cart
0
Member photo

doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

E-mail: kucera@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 112

Místnost: A 214

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

2017: doc., FSV UK, Praha
2004–2008: Dr. phil. – Ph.D., Freie Universität, Berlin – FF UK, Praha
1999–2004: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

 • Komparativní sociální a kulturní dějiny střední Evropy 19. a 20. století;
 • dějiny první světové války;
 • dějiny historiografie.

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Vedoucí české části řešitelského týmu: Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918–1938, bilaterální rakousko-český projekt, FWF-GAČR, 2017–2019.
 • Řešitel: Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí, GA ČR, 2014–2016.
 • Spolupracovník: Jenseits des Schützengrabens. Kriegserfahrungen der österreichisch-ungarischen Soldaten an der Ostfront des Ersten Weltkrieges, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung, FWF – der Österreichische Wissenschaftsfonds, 2012–2013.
 • Řešitel: Práce, národ, gender. Dělnické hnutí v českých zemích 1914–1918, GA ČR, 2010–2012.

Pedagogická činnost od roku 2010:

FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia
FF UK, Ústav českých dějin

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • od 2023: člen vědecké rady Fakulty humanitních studií UK
 • od 2023: člen mezinárodního poradního sboru Historického ústavu Slovenské akademie věd
 • od 2023: předseda vědecké rady GA ČR
 • od 2023: člen atestační komise Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • od 2020: ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. 
 • od 2020: člen vědecké rady GA ČR
 • od 2018: člen oborové rady doktorského studijního programu Historické vědy, Ostravská univerzita
 • od 2018: člen/předseda atestační komise Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • od 2017: člen redakční rady knižní řady Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, SRN
 • 2019–2023: člen vědecké rady CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách)
 • 2019–2021: předseda Oborové komise společenských a humanitních věd GA ČR
 • 2017–2019: člen Oborové komise společenských a humanitních věd GA ČR
 • 2019–2021:  předseda hodnotícího panelu GA ČR 410, Moderní dějiny a etnologie
 • 2017–2019: místopředseda hodnotícího panelu GA ČR 410, Moderní dějiny a etnologie
 • 2018: člen expertního panelu pro sociální a humanitní vědy v rámci výzvy HORIZON 2020 Research Infrastructures – Integrating Activities (INFRAIA 01-2018-2019)
 • 2015–2019: člen Rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • od 2022: permanentní hostující profesor, Universität Konstanz, SRN
 • 2019: hostující profesor na Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Rakousko
 • 10/2013 – 9/2014: Fellow, Imre Kertész Kolleg, Universität Jena, Jena, SRN.
 • 10/2009 – 9/2010: Junior Fellow, School of History, Freiburg Institute for Advanced Studies, Freiburg im Breisgau, SRN

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Konrád, Ota – Kučera, Rudolf. Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 19141922, Oxford – New York: Oxford University Press, 2022, 362 s. ISBN 978-0-19-289678-0.
 • Konrád, Ota – Kučera, Rudolf. Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 19141922. Praha: Academia, 2018. 368 s. ISBN  978-80-200-2874-7.
 • Kučera, Rudolf. Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working Class Politics in the Bohemian Lands, 19141918. Oxford – New York: Berghahn Books, 2016. 196 s. ISBN 978-1-78533-128-2.
 • Kučera, Rudolf. Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 19141918. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 213 s. (Knižnice Dějin a současnosti: 49). ISBN 978-80-7422-232-0.
 • Kučera, Rudolf. Staat, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 18061871 im Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. 320 s. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft: 205). ISBN 978-3-525-37026-1.

