cart
0

Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA14-35273S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2014
Rok ukončení - konsolidovaný
2016
Řešitel/ka v MÚA
Radka Šustrová
Hlavní příjemce
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Záměrem předkládaného grantového projektu je zmapovat podobu, mechanismy prosazování a vývoj sociálně politických opatření v oblasti zaměstnanosti, bydlení, zdravotnictví, rodinné a vzdělávací politiky a sociálního pojištění na území Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1945. V kontextu politiky Třetí říše tak bude výzkum zaměřen na a) nacistické koncepty a plány v oblasti sociální politiky v protektorátu, b) realizaci sociálně politických opatření, c) zpětnou vazbu ze strany protektorátní společnosti. Za současného reflektování institucionálního rámce budou řešitelé zkoumat především povahu sociálně politických opatření, postup při distribuci sociální podpory vůči jejím příjemcům z řad českého i německého obyvatelstva a zohlední též perspektivu každodenního rozměru sociální politiky. Koncept sociální politiky bude sledován v širších souvislostech řešení národnostní otázky v protektorátu (germanizace) a aplikace konceptu „národního společenství“ (Volksgemeinschaft).