017]
Původce: Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského (1972-1992); Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV (1993); Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav fyzikální metalurgie ČSAV, Brno

Institute of Physical Metallurgy of the CSAS
Zkratka: ÚFM ČSAV
NAD: 195
Časový rozsah: 1955 - 2000
Původce: Laboratoř pro studium vlastností kovů ČSAV (1955-1963); Ústav vlastností kovů ČSAV (1964-1968); Ústav fyzikální metalurgie ČSAV (1969-1992); Ústav fyzikální metalurgie AV ČR (1993); Ústav fyziky materiálů AV ČR (od 1994)

Detail fondu

Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Institute of Physics of Atmosphere of the CAS
Zkratka: ÚFA AV ČR
NAD: 562
Časový rozsah: 1993 - 2008
Původce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav fyziky atmosféry ČSAV

Institute of Physics of Atmosphere of the CSAS
Zkratka: ÚFA ČSAV
NAD: 196
Časový rozsah: 1959 - 1992
Původce: Geofyzikální ústav ČSAV. Meteorologický sektor (1959-1961); Meteorologická laboratoř ČSAV (1961); Laboratoř meteorologie ČSAV (1962-1963); Ústav fyziky atmosféry ČSAV (1964-1992)

Detail fondu

Ústav fyziky materiálů AV ČR

Instistute of Physics of Material of the CAS
Zkratka: ÚFM AV ČR
NAD: 616
Časový rozsah: 1966 - 2009
Původce: Ústav vlastností kovů ČSAV (1964-1968); Ústav fyzikální metalurgie ČSAV (1969-1992); Ústav fyzikální metalurgie AV ČR (1993); Ústav fyziky materiálů AV ČR (od 1994);

Detail fondu

Ústav fyziky pevných látek ČSAV

Institute of Solid State Physics of the CSAS
Zkratka: ÚFPL ČSAV
NAD: 197
Časový rozsah: 1953 - 1978
Původce: Ústav technické fyziky ČSAV (1953-1961); Ústav fyziky pevných látek ČSAV (1962-1978)

Detail fondu

Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Institute of Plasma Physics of the CAS
Zkratka: ÚFP AV ČR
NAD: 624
Časový rozsah: 2000 - 2003
Původce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav fyziky plazmatu ČSAV

Institute of Plasma Physics of the CSAS
Zkratka: ÚFP ČSAV
NAD: 499
Časový rozsah: 1959 - 1990
Původce: Ústav vakuové elektroniky ČSAV (1959-1963); Ústav fyziky plazmatu ČSAV (1964-1992)

Detail fondu

Ústav fyziologických regulací ČSAV

Institute of Physiological Regulations of the CSAS
Zkratka: ÚFR ČSAV
NAD: 198
Časový rozsah: ([1968]) 1973 - 1983
Původce: Laboratoř grafických vyšetřovacích metod ČSAV (1956-1975); Ústav fyziologických regulací ČSAV (1976-1993)

Detail fondu

Ústav geologie a geotechniky ČSAV

Institute of Geology and Geotechnics of the CSAS
Zkratka: ÚGG ČSAV
NAD: 199
Časový rozsah: (1960) 1979 - 1993
Původce: Hornický ústav ČSAV (1958-1979); Ústav geologie a geotechniky ČSAV (1979-1990); Ústav geotechniky ČSAV (1990-1992)

Detail fondu

Ústav chemických procesů AV ČR

Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS
Zkratka: ÚCHP AV ČR
NAD: 631
Časový rozsah: 1993 - 2010
Původce: Ústav teoretických základů chemické techniky AV ČR (1993); Ústav chemických procesů AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav chemie skelných a keramických materiálů ČSAV

Institute of the Chemistry of Glass and Ceramic Materials of the CSAS
Zkratka: ÚChSKM ČSAV
NAD: 200
Časový rozsah: [1980] - [1993]
Původce: Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátů ČSAV a VŠCHT (1962-1988); Ústav chemie skelných a keramických materiálů ČSAV (1988-1993)

Detail fondu

Ústav informatiky AV ČR

Institute of Computer Science of the CAS
Zkratka: ÚIVT AV ČR, ÚI AV ČR
NAD: 521
Časový rozsah: 1970 - 2016
Původce: Centrální výpočetní středisko ČSAV (1975-1980); Středisko výpočetní techniky ČSAV (1980-1992); Ústav informatiky a výpočetní techniky AV ČR (1993-1998); Ústav informatiky AV ČR (od 1998); Hájek, Petr, prof. RNDr. DrSc. (1940-2016)

