cart
0
Member photo

PhDr. Michal Kurz, Ph.D.

E-mail: kurz@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 569

Místnost: B 213

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

 • 2016–2023: Ph.D. Filozofická fakulta UK, České dějiny
 • 2016: PhDr. Filozofická fakulta UK, Historie
 • 2015–2017: program CŽV – Učitelství pro střední školy, Filozofická fakulta UK
 • 2012–2015: Mgr. Filozofická fakulta UK, Historie

Badatelské zaměření:

 • české soudobé dějiny
 • kulturní dějiny československého stalinismu
 • urbánní dějiny
 • dějiny moderní architektury a památkové péče 19. a 20. století
 • dějiny ve veřejném prostoru
 • didaktika dějepisu
 • regionální dějiny jižních Čech

Výzkumné projekty:

 • 2023–souč.: NAKI III (DH23P03OVV062): Památky a společnost v českých zemích mezi lety 1900 a 1960: Profesní a osobní strategie ochránců památek ve světle soukromé korespondence [Heritage and society in the Czech lands between 1900 and 1960: professional and personal strategies of heritage preservationists in the light of private correspondence] – řešitel
 • 2021–2024: Strategie AV21 – Voda pro život: Obrazy vody. Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti [Water for life: Images of water. South Bohemian dams and their mark on the landscape and society] – řešitel
 • 2021–2023: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – projekt Dějepis+: zapojení aplikace HistoryLab do pokusného ověřování metod badatelské výuky – člen řešitelského týmu
 • 2021–2022: NAKI II (DG18P02OVV045): Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti [The Museum of Working Class Movement in 21st Century. Presentation of the Use of the Museum Collection Created in the Era of State Socialism and the Ways of Use of Its Materials for Professional and Wide Public] – člen řešitelského týmu
 • 2018–2022: NAKI II (DG18P02OVV025): Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu [The development of modern parliamentary culture in the Bohemian Lands and in the Czechoslovakia] – člen řešitelského týmu
 • 2018–2021: ÉTA – TA ČR (TL01000046), Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti [HistoryLab: Using digital technology to foster historical literacy] – člen řešitelského týmu
 • 2018–2020: Erasmus+ (2017-2-CZ01-KA205-035777), The Experience of State Socialism Reimagined – člen řešitelského týmu
 • 2017–2018: vnitřní granty FF v rámci SVV, Metodika konstruktivní komunikace s návštěvníkem ve filmově-historické expozici – člen řešitelského týmu

Zahraniční pobyty a stáže:

 • 1/2017 – Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Německo (DAAD)
 • 8–9/2016 – Universität Leipzig, Německo
 • 8/2013–10/2014 – Universität Leipzig, Německo (Erasmus)

Pedagogická činnost:

 • Filozofická fakulta UK – Ústav českých dějin

 

Publikační činnost:

Kapitoly v odborných knihách

 • Kurz, Michal. Budovy. In: Arndt T.; Melichar B.; Pýcha Č. (eds.). 13 objektů z (ne)šťastného muzea. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 177–198. ISBN 978-80-7516-019-5.
 • Kurz, Michal – Arndt, Tereza. Sbratření. In: Arndt T.; Melichar B.; Pýcha Č. (eds.). 13 objektů z (ne)šťastného muzea. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 199–216. ISBN 978-80-7516-019-5.
 • Kurz, Michal. Družstvo zázraků (JZD Slušovice). In: Vorlík, P. (ed.). (A)typ: Architektura osmdesátých let. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019, s. 126–131. ISBN 978-80-01-06641-6.
 • Kurz, Michal. Memoriální architektura v krajině. In: Vorlík, P. (ed.). (A)typ: Architektura osmdesátých let. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019, s. 228–233. ISBN 978-80-01-06641-6.
 • Kurz, Michal. Mezi tradicí a modernitou: Poznámky k povaze ideálu „socialistického města“ v období poválečného stalinismu. In: Kabešová M.; Bekera M.; Holub O. (eds.). České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2019, s. 163–174. ISBN 978-80-7435-750-3.
 • Kurz, Michal. Opomíjení zakladatelé? Král Přemysl Otakar II. a lokátor Hirzo v novodobé toponymii Českých Budějovic. In: Martínek J.; Křížová L. (eds.). Od Karlova mostu ke Gottwaldovu: osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav AV ČR, 2017, s. 73–84. ISBN 978-80-7286-315-0.
 • Kurz, Michal. Budujeme novou Prahu! Pokus o ohledání prostorové a vizuální dimenze stalinismu v kontextu historických měst. In: Karpíšek J.; Sturz Z.; Bláhová M. (eds.). České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 213–219. ISBN 978-80-7435-672-8.

