cart
0
Member photo

PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D.

E-mail: dvorackova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 576

Místnost: B 207

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

2011: PhDr., FF UK, Praha (obor: Filologie – český jazyk)
2005–2011: Ph.D., FF UK, Praha (obor: Filologie – český jazyk)
2003–2007: Bc. FF UK, Praha (obor: Archivnictví a pomocné vědy historické)
1998–2004: Mgr., PedF UK, Praha (obor: Český jazyk a literatura – dějepis)

Badatelské zaměření:

Dějiny vědy a techniky 19.–20. století

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • 2023–2027 NAKI III Technická inteligence v českých zemích a v Československu 1707–1950, řešitelka: PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D.,
 • 2023–2025 GA ČR Symboly vědy 1945–1970, řešitelka: PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D.,
 • 2020–2022 účast na grantovém projektu NAKI HIKO – historické korespondenční sítě – Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu, řešitelka: Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D.,
 • 2020–2022 účast na grantovém projektu GA ČR Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar, řešitelka: PhDr. Helena Kokešová, Ph.D.,
 • 2017–2019 účast na grantovém projektu GA ČR Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací, řešitel: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.,
 • 2016–2020 účast na grantovém projektu NAKI Abeceda českých reálií, řešitelka: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.,
 • 2016–2017 udělení Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR na projekt Postavení technických oborů v ČSAV. Ústav teoretické a aplikované mechaniky (1953–1992),
 • 2013–2016 účast na grantovém projektu NAKI Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová.

Pedagogická činnost od roku 2010:

 • VŠCHT v Praze (od 2020),
 • FHS UK, program POJOK – výuka českého jazyka pro cizince (2006–2019),
 • UJAK, externí vedení a oponentura diplomových prací (2010–2011).

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Česká archivní společnost,
 • Jazykovědné sdružení ČR,
 • Společnost pro dějiny věd a techniky.

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra, ŠOUKAL, Jiří, GECKO, Tomáš, ŠMIDRKALOVÁ, Michaela: Ve znamení energie. Dějiny Ústavu termomechaniky a Ústavu pro elektrotechniku. Praha: ÚTAM AV ČR, v. v. i. – MÚA AV ČR, v. v. i., 2023, 319 s.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra, LORENCOVÁ, Ivana. Zaostřeno na chemii. Kapitoly z historie Vysoké školy chemicko-technologické. Praha: VŠCHT – NTM, 2022, 312 s.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra a kol. Stavbám na kloub. Stoleté dějiny Ústavu teoretické a aplikované mechaniky. Praha: ÚTAM AV ČR, v. v. i. – MÚA AV ČR, v. v. i., 2021, 327 s.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. 100 let Kloknerova ústavu. Praha: ČVUT – Kloknerův ústav, 2021, 150 s.
 • FRANC, Martin, DVOŘÁČKOVÁ, Věra a kol. Dějiny Československé akademie věd I (1952–1962). Praha: Academia – MÚA AV ČR, v. v. i., 2019, 831 s.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra, MÁDLOVÁ, Vlasta, ŠOUKAL, Jiří. Science below Rokoska Hill. History of the Institute of Rock Structure and Mechanics. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i. – ÚSMH AV ČR, v. v. i., 2019, 217 s.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra, MÁDLOVÁ, Vlasta, ŠOUKAL, Jiří. Věda pod Rokoskou. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i. – ÚSMH AV ČR, v. v. i., 2018, 228 s.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra, FRANC, Martin (eds.). Science overcoming borders. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i., 2018, 275 s.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Osudy Ústavu pro jazyk český: dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů. Praha: ÚJČ AV ČR, v. v. i., 2011. 271 s.

Kapitoly v odborných knihách

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra, DUCHÁČEK, Milan: Ladislav Haškovec a jeho následovníci mezi eugenikou a rasismem: skica k ideovému zázemí praktického uplatnění eugeniky v ČSR. In: DUCHÁČEK, Milan a kol.: Za rovnocennost evropských plemen: Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu. Praha: NLN, 2023, s. 154–182.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra – FRANC, Martin: Mezinárodní kontext habitu českého vědce. In: M. FRANC a kol.: Habitus českých vědců: Příklad dvou generací. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i., 2021, s. 195–221.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra: Český vědec a interdisciplinarita. In: M. FRANC a kol.: Habitus českých vědců: Příklad dvou generací. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i., 2021, s. 222–251.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra: Životní jubilea českého vědce. In: M. FRANC a kol.: Habitus českých vědců: Příklad dvou generací. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i., 2021, s. 363–384.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Beton: Symbol pokroku i úpadku. In: M. HLAVAČKA, J. RAŠKA (eds.): Symboly doby. Historické eseje. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2019, s. 137–152.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Největší výkladový slovník českého jazyka. In: M. LIŠKOVÁ, M. ŠEMELÍK (eds.). Jak se píší slovníky. Lexikografie pro každého. Praha: NLN, 2019, s. 222–237. 
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. K počátkům institucionalizace českého jazykovědného bádání. In: S. ČMEJRKOVÁ, J. HOFFMANNOVÁ, J. KLÍMOVÁ (eds.).Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český.Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012. s. 15–20.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Neologický charakter hesel v Dodatcích k Příručnímu slovníku jazyka českého. In: D. BLAGOEVA, S. KOLKOVSKA a  M. LIŠKOVÁ (eds).: Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 323–330.
 • MÁDLOVÁ, V. – TOMEŠ, J. – BAHENSKÁ, M. – BOHÁČEK, J. – BRÁDLEROVÁ, D. – DVOŘÁČKOVÁ, V. – FABINI, P. – FRANC, M. – HÁLEK, J. – JOSEFOVIČOVÁ, M. – JŮNOVÁ MACKOVÁ, A. – KÁBOVÁ, H. – KLEČACKÝ, M. – KOKEŠOVÁ, H. – KVĚTOVÁ, M. – PAVLÍČEK, T. W. Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Praha: Academia, 2015. 167 s.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. RILEM 1961. The First Post-war Symposium of the International Organisation of Research in Construction Materials in a Socialist Bloc Country. In: V. DVOŘÁČKOVÁ, M. FRANC (eds.). Science overcomes borders? Praha: MÚA AV ČR, v. v. i., 2018, s. 229–245.

