cart
0
Kategorie publikací

Studie o rukopisech. Monographia

V ediční řadě Studie o rukopisech. Monographia jsou vydávány monografické a souborné práce z oboru kodikologie.

Dosud vyšly tyto svazky:

 1. Marie Tošnerová a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl I. Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven
 2. Marie Tošnerová a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl II. Rukopisné fondy archivů v České republice
 3. František Hoffmann, Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá
 1. Irena Zachová – Stanislav Petr, Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna
 2. Pavel Brodský, Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze
 3. František Hoffmann, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě
 4. Marie Tošnerová a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl III. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice
 5. Jiří Kejř, Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven
 6. Pavel Brodský, Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách
 7. Marie Tošnerová a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice
 8. Jiří Pražák, Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií
 9. Stanislav Petr, Soupis sbírky rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně
 10. Pavel Brodský – Jan Pařez, Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny
 11. Irena Zachová – Stanislav Petr – Anna Kernbach-Smékalová, Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně
 12. Marie Tošnerová, Kroniky českých měst z předbělohorského období
 13. František Hoffmann, Výbor kodikologických rozprav a studií
 14. Marie Tošnerová a kol., Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic
 15. Jiří Kejř, Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin
 16. Marta Hradilová, K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově
 17. Stanislav Petr, Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina
 18. Pavel Brodský – Martina Šumová, Iluminované rukopisy v archivech na území Čech
 19. Marie Tošnerová – Miroslava Květová, Paměť měst: narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800
 20. Ondřej Vodička, Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v)
 21. Pavol Černý, Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže
 22. Pavel Brodský – Martina Šumová, Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze
 23. Stanislav Petr, Soupis rukopisů kláštera bosých karmelitek v Praze
 24. Pavel Brodský – Martina Šumová, Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech

Přihlásit se