Detail fondu

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež

Nuclear Physics Institute of the CAS
Zkratka: ÚJF AV ČR
NAD: 625
Časový rozsah: 1989 - 2020
Původce: Ústav jaderné fyziky ČSAV (1972-1992); Ústav jaderné fyziky AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež u Prahy

Nuclear Physics Institute of the CSAS
Zkratka: ÚJF ČSAV
NAD: 201
Časový rozsah: (1952) [1955] - 1992
Původce: Fyzikální ústav ČSAV. Laboratoř nukleární fyziky (1953-1955); Ústav jaderné fyziky ČSAV (1955-1959); Ústav jaderného výzkumu ČSAV (1959-1971); Ústav jaderné fyziky ČSAV (1972-1992)

Detail fondu

Ústav jaderného výzkumu ČSAV, Řež u Prahy

Institute of Nuclear Research of the CSAS
Zkratka: ÚJV ČSAV
NAD: 202
Časový rozsah: 1955 - [1972]
Původce: Ústav jaderné fyziky ČSAV (1955-1959); Ústav jaderného výzkumu ČSAV (1959-1971)

Detail fondu

Ústav jazyků a literatur ČSAV

Institute of Languages and Literature of the CSAS
Zkratka: ÚJAL ČSAV
NAD: 203
Časový rozsah: (1962) 1964 - 1971 (1973)
Původce: Ústav jazyků a literatur ČSAV (1964-1971)

Detail fondu

Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice

Institute of Landscape Ecology of the CSAS
Zkratka: ÚKE ČSAV
NAD: 204
Časový rozsah: 1971 - 1993
Původce: Ústav krajinné ekologie ČSAV (Průhonice, Praha-západ, Česko : 1971-1993)

Detail fondu

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Institute of Macromolecular Chemistry of the CAS
Zkratka: ÚMCH AV ČR
NAD: 635
Časový rozsah: 1970 - 2020
Původce: Ústav makromolekulární chemie ČSAV (1959-1992); Ústav makromolekulární chemie AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav makromolekulární chemie ČSAV

Institute of Macromolecular Chemistry of the CSAS
Zkratka: ÚMCH ČSAV
NAD: 205
Časový rozsah: (1946) 1959 - 1992 (1998)
Původce: Chemický ústav ČSAV. Oddělení makromolekulárních látek (1953-1956); Laboratoř vysokomolekulárních látek ČSAV (1957-1958); Ústav makromolekulární chemie ČSAV (1959-1992); Ústav makromolekulární chemie AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Institute of Molecular Genetics of the CAS
Zkratka: ÚMG AV ČR
NAD: 588
Časový rozsah: [1968] - 2014
Původce: Ústav molekulární genetiky ČSAV (1976-1992); Ústav molekulární genetiky AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav molekulární genetiky ČSAV

Institute of Molecular Genetics of the CSAS
Zkratka: ÚMG ČSAV
NAD: 500
Časový rozsah: [1970] - 1992 (1993)
Původce: Ústav experimentální biologie a genetiky ČSAV (1962-1975); Ústav molekulární genetiky ČSAV (1976-1992); Ústav molekulární genetiky AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV

Institute of Nuclear Biology and Radiochemistry of the CSAS
Zkratka: ÚNBR ČSAV
NAD: 206
Časový rozsah: (1955) 1964 - 1993
Původce: Biologický ústav ČSAV. Radiologické oddělení (1952-1955); Biologický ústav ČSAV. Izotopové oddělení (1956-1958); Izotopová laboratoř ČSAV (1962); Izotopová laboratoř biologických ústavů ČSAV (1963-1980); Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV (1981-1993)

Detail fondu

Ústav obecné energetiky ČSAV

Institute for General Energy Research of the CSAS
Zkratka: ÚOE ČSAV
NAD: 207
Časový rozsah: 1989 - 1993
Původce: Kabinet obecné energetiky ČSAV a ČVUT (1986-1988); Ústav obecné energetiky ČSAV (1989-1993)

