cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Habsburská monarchie 1848–1918

Výzkum dějin habsburské monarchie představuje jedno ze stěžejních badatelských témat Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, které zahrnuje politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny v širším kontextu vývoje střední Evropy. Část tohoto výzkumu je bezprostředně vztažena přímo k osobě a dílu T. G. Masaryka, který časově, ale především šíří svých zájmů pokrývá celý sledovaný geografický i časový prostor. Důležitá badatelská subtémata zde představují vývoj politického systému monarchie (s důrazem na dějiny politických stran, parlamentarismu a politické kultury, vývoj veřejné správy), formování společenských elit, vývoj moderního nacionalismu ve střední Evropě, proměny religiozity a interkonfesijních vztahů, sledování kulturních transferů, řešení tzv. ženské otázky a v neposlední řadě též hospodářský a sociální vývoj středoevropského prostoru. Kromě odborných studií, monografií, syntéz a konferencí tvoří důležitou bázi pro výzkum sledovaných témat i rozsáhlá ediční činnost, která vědecké i širší laické veřejnosti zpřístupňuje důležité prameny k poznání společnosti 19. a první poloviny 20. století.

Související obsah

Akce

Publikace

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin