cart
0
Member photo

PhDr. Hana Kábová, Ph.D.

E-mail: kabova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 116

Místnost: A 205

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2012: PhDr., FF UK, Praha (české dějiny)
 • 2003–2011: Ph.D., FF UK, Praha (české dějiny)
 • 1995–2000: Mgr., PedF JU, České Budějovice (kulturní historie)

Badatelské zaměření

 • kulturní dějiny 2. poloviny 19. století a 20. století;
 • dějiny českého dějepisectví;
 • osobnosti českého vědeckého a uměleckého života;
 • kulturní a společenský život Pelhřimovska;
 • pořádání a inventarizace osobních a rodinných archivů;
 • ediční činnost

Výzkumné projekty

 • 2015–2016: účast na výzkumu v projektu Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu, GA15-17092S (MÚA AV ČR)
 • 2018–2019: řešitelka regionálního projektu Josef Dobiáš (1888–1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin; projekt podpořený v programu Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR, č. R300771801 (AV ČR, 2018–2019), ID O02490.0001 (Kraj Vysočina, 2018), ID O02851.0001 (Kraj Vysočina, 2019)

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách

 • 2009–dosud členka vědecké rady Jihočeského sborníku historického. Supplementum
 • 2009–2014 výkonná redaktorka recenzovaného periodika Práce z dějin Akademie věd

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

 

Odborné knihy

 • Kábová, Hana; Koucká, I. a kol. Josef Dobiáš (1888–1972). Život a dílo. Praha – Pelhřimov : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, spol. s r. o., 2019. 253 s. ISBN 978-80-88304-10-4 (MÚA AV ČR), ISBN 978-80-87228-22-7 (MVP).
 • Kábová Hana (ed.). František Kutnar: Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017. 223 s. Ed. Ego. Paměti, deníky, korespondence, sv. 14. ISBN 978-80-7422-432-4.
 • Kábová, Hana. Páter Láska. Životní příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848–1921). Praha – Pelhřimov : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., 2015. 115 s. ISBN 978-80-87782-48-4 (MÚA AV ČR), ISBN 978-80-7415-123-1 (NTP).
 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě. České Budějovice – Pelhřimov : Společnost pro kulturní dějiny, o. s., Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., 2013. 599 s. ISBN 978-80-904446-9-0 (SPKD), ISBN 978-80-7415-070-8 (NTP).

Kapitoly v odborných knihách

 • Kábová, Hana.„Pelhřimovský Šimák“ Josef Dobiáš. In Petráš, J.; Rauchová, J.; Jiroušek, B.; Kábová, H. (ed.). Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2019, s. 99-117. Jihočeský sborník historický. Supplementum 10. ISBN 978-80-7646-000-3.
 • Kábová, Hana. P. Václav Ešner. Jeho (umělecko)historické zájmy a péče o kostel sv. Bartoloměje v Kyjích. In Ryantová, M.; Uhlíková, K.; Formánek, J.; Císařová, J. (ed.). Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, 2017, s. 235-245. ISBN 978-80-7415-167-5.
 • Kábová, Hana. Jan Fried (1881–1965). Nevšední životní příběh pelhřimovského muzejníka a historika; Bibliografie prací Jana Frieda. In Skořepová, M.; Martínek, Z.; Hájek, O. (ed.). Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried. Dva pelhřimovské osudy. Pelhřimov : Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Pelhřimov, 2015, s. 93-124. ISBN 978-80-87228-10-4.
 • Kábová, Hana. "Fin de siécle". Kultura, vzdělanost a osvěta na přelomu 19. a 20. století; Světová válka. In Martínek, Z. (ed.). Pelhřimov. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 396-412. ISBN 978-80-7422-289-4.
 • Kábová, Hana. Ve znamení historismu. In Martínek, Z. (ed.). Pelhřimov. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 357-363. ISBN 978-80-7422-289-4.
 • Kábová, Hana. Osobnost Ljudevita Pivka v kontextu československo-slovinských vztahů (1900-1937). In Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Politika - společnost - hospodářství - kultura. Praha : Nová tiskárna Pelhřimov, 2010, s. 273-286. ISBN 978-80-7415-025-8.
 • Kábová, Hana. Zdeněk Wirth a Pelhřimov - Karel Polesný, Pavel Janák a pelhřimovská pobočka Klubu Za starou Prahu (1908-1914). In Roháček, J.; Uhlíková, K. (ed.). Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. Soubor příspěvků. Praha : Artefactum, 2010, s. 125-155. ISBN 978-80-86890-39-5.