Detail fondu

Ústav organické chemie a biochemie ČSAV

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CSAS
Zkratka: ÚOCHB ČSAV
NAD: 208
Časový rozsah: (1928) [1950] - [2007]
Původce: Ústav organické chemie ČSAV (1953-1954); Chemický ústav ČSAV (1955-1959); Ústav organické chemie a biochemie ČSAV (1960-1992)

Detail fondu

Ústav plánování vědy ČSAV

Institute for the Planning of Science of the CSAS
Zkratka: ÚPV ČSAV
NAD: 209
Časový rozsah: 1956 - 1967
Původce: Sekretariát Státního plánu výzkumu (1956-1962); Institut pro plánování vědy ČSAV (1962); Ústav plánování věd ČSAV (1963-1967)

Detail fondu

Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV

Institute of Czech and World Literature of the CSAS
Zkratka: ÚČSL ČSAV
NAD: 210
Časový rozsah: (1946) 1953 - 1998
Původce: Ústav pro českou literaturu ČAVU (1947-1952); Ústav pro českou literaturu ČSAV (1953-1970); Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV / Ústav české a světové literatury ČSAV (1970-1992); Ústav pro českou literaturu AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Institute of Czech Literature of the CAS
Zkratka: ÚČL AV ČR
NAD: 621
Časový rozsah: 1954 - 2007
Původce: Ústav pro českou literaturu ČSAV (1953-1970); Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV / Ústav české a světové literatury ČSAV (1970-1992); Ústav pro českou literaturu AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav pro elektrotechniku ČSAV

Institute of Electrical Engineering of the CSAS
Zkratka: ÚE ČSAV
NAD: 211
Časový rozsah: 1952 - 1990
Původce: Laboratoř elektrotechnická ČSAV (1953-1954); Ústav pro elektrotechniku ČSAV (1955-1992)

Detail fondu

Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV

Institute for Ethnography and Folklore of the CSAS
Zkratka: ÚEF ČSAV
NAD: 212
Časový rozsah: (1952) 1954 - 1996
Původce: Kabinet pro lidovou píseň ČSAV (1953); Kabinet pro národopis ČSAV (1953); Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1954-1992)

Detail fondu

Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV

Institute for Philosophy and Sociology of the CSAS
Zkratka: ÚFS ČSAV
NAD: 213
Časový rozsah: 1957 - 1992
Původce: Filosofický ústav ČSAV (1957-1970); Sociologický ústav ČSAV (1965-1970); Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV (1969-1970); Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990); Filosofický ústav ČSAV (1990-1992)

Detail fondu

Ústav pro hudební vědu AV ČR

Institute of Musicology of the CAS
Zkratka: ÚHV AV ČR
NAD: 513
Časový rozsah: 1962 - 2002
Původce: Ústav pro hudební vědu ČSAV (1990-1992); Ústav pro hudební vědu AV ČR (1993-2002)

Detail fondu

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Institute of Hydrodynamics of the CAS
Zkratka: ÚH AV ČR
NAD: 604
Časový rozsah: 1981 - 2018
Původce: Ústav pro hydrodynamiku ČSAV (1958-1992); Ústav pro hydrodynamiku AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav pro hydrodynamiku ČSAV

Institute of Hydrodynamics of the CSAS
Zkratka: ÚH ČSAV
NAD: 214
Časový rozsah: 1953 - 1992 (1993)
Původce: Laboratoř pro vodní hospodářství ČSAV (1953-1956); Ústav pro vodní hospodářství ČSAV (1957); Ústav pro hydrodynamiku ČSAV (1958-1992); Ústav pro hydrodynamiku AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav pro jazyk český AV ČR

Institute of the Czech Language of the CAS
Zkratka: ÚJČ ČSAV, ÚJČ AV ČR
NAD: 215
Časový rozsah: (1948) 1952 - 2014
Původce: Ústav pro jazyk český ČAVU (1946-1952); Ústav pro jazyk český ČSAV (1953-1992); Ústav pro jazyk český AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Institute for Contemporary History of the CAS
Zkratka: ÚSD AV ČR
NAD: 684
Časový rozsah: 1990 - 2013
Původce: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV (1990-1992); Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV

Institute of Landscape Formation and Preservation of the CSAS
Zkratka: ÚTOK ČSAV
NAD: 216
Časový rozsah: 1962 - 1971
Původce: Ústav pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV (1962-1971)

