cart
0
Magazín studie

Studie o rukopisech

Studie o rukopisech jsou specializované kodikologické periodikum, vycházející od roku 1962. Vznikly z podnětu Komise pro soupis a studium rukopisů při tehdejším Ústředním archivu Československé akademie věd jako samostatné fórum pro kodikologická studia. Kromě kodikologie, která bývá často označována jako věda o rukopisech, jsou Studie o rukopisech otevřeny dalším pomocným vědám historickým (zejména paleografii) i jiným oborům, které se věnují rukopisným bádáním (filologie, dějiny umění, literární historie, muzikologie a právní historie).

Studie o rukopisech přinášejí nejnovější poznatky o nálezech rukopisů, rozbory jejich textů a soupisy rozsahem menších rukopisných fondů. Zabývají se i knihovědnou tématikou, zejména dějinami knihoven a knižních fondů. Seznamují odbornou veřejnost se zahraničními bohemiky a věnují se také metodické problematice. Kromě recenzí nejnovější kodikologické literatury, kroniky a zpráv je pravidelnou součástí bibliografie domácí kodikologické produkce. Ačkoliv jsou Studie o rukopisech především platformou české kodikologie, je možné publikovat původní příspěvky nejenom v češtině, ale i dalších jazycích, zejména v němčině, angličtině či latině. Příspěvky jsou doplněny krátkým anglickým abstraktem a rozsáhlejším resumé.

Od roku 2009 jsou Studie o rukopisech recenzovaným časopisem. Všechny příspěvky zařazené do rubrik „Články“, „Drobné články“, „Materiály“ a „Zahraniční bohemika“ procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Každý příspěvek je posuzován dvěma recenzenty, na základě jejich vyjádření je rukopis přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování či zcela odmítnut. V případě zásadního přepracování textu následuje další kolo recenzního řízení. Konečné rozhodnutí o publikování textu je v kompetenci redakční rady časopisu.

Všechna čísla časopisu jsou dostupná v Digitální knihovně AV ČR.


Registrace evid. č.

MK ČR E 23715

ISSN

0585-5691

Periodicita

2 × ročně (od roku 2019)

Vydavatel

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 18200 Praha 8 (ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů)


Další informace

Redakce a redakční rady

Předseda redakční rady a šéfredaktor:

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Filozofická fakulta UK, Praha)

Výkonný redaktor:

PhDr. Marta Hradilová, Ph.D.

Členové redakční rady:

 • PhDr. Kamil Boldan (Národní knihovna ČR, Praha)
 • prof. David Holeton, Th.D. (Husitská teologická fakulta UK, Praha)
 • PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha)
 • prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Wydział Humanistyczny,Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. (Instytut Historii Nauki PAN, Varšava)
 • dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. (IWydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,Uniwersytet Wrocławski, Vratislav)
 • Mgr. Jan Pařez, Ph.D. (Strahovská knihovna, Praha)
 • prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha)
 • PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc. (Praha)
 • Mgr. Stanislav Petr (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha)
 • prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Filozofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
 • doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava)
 • prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Filozofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
 • doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice)
 • Mag. Dr. Maria Theisen (Institut für Mittelalterforschung, ÖAW, Vídeň)
 • Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
 • doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha)

Technický redaktor:

Ondřej Huleš

Jazykový redaktor:

Mgr. Václav Žák

Kontakty na redakci

Studie o rukopisech
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8
E-mail: hradilova@mua.cas.cz

Pokyny pro autory

Plné pokyny a citační pravidla (PDF)

Etická pravidla

Etická pravidla (PDF)

Distribuce

Distribuce časopisu Studie o rukopisech: Nakladatelství Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
Příjem objednávek:
Mgr. Ondřej Baran,
tel. +420 286 010 545,
e-mail: baran@mua.cas.cz

E-SHOP

Přílohy