cart
0
Member photo

PhDr. Marta Hradilová, Ph.D.

E-mail: hradilova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 572

Místnost: B 212

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

 • 2014: Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1990: PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1985-1989: archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Badatelské zaměření:

kodikologie, dějiny středověkých knihoven, středověké knižní soupisy a katalogy knihoven

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Řešitelka (za MÚA):  Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní literatury do roku 1800, MK NAKI II, 2016-2020 
 • Spoluřešitelka: Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350, GA ČR, 2014-2016
 • Spolupracovnice: Korpus kodikologických pramenů, GA ČR, 2010-2014

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK, Praha, Ústav české literatury a komparatistiky

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • od 2017: člen (fellow) Centra medievistických studií 
 • od 2007: člen redakční rady a výkonný redaktor časopisu Studie o rukopisech

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Hradilová, Marta; Pátková Hana. Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350. Praha: Scriptorium, 2017. ISBN 978-80-88013-54-9.
 • Hradilová, Marta. K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 188 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 19) ISBN 978-80-87782-36-1.
 • Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Šumová, Martina; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1.

Redakce kolektivních monografií

 • Hradilová, Marta; Tošnerová, Marie (eds). Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-83-5.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Hradilová, Marta. Giovanni Battista Massarengo and his Prague Library. La Bibliofilía. Rivista di Storia del Libro e di Bibliografia. 2018, roč. 120, č. 2, s. 201-208. ISSN 0006-0941.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Hradilová, Marta. Per manus Vaczkonis dicti Zlatowlasi … (Příspěvek ke kritice datovaných a signovaných kolofonů). Sborník archivních prací. 2018, roč. 68, č. 1, s. 19-27. ISSN 0036-5246.
 • Hradilová, Marta. Knihovna kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti (Historické knižní katalogy jako pramen pro studium dějin klášterních knihoven). Knihy a dějiny. 2018, roč. 25, č. 1/2, s. 68-81. ISSN 1210-8510.
 • Hradilová, Marta; Tošnerová, Marie. Jaromír Čelakovský a rukopisná komise České akademie věd a umění. Právněhistorické studie. 2015, roč. 45, č. 1, s. 160-166. ISSN 0079-4929.        
 • Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Tošnerová, Marie. Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech. 2013, roč. 43, s. 207-248. ISSN 0585-5691.
 • Hradilová, Marta. Česká literatura kodikologická 35. Studie o rukopisech. 2013, 42 /2012/, s. 187-220. ISSN 0585-5691.
 • Hradilová, Marta. Rukopisy a prvotisky českokrumlovských minoritů ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Studie o rukopisech. 2011, 40 /2010/, s. 91-108. ISSN 0585-5691.
 • Hradilová, Marta. Česká literatura kodikologická 33. Studie o rukopisech. 2011, 40 /2010/, s. 333-371. ISSN 0585-5691.

Kapitoly v odborných knihách

 • Hradilová, Marta. Ke knihovně klarisek v Českém Krumlově v době jagellonské. In: Hlaváček, P. (ed.). Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění. Praha: Filozofická fakulta UK a nakladatelství Filosofia, 2019, s. 168-179. (Europeana Pragensia 11. - Historia Franciscana), 7. ISBN 978-80-7308-947-4; ISBN 978-80-7007-602-6.
 • Hradilová, Marta. „Liber monasterii de Chrumpnaw comparatus per honorabilem dominum Petrum de Rosenberch“ – knižní dar Petra II. z Rožmberka českokrumlovskému klášteru. In Rywiková, D., Lavička, R. (eds.). Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017, s. 219-228. ISBN 978-80-7464-936-3.
 • Hradilová, Marta; Petr, Stanislav. Neznámý středověký rukopis nedělní postily Hortulus reginae z knihovny kláštera kapucínů v Žatci. In Doležalová, E.; Sommer, P. (eds.). Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Lidové noviny, 2016, s. 114-125. ISBN 978-80-7422-355-6.
 • Hradilová, Marta. Utajená knihovna? (K osudům bechyňské minoritské knihovny v době husitství). In Jaluška, M.; Soukup, D. (eds.). Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 74-81. ISBN 978-80-88069-16-4.
 • Hradilová, Marta. Katalog datovaných rukopisů – očekávání a realita. In Nekvapil, L. (ed.). Kultura psaní v dějinách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, s. 111-122. ISBN 978-80-7395-956-2
 • Hradilová, Marta. Katalogy knihovny chebských františkánů. In Boldan, K.; Marek, J. (eds.). Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. Praha : Národní knihovna České republiky, 2013. s. 201-212, 316-318. ISBN 978-80-7050-618-9.
 • Hradilová, Marta. Italština v knihovně kapucínského konventu na Hradčanech. In Císařová Smítková, A.; Jelínková, A.; Svobodová, M. (eds.). Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové. Praha : Knihovna Akademie věd ČR, 2013. s. 335-346. ISBN 978-80-86675-24-4.