Detail fondu

Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, Brno

Institute of Vertebrate Zoology of the CSAS
Zkratka: ÚVO ČSAV
NAD: 217
Časový rozsah: 1954 - [1992]
Původce: Laboratoř obratlovců ČSAV (1954-1955); Laboratoř pro výzkum obratlovců ČSAV (1956-1963); Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV (1964-1986); Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV (1987-1992)

Detail fondu

Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV

Institute for Research of Public Opinion of the CSAS
Zkratka: ÚVVM ČSAV
NAD: 218
Časový rozsah: 1966 - 1972
Původce: Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV (1967-1972)

Detail fondu

Ústav přístrojové techniky AV ČR

Institute of Scientific Instruments of the CAS
Zkratka: ÚPT AV ČR
NAD: 622
Časový rozsah: 1993 - 2002
Původce: Ústav přístrojové techniky AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav přístrojové techniky ČSAV, Brno

Institute of Scientific Instruments of the CSAS
Zkratka: ÚPT ČSAV
NAD: 219
Časový rozsah: 1953 - 1992
Původce: Vývojové dílny ČSAV (1953-1956); Ústav přístrojové techniky ČSAV (1957-1992); Vědecké kolegium fyziky ČSAV (1962-1992); Vědecké kolegium technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV (1966-1992)

Detail fondu

Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR

Institute of Radioengineering and Electronics of the CAS
Zkratka: ÚRE AV ČR
NAD: 603
Časový rozsah: (1992) 1993 - 2005
Původce: Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR (1993-2006)

Detail fondu

Ústav radiotechniky a elektroniky ČSAV

Institute of Radioengineering and Electronics of the CSAS
Zkratka: ÚRE ČSAV
NAD: 506
Časový rozsah: (1953) 1955 - 1992
Původce: Ústav pro teoretickou radiotechniku ČSAV (1955); Ústav radiotechniky a elektroniky ČSAV (1956-1992)

Detail fondu

Ústav slavistiky ČSAV, Brno

Institute of Slavonic Studies of the CSAS, Brno
Zkratka: ÚS ČSAV
NAD: 220
Časový rozsah: 1988 - 1990
Původce: Ústav slavistiky ČSAV (1988-1990)

Detail fondu

Ústav státu a práva AV ČR

Institute of State and Law of the CAS
Zkratka: ÚSP ČSAV, ÚSP AV ČR
NAD: 221
Časový rozsah: (1952) 1954 - 2014
Původce: Kabinet dějin státu a práva ČSR ČSAV (1953-1955); Kabinet mezinárodního práva ČSAV (1953-1955); Kabinet pro stát a právo SSSR a lidových demokracií ČSAV (1954-1955); Ústav práva ČSAV (1956-1960); Ústav státu a práva ČSAV (1961-1992); Ústav státu a práva AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS
Zkratka: ÚSMH AV ČR
NAD: 646
Časový rozsah: 1984 - 2008
Původce: Ústav geologie a geotechniky ČSAV (1979-1990); Ústav geotechniky ČSAV (1990-1992); Ústav geotechniky AV ČR (1993); Ústav stuktury a mechaniky hornin AV ČR (od 1994)

Detail fondu

Ústav technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV, Plzeň

Institute of Technology and Reliability of Mechanical Systems of the CSAS
Zkratka: ÚTSSK ČSAV
NAD: 222
Časový rozsah: 1988 - [1993]
Původce: Ústav technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV (1988-1993)

Detail fondu

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the CAS
Zkratka: ÚTAM AV ČR
NAD: 572
Časový rozsah: 1993 - 2002
Původce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the CSAS
Zkratka: ÚTAM ČSAV
NAD: 223
Časový rozsah: 1953 - 1992 (1997)
Původce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV (1953-1992); Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV

Institute of Chemical Process Fundamentals of the CSAS
Zkratka: ÚTZCHT ČSAV
NAD: 224
Časový rozsah: 1963 - 1992 (1996)
Původce: Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV (1960-1992); Ústav chemických procesů AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav teorie a dějin umění ČSAV

Institute for Theory and History of Art of the CSAS
Zkratka: ÚTDU ČSAV
NAD: 225
Časový rozsah: 1953 - 1991
Původce: Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV (1953-1957); Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV (1957-1963); Ústav dějin umění ČSAV (1964-1970); Ústav teorie a dějin umění ČSAV (1970-1989); Ústav dějin umění ČSAV (1990-1992)