Studie v  recenzovaných časopisech

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra: Sto let Kloknerova ústavu. Stavebnictví, 2021, č. 12, s. 60–63.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. „Bez Havránka si nikdo ani neškrtl.“ Poválečné vztahy katedry českého jazyka pražské filozofické fakulty a akademického Ústavu pro jazyk český. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2018, roč. LVII, č. 1, s. 105–122.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Technické obory a jejich začleňování do vznikající Československé akademie věd. Práce z dějin Akademie věd, 2017, roč. 9, č. 2, s. 1–18.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Bohuslav Havránek očima svých současníků. Didaktické studie, 2017, roč. 9, č. 1, s. 22–38.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Změny organizační struktury a umístění Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV. Práce z dějin Akademie věd, 2016, roč. 8, č. 2, s. 193–210.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Nostalgie po dobách nedávno minulých. Naše řeč, 2016, roč. 99, č. 4, s. 218–223.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Šmejdy a šmejdi. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 5, s. 267–271.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Selfie, selfies, selfíčko. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 4, s. 216–220.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Berlusconizace po česku. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 2, s. 107–111.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Akademické počátky české jazykovědné bohemistiky. Práce z dějin Akademie věd, 2015, roč. 7, č. 1, s. 47–60.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. K činnosti komisí fonografické, ortoepické a fonetické České akademie věd a umění. Práce z dějin Akademie věd, 2014, roč. 6, č. 1, s. 47–60.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Invakuace v Čechách. Naše řeč, 2013, roč. 96, č. 4, s. 219–220.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. „Znovunalezené“ Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého. Práce z dějin Akademie věd, 2013, roč. 5, č. 1, str. 47–54.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Cesta ke vzniku Ústavu pro jazyk český. Homo bohemicus, 2011, č. 2–4, s. 141–152.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Proměny organizační struktury Ústavu pro jazyk český (1946–1989). Práce z dějin Akademie věd, 2011, roč. 3, č. 1, s. 37–52.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Profesor Bohumil Ryba, mezi vědou a vězením. In: Kremličková, L., ed. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha, 2010, s. 227–274.

Učební texty

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Čeština pro zdravotníky. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2017.
 • BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela, VOBORSKÁ, Milada: Čeština křížem krážem 1. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 176 s.
 • BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela, VOBORSKÁ, Milada: Čeština křížem krážem 1. 2 vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 256 s.
 • BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela, VOBORSKÁ, Milada: Čeština křížem krážem 1. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 192 s.

Recenze

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra (rec.). Jiří Zeman: Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965–2015). Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 120 s. Slovo a slovesnost, 2018, roč. 79, č. 4, s. 357–360.

Jazyková redakce publikací

 • JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla, JŮN, Libor (eds.). Československo v Orientu – Orientu v Československu 1918–1938. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i., 2022.
 • PETR, Stanislav (ed.). Soupis rukopisů kláštera bosých karmelitek v Praze. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i., 2022.
 • KUNŠTÁT, Miroslav, ŠEBEK, Jaroslav Šebek, SCHMOLLER, Hildegard (eds.): Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i, 2020.
 • JEMELKA, Martin, ŠTOFANÍK, Jakub: Víra a nevíra ve stínu továrních komínů: Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938). Praha: Academia, 2020.
 • VAŠEK, Richard. „Račte to podepsat libovolnou šifrou“. Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935). Praha: Academia, 2019.
 • BRÁDLEROVÁ, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři. Praha: Academia – MÚA AV ČR, v. v. i., 2019.
 • FRANC, Martin, DVOŘÁČKOVÁ, Věra a kol. Dějiny Československé akademie věd I (1952–1962). Praha: Academia – MÚA AV ČR, v. v. i., 2019.
 • TOMEŠ, Josef. Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918). Praha: Academia, 2018.
 • BOLDAN, Kamil. Počátek českého knihtisku. Praha: Scriptorium, 2018.
 • KUBŮ, Eduard, ŠOUŠA, Jiří (eds.). Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi. Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Praha: Karolinum, 2018.
 • KLEČACKÝ, Martin (ed.). Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Praha: CEVRO Institut – MÚA AV ČR, v. v. i., 2018.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra, MÁDLOVÁ, Vlasta, ŠOUKAL, Jiří. Věda pod Rokoskou. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i. – ÚSMH AV ČR, v. v. i., 2018.