Studie v  recenzovaných časopisech

 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák a rukopisná komise ČAVU. Fakta a souvislosti. Studie o rukopisech. 2017, roč. 47, s. 159-180. ISSN 0585-5691.
 • Kábová, Hana. Osudové okamžiky v životě Simonetty Buonaccini. Vlastivědný sborník Pelhřimovska. 2016, roč. 22, s. 85-100. ISSN 1211-9741.
 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák a Sobotecko. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2016, roč. 29, s. 163-182. ISSN 1211-975X.
 • Kábová, Hana. Příspěvky k osobním archivním fondům na stránkách Archivních zpráv ČSAV. Práce z dějin Akademie věd. 2015, suppl. 1, s. 75-85. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Místopisná komise České akademie věd a umění v letech 1913–1952. Práce z dějin Akademie věd. 2015, roč. 7, č. 1, s. 61-88. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Osobní fond Josef Vítězslav Šimák v Archivu Akademie věd České republiky. Archivní časopis. 2014, roč. 64, č. 4, s. 376-397. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák jako editor v korespondenci s Josefem Vojtěchem Krouským (1930–1934). Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 2, s. 207-236. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák a T. G. Masaryk (Setkávání a míjení historika s filozofem a státníkem). Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 1, s. 55-85. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Vzájemná korespondence Jaroslava Werstadta a Jiřího Špéta. Práce z dějin Akademie věd. 2010, roč. 2, č. 1, s. 35-70. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana ; Veverka, K. Osudy osobního archivu Otakara Hostinského. Hudební věda. 2010, roč. 47, č. 2/3, s. 273-284. ISSN 0018-7003.

Příspěvky ve sbornících

 • Kábová, Hana. Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění. In Hrivňák, Š; Žažová H. (ed.). Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2017. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2017, s. 121–131. ISBN 978-80-971356-3-8.

Katalogy výstav

 • Kábová, Hana; Tomsová, Petra. Zdeněk Nejedlý známý – neznámý? Svědectví fotografií. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2018, 55 s. ISBN 978-8087782-86-6.
 • Boštík M.; Kábová, Hana; Křesťan, J.; Nájemník, V. Já jsem... Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála. Litomyšl: Městská galerie Litomyšl, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2018, 95 s. ISBN 978-80-906435-1-2 (MGL), ISBN 978-80-87782-91-0 (MÚA AV ČR).
 • Kábová, Hana; Koucká, I. Akademik Josef Dobiáš (1888–1972). Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., 2019, 39 s. ISBN 978-80-88304-11-1 (MÚA AV ČR), ISBN 978-80-87228-21-0 (MVP).

Archivní pomůcky

 • Kábová, Hana. Nejedlý Zdeněk (Arnošt Brichta a jeho rodina). Inventář. Praha: MÚA AV ČR, 2020, 22 s. (3 kartony).
 • Brandejsová Tomsová, Petra – Kábová, Hana. Nejedlý Zdeněk (Fotografie do roku 1946). Dílčí katalog. Praha: MÚA AV ČR, 2020, elektronická pomůcka (databáze, Bach/Fotoarchiv) (2587 fotografických záběrů).
 • Kábová, Hana. Nejedlý Zdeněk (Gramofonové desky). Soupis. Praha: MÚA AV ČR, 2020, 60 s. (207 gramofonových desek).
 • Kábová, Hana. Osobní fond Josef Vítězslav Šimák. Inventář. Praha : MÚA AV ČR, 2014, 432 s. (100 kartonů, 46 kartoték, 72 fotografií).
 • Haasová, Marie – Kábová, Hana. Osobní fond František Záviška. (1819) 1891–1945 (1986). Inventář. Praha : A AV ČR, 2004, VI + 49 s. (14 kartonů).
 • Kábová, Hana. Fond Jednota československých matematiků a fyziků. 1872–1952 (1959). Praha : A AV ČR, 2003, XVII + 278 s. (80 kartonů, 2 kartotéky).
 • Kábová, Hana. Osobní fond Otakar Hostinský. Sbírka Otakar Hostinský – Kabinet Zdeňka Nejedlého. Prozatímní inventář. Praha : A AV ČR, 2001, XVIII + 46 s. (7 + 10 kartonů).