Detail fondu

Ústav teorie a historie vědy ČSAV

Institute of the Theory and History of Science of the CSAS
Zkratka: ÚTHV ČSAV
NAD: 226
Časový rozsah: [1967] - 1993
Původce: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990); Ústav teorie a historie vědy ČSAV (1990-1993)

Detail fondu

Ústav teorie hutnických procesů ČSAV, Ostrava

Institute of Metallurgical Processes Theory of the CSAS
Zkratka: ÚTHP ČSAV
NAD: 227
Časový rozsah: 1972 - 1993
Původce: Ústav fyzikální metalurgie ČSAV. Odloučené oddělení Ostrava (1969-1979); Ústav teorie hutnických procesů ČSAV (1979-1993)

Detail fondu

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

Institute of Information Theory and Automation of the CAS
Zkratka: ÚTIA AVČR
NAD: 527
Časový rozsah: [1992] - [2006]
Původce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav teorie informace a automatizace ČSAV

Institute of Information Theory and Automation of the CSAS
Zkratka: ÚTIA ČSAV
NAD: 228
Časový rozsah: (1958) 1959 - 1992
Původce: Laboratoř pro automatizaci a telemechaniku ČSAV (1955-1958); Ústav teorie informace a automatizace ČSAV (1959-1992)

Detail fondu

Ústav termomechaniky ČSAV

Institute of Thermomechanics of the CSAS
Zkratka: ÚT ČSAV
NAD: 229
Časový rozsah: 1955 - 2008
Původce: Laboratoř strojnická ČSAV (1953-1954); Ústav pro výzkum strojů ČSAV (1955-1963); Ústav termomechaniky ČSAV (1964-1992); Ústav termomechaniky AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Global Change Research Institute of the CAS
Zkratka: ÚVGZ AV ČR
NAD: 693
Časový rozsah: 2000 - 2009
Původce: Ústav ekologie krajiny AV ČR (1993-2005); Ústav biologie obratlovců AV ČR (od 1998); Centrum výzkumu globální změny AV ČR (2011-2015)

Detail fondu

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Institute of Animal Physiology and Genetics of the CAS
Zkratka: ÚŽFG AV ČR
NAD: 652
Časový rozsah: 1967 - 2012
Původce: Laboratoř fyziologie a genetiky živočichů ČSAV (1972-1973); Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat ČSAV (1973-1992); Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Ústředí pro vynálezy a objevy ČSAV

Centre of Inventions and Discoveries of the CSAS
Zkratka: ÚSVO ČSAV
NAD: 230
Časový rozsah: 1950 - 2011
Původce: Úřad prezidia ČSAV. Patentový referát Technického odboru (do 1960); Patentové středisko ČSAV (1960-1965); Středisko pro vynálezy a vědecké informace ČSAV (1966-1968); Středisko pro patenty ČSAV (1968-1973); Ústředí pro vynálezy a objevy ČSAV (1974-1991); Patentové a licenční služby ČSAV (1991-1992); Patentové a licenční služby AV ČR (1993-1994); Středisko společných činností Akademie věd České republiky. Právní odbor (od 1993); Kancelář AV ČR. Odbor patentové a licenční služby (1994-2001); Středisko společných činností AV ČR. Odbor patentové a licenční služby (2001-2006)

Detail fondu

Ústřední archiv ČSAV

Central Archives of the CSAS
Zkratka: ÚA ČSAV
NAD: 231
Časový rozsah: 1953 - 1992 (1995)
Původce: Archiv ČSAV (1953-1965); Ústřední archiv ČSAV (1966-1992); Archiv AV ČR (1993-2005)

Detail fondu

Vývojová optická dílna AV ČR

Developmental Optical Workshop of the CAS
Zkratka: VOD AV ČR
NAD: 578
Časový rozsah: 1993 - 1995
Původce: Vývojová optická dílna AV ČR (od 1993)

Detail fondu

Vývojové dílny ČSAV

Developmental Workshop of the CSAS
Zkratka: VD ČSAV
NAD: 232
Časový rozsah: 1957 - [1993]
Původce: Vývojové dílny ČSAV (Brno, 1953-1956); Vývojové dílny ČSAV (Praha, 1957-1991)

Detail fondu