Katalog výstavy

 • Kurz, Michal – Pácha, Martin – Švarná, Eliška. Obrazy vody. Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2023.

Online aplikace a databáze

Studie v recenzovaných časopisech

 • Kurz, Michal – Pýcha, Čeněk. České hrady a zámky: možnosti interpretace fenoménu, Dějiny – teorie – kritika, 2022, vol. 19, s. 227–252. ISSN 1214-7249.
 • Kurz, Michal. „Zapojíte se do diskuze?“ Uvažování o muzeích na stránkách českých muzejních periodik (1989–2021). Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2022, vol. 60, s. 84–92. ISSN 0027-5255.
 • Kurz, Michal. Příběhy domů a reflexe prostoru: potenciál „socialistických“ památníků v kontextu vystavování soudobých dějin. Zborník Slovenského národného múzea: História 120, 2021, s. 21–35.
 • Kurz, Michal. Dějiny na procházce: Vzdělávání ve veřejném prostoru pohledem Historických dílen. Marginalia Historica: časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury, 2019, vol. 10, s. 209–214. ISSN 2533-3291.
 • Kurz, Michal. Do služeb lidu! Historické dědictví jako součást ideálu „socialistického města“ v období padesátých let. Historica Olomucensia, 2018, vol. 44, s. 257–287. ISSN 1803-9561.
 • Kurz, Michal. Město – prostor – dějepis: Didaktický potenciál městského prostoru ve výuce dějepisu (příklad Českých Budějovic). Historie – Otázky – Problémy, 2018, vol. 10, s. 89–121. ISSN 1804-1132.
 • Kurz, Michal. „Za krásnou, šťastnou, socialistickou Prahu“: Oficiální zobrazování české metropole v období stalinismu. Od veduty k fotografii: inscenování města v jeho historii: stati a rozšířené příspěvky z 34. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy – Documenta Pragensia, 2017, vol. 36, s. 617–636. ISSN 0231-7443.
 • Kurz, Michal. František Stulík: vlastenec, sběratel a ochránce budějovických památek. Jihočeský sborník historický, 2016, vol. 84, s. 218–242. ISSN 0323-004X.
 • Kurz, Michal. Libušino proroctví přeměňujeme ve skutečnost! Komunistická vize Prahy v období stalinismu. Historie – Otázky – Problémy, 2016, vol. 8, s. 132–145. ISSN 1804-1132.
 • Kurz, Michal. Klopotné znovuzrození Bílého města: Nová identita poválečné Opavy a její obraz v materiální struktuře historického centra. Slezský sborník. Acta Silesiaca, 2015, vol. 113, s. 361–388. ISSN 0037-6833.
 • Kurz, Michal. Sokolský ostrov v Českých Budějovicích a spory o jeho budoucnost v letech 1912–1915. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2014, s. 46–55. ISSN 1805-3246.

Recenze

 • Veronika Rollová, Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968), Moderní dějiny, 2021, vol. 29, s. 292–306. ISSN 1210-6860.
 • Jiří Jung – Jiří Neminář: Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2018, vol. 55, s. 62–64. ISSN 1803-0386.
 • Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskulturen? Muster der Identitätsbildung im europäischen Vergleich. Slezský sborník. Acta Silesiaca, 2015, vol. 113, s. 154–158. ISSN 0037-6833.
 • Jozef Tancer: Neviditeľné mesto: Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre. Historie – Otázky – Problémy, 2012, vol. 4, s. 143–145. ISSN 1804-1132.