Kapitoly v odborných knihách

 • Kučera, Rudolf. Žít a přežít: život za frontovými liniemi. In Ševeček O.; Sommer V. (eds.), Dějiny města Zlína 2: Moderní město. Zlín: Statutární město Zlín, 2023, s. 32-41. ISBN 978-80-87766-27-9.
 • Kučera, Rudolf. Dozvuky války. In Hájková D.; Horák P. (eds.), Republika československá 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 93–100. ISBN 978-80-7422-643-4.
 • Kučera, Rudolf – Hufschmied, Richard. Zerfall und Untergang. Die Doppelmonarchie im Ersten Weltkrieg. In Perzi, N.; Konrád O.; Schmoller H.; Šmidrkal V. (eds.), Nachbarn: ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch. Weitra: Verlag der Provinz, 2019. s. 65–83. ISBN 978-39-9028-817-7.
 • česká verze: Kučera, Rudolf – Hufschmied, Richard. Rozpad a zánik. Habsburská monarchie za první světové války. In Šmidrkal V.; Konrád O.; Schmoller H.; Perzi N. (eds.), Sousedé. Česko-rakouské dějiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 65–83. ISBN 978-80-7422-732-5.
 • Kučera, Rudolf. Nástup mas. České země 18901920, in: Jan Klápště, J.; Šedivý I., Dějiny Česka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. s. 190–215. ISBN 978-80-7422-338-9.
 • Kučera, Rudolf. Losing Manliness: Bohemian Workers and the Experience of the Home Front. In Bürgschwentner, J.; Egger, M.; Barth-Scalman, G. (ed.). Other Fronts, Other Wars? First World War Studies on the Eve of the Centennial. Boston: Brill, 2014. s. 331-348. ISBN 978-90-04-24365-1.
 • Kučera, Rudolf. Politika. In Storchová, L. (ed.). Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014. s. 133–145. ISBN 978-80-87271-87-2.
 • Kučera, Rudolf. Entbehrung und Nationalismus. Die Erfahrung der tschechischer Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee 1914–1918. In Bachinger, B.; Dornik, W. (ed.). Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung – Wahrnehmung – Kontext. Wien: Studienverlag, 2013. s. 121–137. ISBN 978-3-7065-5249-3.
 • Power, M. ; Kučera, Rudolf. Úvod: Kategorie identity v současné historiografii. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 8–23. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Kučera, Rudolf. Philanthropy and Public Donation Striving for the State Recognition. The Bohemian Ennoblements 1806–1871. In Hlavačka, M. (ed.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha: Institute of History, 2010. s. 194–209. ISBN 978-80-7286-163-7.

Redakce odborných knih

 • Kučera, Rudolf – Konrád, Ota – Böhler, Jochen (eds.). In the Shadow of the Great War. Physical Violence in East-Central Europe, 19171923. New York – Oxford: Berghahn Books 2021, 199 s. ISBN 978-1-78920-939-6.
 • Kučera, Rudolf (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 263 s. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Kučera, Rudolf (ed.). Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku republiky československé. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 203 s. ISBN 978-80-86495-80-4.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Rudolf Kučera – Hannes Leidinger, Challenges for Science, Threats to the Nation. Austrian and Czech War Neurotics as Examples of a Transnational History of Trauma (1914–1938), Zeitgeschichte 47, 2020,  Heft 1, s. 15–32.
 • Kučera, Rudolf. Exploting Victory, Bewailing Defeat: Uniformed Violence in the Creation of the New Order in Czechoslovakia and Austria 1918–1922. Journal of Modern History. 2016, roč. 88, č. 4, s. 827–855. ISSN 0022-2801.
 • Kučera, Rudolf. Facing Marxist Orthodoxy: Western Marxism, The Making, and the Communist Historiographies of Czechoslovakia and Poland, 1948–1990. International Review of Social History. 2016, roč. 61, č. 1, s. 35–50. ISSN 0020-8590.
 • Kučera, Rudolf. Marginalizing Josefina. Work, Gender and Protest in Bohemia 1820–1844. Journal of Social History. 2012, roč. 46, č. 2, s. 430–448. ISSN 0022-4529.

Studie v ostatních recenzovaných časopisech

 • Kučera, Rudolf. At the End of the End of History: Czech Historiography and the Ukrainian-Russian War. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2022, roč. 71, č. 4, s.  651–657. ISSN 0948-8294.
 • Kučera, Rudolf. Wobec dogmatizmu. Zachodni marksizm, The Making of the English Working Class i komunistyczne historiografie w NRD, Czechoslowacji i Polsce 1948–1990. Stan Rzeczy. 2016, roč. 10, č. 1, s. 144–166. ISSN 2083-3059.
 • Kučera, Rudolf. Making Standards Work. Semantics of Economic Reform in Czechoslovakia 1985–1992. Zeithistorische, Forschungen / Studies in Contemporary History. 2015, roč. 12, č. 3, s. 427–447. ISSN 1612-6033.
 • Kučera, Rudolf. Muži ve válce, válka v mužích. Maskulinity a světové války 20. století v současné kulturní historiografii. Soudobé dějiny. 2011, roč. 19, č. 4, s. 549–562. ISSN 1210-7050.
 • Kučera, Rudolf. Středovýchodní, střední, centrální. Střední Evropa v německojazyčné historiografii 1950–2010. Slovo a smysl. 2011, roč. 10, č. 2, s. 32–46. ISSN 1214-7915.