cart
0
Úvodní fotka tématu
Výzkumný tým

Kodikologie. Studium a soupis rukopisů

Předmětem studia výzkumného týmu jsou literární rukopisy v širokém časovém rozmezí od středověku až do konce raného novověku. Aktivity týmu navazují na činnost oddělení pro soupis a studium rukopisů, které vzniklo už v roce 1955 při tehdejším Archivu ČSAV. Jedním z úkolů týmu proto zůstává zpřístupňování rukopisných fondů na území České republiky a rukopisných bohemik v zahraničí, které probíhá nejenom formou fondových soupisů, ale především prostřednictvím elektronické databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury. Do popředí vědeckého zájmu se postupně dostávají další výzkumná témata zaměřená na specializované skupiny rukopisů (zejména iluminované, heraldické či hudební rukopisy), dějiny středověkých knihoven, narativní prameny i obecnější kodikologická témata či příbuzné pomocné vědy historické.

Vedoucí

Member photo
Oddělení pro soupis a studium rukopisů

Další publikace k tématu