cart
0

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Žádosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), mohou být podávány, jen pokud se vztahují k subjektu údajů. Nelze vyžadovat údaje týkající se dalších osob nebo osob zesnulých. Žádosti o nahlížení do archiválií, včetně žádostí o pořízení rešerše podléhají postupům podle zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 645/2004 Sb. a v některých případech jsou zpoplatněny.
Viz: Badatelský řád

Archiválie uložené v ústavu jsou ve smyslu čl. 17 odst. 3 písm. d) vyjmuty z možnosti uplatnit právo být zapomenut, a tedy nelze z nich, na základě podnětu subjektu údajů, žádné údaje vyjímat (mazat). Trvalé uložení pro archivní účely není v rozporu s nařízením GDPR.

Při podání žádosti podle GDPR subjekt údajů poskytne údaje, které umožní jeho jednoznačnou identifikaci, aby nemohlo dojít k poskytnutí údajů nesprávné osobě. Vzhledem k tomu, že nařízení GDPR neupravuje identifikaci žadatele, požaduje ústav tuto informaci v obvyklé struktuře, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště, případně adresu pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu nebo bydliště.
Odpovědi podle GDPR (zejména podle čl. 15–21) odesílá ústav výhradně datovou schránkou, pokud jí má žadatel zřízenu nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to do vlastních rukou žadatele.

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů podle čl. 13 GDPR

Čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR
Správce:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, Praha 8, 182 00, e-mail: sekretariat@mua.cas.cz , ID datové schránky: cgsns2j

Čl. 13 odst. 1 písm. b) GDPR
Účely zpracování a právní základ pro zpracování
— viz příloha

Čl. 13 odst. 1 písm. c) GDPR
V ústavu není prováděno zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

Čl. 13 odst. 1 písm. d) GDPR
Příjemce nebo kategorie příjemců
— viz příloha

Čl. 13 odst. 1 písm. e) GDPR
Ústav nepředává a nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

Čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy — viz příloha. Doba, po kterou jsou dokumenty (a údaje na dokumentech uvedené) uloženy, vyplývá ze spisového a skartačního plánu ústavu.

Čl. 13 odst. 2 písm. b) GDPR
Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo požadovat po ústavu, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se týkají tohoto subjektu údajů. Subjekt údajů má podle čl. 16 GDPR právo požadovat po ústavu opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz ale nelze uplatnit, pokud jde o zpracování pro účely archivace. Výmaz osobních údajů se dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR neprovádí v archivních souborech uložených v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Subjekt údajů má právo na to, aby ústav omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo podle čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu, smlouvy a automatizovaně. Podle čl. 21 má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Nicméně ústavu upozorňuje, že spravuje údaje ve většině případů na základě zákonného zmocnění a ve veřejném zájmu. V detailu odkazujeme na záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR (viz příloha).

Čl. 13 odst. 2 písm. c) GDPR
Pokud je zpracování osobních údajů subjektu údajů založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů, může subjekt údajů souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n.

Čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR
Skutečnost, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem — viz příloha.

Čl. 13 odst. 2 písm. f) GDPR
V ústavu nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

Informace poskytované v případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů podle čl. 14 GDPR

Ústav, s výjimkou přejímání dokumentů vybraných a evidovaných jako archiválie postupy podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nezískává osobní údaje od třetích stran (osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů přímo správcem). V souladu s čl. 14 odst. 5 písm. b) GDPR ústav neposkytuje informace subjektu údajů o osobních údajích subjektu údajů ve správě ústavu, pokud nebyly získány od subjektu údajů a nacházejí se v archiváliích. Archivní soubory požívají výjimky z práva na výmaz dle čl. 17 odst. 3 písm. d) a další odchylky a záruky při zpracování osobních údajů dle čl. 89 GDPR.

Doplňující informace pro uživatele e-shopu

Vážení zákazníci na tomto místě si vás dovolujeme informovat, jak a kdo zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Masarykův ústav a Archiv AV ČR (dále MÚA), v. v. i., Gabčíkova 2362/10, Praha 8, 182 00, e-mail: sekretariat@mua.cas.cz , ID datové schránky: cgsns2j.

Jaký typ osobních údajů zpracováváme?

MÚA zpracovává vaše identifikační údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, popřípadě jméno společnosti, identifikační číslo, a to za účelem uzavření a splnění kupní smlouvy (zaslání Vámi vybraného zboží na Vaši adresu).

Dále zpracováváme vaše kontaktní údaje typu kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, abychom s Vámi mohli komunikovat a mohli Vás včas informovat o všech skutečnostech souvisejících s objednávkou Vašeho zboží.

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi MÚA a uživateli e-shopu MÚA je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Pokud nám však tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci s Vámi uzavřít kupní smlouvu.

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

Osobní údaje osob nejsou nikdy bez jejich souhlasu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány třetím stranám, kromě zákonných výjimek (Policii ČR, správním orgánům). Přístup k osobním údajům je udělen pouze spolupracovníkům, kteří jej potřebují k výkonu svých činností (například účtování, zasílání objednávek atd.).

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme se souhlasem zákazníka, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, pokud jsou nepřesné či neplatné, dále máte práva na vymazání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, omezení jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.

Právo na přístup, na opravu, na omezení zpracování je realizováno prostřednictvím administrace e-shopu, kde si zákazník příslušné údaje sám aktualizuje v nastavení účtu. O vymazání nebo přenos osobních údajů je možné žádat pomocí e-mailu zaslaného na adresu sekretariat@mua.cas.cz.

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně, můžete se obrátit na Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz.